Kursa kods Ģeog5001

Kredītpunkti 3

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas

Zinātnes nozareZemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Laboratorijas darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2022

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author pētn.

Aivars Ratkevičs

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt ģeogrāfisko informācijas sistēmu būtību, struktūru, nozīmi un pielietojumu dažādās tautsaimniecības nozarēs. Studenti iepazīstas ar ģeogrāfisko informācijas sistēmu izveides un attīstības vēsturi, klasifikāciju. Iegūst padziļinātu izpratni par telpisko datu izveides un lietošanas būtību, standartizāciju, telpiskās informācijas glabāšanas, aprites un lietošanas principiem, sistēmām un iespējām.
Iegūst pamatzināšanas un prasmes par telpisko informācijas sistēmu, datu un rezultātu izmantošanu izvēlētajā profesionālās darbības jomā, prot pielietot praksē ģeogrāfisko informācijas sistēmu iespējas dažādās situācijās profesionālajā darbībā mērniecības, būvniecības, zemes īpašumu un zemes pārvaldības, lauksaimniecības, ūdens apsaimniekošanas, mežsaimniecības, vides aizsardzības un citās nozarēs valsts un pašvaldību pārvaldības un privātā sektora uzņēmumos.
Laboratorijas darbos studenti apgūst praktiskas iemaņas darbā ar ArcGIS Pro programmatūru, apgūstot telpiskās informācijas datu:
- meklēšanas, ieguves un to lietošanas kvalitātes – piemērotības novērtēšanas iemaņas;
- dažādu datu savietošanas un transformāciju – sadarbspējas izveides pamatus;
- veidošanas, labošanas, papildināšanas un jaunu ģenerāciju izstrādes;
- analītisko darbību izpildes pamatus;
- darba rezultātu noformēšanas iemaņas, veidojot kartogrāfisko aplikāciju un prezentāciju izstrādes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves students:
1. pārzina un izprot ģeogrāfisko informācijas sistēmu būtību, attīstības vēsturi, uzbūvi, iespējas, nepieciešamību un izmantošanu – kontroldarbi, ieskaite;
2. spēj orientēties ģeogrāfisko informācijas sistēmu un pieejamo telpisko datu pielietojuma iespēju identificēšanā un novērtēšanā, darba uzdevumu un prasību definēšanā sistēmu veidotājiem, uzturētājiem un lietotājiem, kā arī datu izstrādātājiem un uzturētājiem - praktiskie darbi, prezentācija;
3. pārzina telpisko datu uzbūves, standartizācijas un lietošanas iespējas, kvalitātes izvērtēšanas principus, sadarbspēju nodrošinājuma, transformāciju – savietošanas paņēmienus, kā arī analītisko uzdevumu risināšanas iespējas un rezultātu ziņojumu noformēšanas pamatus – praktiskie darbi, prezentācija.

Students spēj:
- meklēt telpisko datu ieguves avotus, veikt tajos pieejamās – atrastās telpiskās informācijas atbilstības izvērtējumu ģeogrāfisko informācijas sistēmu darbību prasībām un noteikt to pielietojuma iespējas, izveidot savā darba datorā lietošanai piemērotu telpisko datu komplekta darba vidi (datu imports un konfigurēšana darbam) – praktiskie darbi;
- veikt vienkāršas manipulācijas ar ģeogrāfisko informācijas sistēmu datiem un to komplektiem, tos savietojot, pārveidojot, papildinot ar jaunu informāciju vai labojot, veidojot jaunus datus vai to slāņus, kā arī definēt sistēmai analītiskus uzdevumus un novērtēt iegūtos rezultātus, nodrošināt iegūto rezultātu eksportu uz citu sistēmu vai saglabāšanai reģistrācijai – praktiskie darbi;
- noformēt izstrādātā darba gala rezultātus kā telpisku vai kartogrāfisku attēlu komplektus vai sagatavotu informatīvo ziņojumu materiālu prezentācijas digitālā un izdrukas (papīra) formātā, kā arī sagatavot un sniegt savu prezentāciju - praktiskie darbi, prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ģeogrāfisko informācijas sistēmu būtība un nozīme, sistēmu izveides un attīstības vēsture (1 h);
2. Ģeogrāfisko informācijas sistēmu uzbūve/ sastāvdaļas un to funkcijas. Ģeogrāfiskā informācija – ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamats (1 h);
3. Ģeogrāfisko informācijas sistēmu izveides un uzturēšanas projektēšanas pamati. Ģeogrāfiskās informācijas iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas (1 h);
4. 1. kontroldarbs (1 h);
5. Ģeogrāfisko informācijas sistēmu tehniskais aprīkojums un programmatūras (1 h);
6. Ģeodēzija, kartogrāfija un ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (1 h);
7. Ģeogrāfiskās informācijas metadati – būtība, uzbūve, pielietojums un nozīme (1 h);
8. Ģeogrāfiskās informācijas datu savietojamība (sadarbspēja), tās būtība un izaicinājumi sistēmas funkcionalitātē (1 h);
9. 2. kontroldarbs (1 h);
10. Ģeogrāfiskās informācijas analīzes iespējas. Ģeogrāfisko informācijas sistēmu izstrādes rezultātu noformēšanas iespējas un izvēle, kartogrāfiskās un vizuālās dokumentācijas izstrādes un to kvalitātes novērtēšana (1 h);
11. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Latvijā, t.sk., likumdošana un terminoloģija, pašreizējais pielietojums tautsaimniecībā un lietošanas attīstības perspektīvas (1 h);
12. 3. kontroldarbs (1 h).

Laboratorijas darbi (12 h):
1. Telpiskās informācijas datu meklēšana internetā, atrasto datu kvalitātes vērtējums, imports un integrācija datora darba vidē, transformācijas, savietošana, rediģēšana; (4 h)
2. Informācijas produktu veidošana un noformēšana, analītiskās darbības ģeogrāfisko informācijas sistēmu vidē, jaunu datu – informācijas veidošana, rediģēšana, integrācija produktos (personīgi izvēlētas tematikas izstrādes veidošana), rezultātu novērtējums; (4 h)
3. Iegūto rezultātu vizuāla noformēšana, kartogrāfisko attēlu un prezentāciju izstrāde, to sagatavošana un transformācija lietošanas formātos, kā arī izdruku veidošana un iegūto rezultātu pārbaude (2 h).
4. Izpildīto darbu - prezentāciju aizstāvēšana (2 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs (56 h):
Gatavošanās kontroldarbiem;
Laboratorijas darbu attīstība – pētniecība atbilstoši studenta izvēlētai praktiskā darba tēmai:
1. Telpiskās informācijas datu meklēšana internetā, atrasto datu kvalitātes vērtējums, imports un integrācija datora darba vidē, transformācijas, savietošana, rediģēšana;
2. Informācijas produktu veidošana un noformēšana, analītiskās darbības ģeogrāfisko informācijas sistēmu vidē, jaunu datu – informācijas veidošana, rediģēšana, integrācija produktos, rezultātu novērtējums;
3. Iegūto rezultātu vizuāla noformēšana, kartogrāfisko attēlu un prezentāciju izstrāde, to sagatavošana un transformācija lietošanas formātos, kā arī izdruku veidošana un iegūto rezultātu pārbaude;
Noslēgums - izpildīto darbu prezentācijas sagatavošana (papīra izdrukas formātā – vismaz 10 lapaspuses) un aizstāvēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites atzīme veidojas no:
• Ieskaite – rakstiska un mutiska par priekšmeta jautājumiem, atbilstoši saņemtajai kontroljautājumu biļetei.
• Plānoto kontroldarbu rezultāti – 3.
• Praktisko uzdevumu prezentācijas aizstāvēšanās rezultāts (par studiju kursa laboratorijas darbu ietvaros apgūtajām tēmām – atbilstoši studenta izvēlētai tematikai).
Ieskaites kārtošanas priekšnoteikumi:
– sekmīgs novērtējums teorētiskajos jautājumos - kontroldarbos;
– izpildīti un ieskaitīti praktisko darbu uzdevumi (pēc prezentācijas);
– rakstiskas un mutiskas atbildes ieskaites dienā par priekšmeta jautājumiem, atbilstoši saņemtai kontroljautājumu biļetei, kura ietver 5 jautājumus par nodarbībās apskatītajām tēmām, novērtējums 10 baļļu sistēmā.
Kopējais studiju kursa ieskaites vērtējums atkarīgs no ieskaites atzīmes vērtējuma, studiju kursa kontroldarbu rezultātu vērtējuma un praktisko - mājas darbu prezentācijas novērtējuma.
Galīgo ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no ieskaites atbilžu novērtējuma un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu atzīmēm un mājas darbu prezentācijas novērtējuma atzīmes.

Obligātā literatūra

1. Stūrmanis E. Ģeoinformācijas sistēmas. Jelgava: LLU, 2006., 90 lpp.
2. Ģeomātikas pamati: mācību līdzeklis., Rīgas Tehniskā universitāte. Rīga, 2006. 66 lpp.
3. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Valsts zemes dienests. Rīga: VZD, 2001., 203 lpp.
4. Ģeotelpiskās informācijas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 17.12.2009. Stājas spēkā: 13.01.2010. [Skatīts 30.03.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/202999-geotelpiskas-informacijas-likums

Papildliteratūra

1. Fotogrammetrija: mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes: . Rīga: VZD, 2003., 275 lpp.
2. Kraus K. Photogrammetrie., Band I., Dummler/Bonn: Grundlagen und Standartverfahren, 1998., 450 S.
3. Štrauhmanis J. Kartogrāfija: mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2004., 109 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.isprs.org;
2. www.eurosdr.ne;
3. žurnāls “Mērnieks” ISSN 1407-7124.

Piezīmes

Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes” pilna laika studijas