Код курса Ģeog5001

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций12

æоличество лабораторных работ12

Количество часов самостоятельной работы студента57

Дата утвеждения курса16.03.2022

Разработчик курса

author

Aivars Ratkevičs

Учебная литературa

1. Stūrmanis E. Ģeoinformācijas sistēmas. Jelgava: LLU, 2006., 90 lpp.
2. Ģeomātikas pamati: mācību līdzeklis., Rīgas Tehniskā universitāte. Rīga, 2006. 66 lpp.
3. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Valsts zemes dienests. Rīga: VZD, 2001., 203 lpp.
4. Ģeotelpiskās informācijas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 17.12.2009. Stājas spēkā: 13.01.2010. [Skatīts 30.03.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/202999-geotelpiskas-informacijas-likums

Дополнительная литература

1. Fotogrammetrija: mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes: . Rīga: VZD, 2003., 275 lpp.
2. Kraus K. Photogrammetrie., Band I., Dummler/Bonn: Grundlagen und Standartverfahren, 1998., 450 S.
3. Štrauhmanis J. Kartogrāfija: mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2004., 109 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. www.isprs.org;
2. www.eurosdr.ne;
3. žurnāls “Mērnieks” ISSN 1407-7124.