Kurs-Code Ģeog5001

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)12

Arbeit im Labor (Stundenzahl)12

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)57

Bestätigt am (Datum)16.03.2022

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Aivars Ratkevičs

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Stūrmanis E. Ģeoinformācijas sistēmas. Jelgava: LLU, 2006., 90 lpp.
2. Ģeomātikas pamati: mācību līdzeklis., Rīgas Tehniskā universitāte. Rīga, 2006. 66 lpp.
3. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Valsts zemes dienests. Rīga: VZD, 2001., 203 lpp.
4. Ģeotelpiskās informācijas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 17.12.2009. Stājas spēkā: 13.01.2010. [Skatīts 30.03.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/202999-geotelpiskas-informacijas-likums

Weiterfuhrende Literatur

1. Fotogrammetrija: mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes: . Rīga: VZD, 2003., 275 lpp.
2. Kraus K. Photogrammetrie., Band I., Dummler/Bonn: Grundlagen und Standartverfahren, 1998., 450 S.
3. Štrauhmanis J. Kartogrāfija: mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2004., 109 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. www.isprs.org;
2. www.eurosdr.ne;
3. žurnāls “Mērnieks” ISSN 1407-7124.