Kursa kods ETeh2019

Kredītpunkti 4.50

Lietišķā elektrotehnika

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektriskās tehnoloģijas un automātika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Vitālijs Osadčuks

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Raimunds Šeļegovskis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi1009, Fizikas pamati

Mate1029, Matemātika I

Aizstātais kurss

EeTkB003 [GEIKB003] Lietišķā elektrotehnika

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: apgūt elektrisko ķēžu pamatlikumus, maiņstrāvas pamatjēdzienus, elektrisko mērījumu pamatus, transformatoru, elektrisko siltuma un mehāniskās enerģijas avotu, elektroiekārtu vadības un aizsardzības aparatūras uzbūvi un darbības pamatprincipus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - pārzina elektrotehnikas teorētiskos pamatus, elektrisko mašīnu, ierīču un iekārtu uzbūves un darbības pamatus – laboratorijas darbi, eksāmens.
Prasmes - spēj veikt pamatparametru aprēķinu elektrotehniskajām iekārtām, veikt elektrotehnisko iekārtu pamatotu izvēli,elektrotehnisko iekārtu un shēmu darbību – laboratorijas darbi, eksāmens.

Kompetences - elektrotehnisko iekārtu un to darba pamatrežīmu izvēle, novērtēšana un darbības optimizēšanas risinājumu izvēle - laboratorijas darbu izpildes un laboratorijas darbu aizstāvēšanas kvalitāte, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Elektriskā ķēde un tās raksturlielumi. Līdzstrāva. (Lekcija - 2h)
2. Elektriskās ķēdes pamatlikumi un darba režīmi. (Lekcija - 1h)
3. Elektromagnētisma pamati. (Lekcija -1h)
4. Maiņstrāvas ģenerēšana un tās raksturlielumi. (Lekcija -1h)
5. Līniju un vektoru diagrammas. Pretestības jēdziens. Maiņstrāvas patērētāji. (Lekcija - 2h)
6. Maiņstrāvas jauda. (Lekcija -1h)
7. Trīsfāzu sistēmas. Zvaigznes un trīsstūra slēgumi. (Lekcija-1h)
8. Trīsfāžu sistēmas jauda. (Lekcija – 1h)
9. Elektrisko lielumu mērīšana. (Lekcija 2h)
10. Transformatora uzbūve un darbība, zudumi. (Lekcija -2h)
11. Trīsfāžu asinhronās mašīnu uzbūve, darbība (Lekcija - 2h)
12. Jaudas koeficients, tā uzlabošana (Lekcija – 2h)
13. Vienfāžu asinhronās mašīnas. (Lekcija - 1h)
14. Asinhrono motoru palaišana un aizsardzība. (Lekcija.-1h)
15. Līdzstrāvas mašīnas. Sinhronās mašīnas. (Lekcija - 2h)
16. Elektrisko ķēžu vadības un aizsardzības iekārtu principi. (Lekcija - 2h)

Laboratorijas darbi:
Vienfāzu strāvas, sprieguma mērīšana. 2h
Aktīvās jaudas un vadītāja pretestības mērīšana. 2h.
Elektriskās enerģijas mērīšana. 2 h
Trīsfāzu maiņstrāvas tīkla uzbūve. 2h
Trīsfāzu patērētāja aktīvās jaudas mērīšana. 2h.
Transformators un to lietderības koeficienta noteikšana. 2h
Luminiscento spuldžu jaudas koeficienta noteikšana. 2h
Asinhronā dzinēja palaišana ar magnētisko palaidēju. 2 h
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens.
Eksāmenu veido trīs jautājumi:
1. Tēma – līdzstrāvas, magnētiskās un maiņstrāvas ķēdes, likumi, parametri;
2. Tēma – Maiņstrāvas mašīnas, iekārtas, ierīces;
3. Tēma – Līdzstrāvas mašīnas, elektrisko iekārtu aizsardzība.

Pie eksāmena kārtošanas students tiek pielaists tikai tad, ja ir ieskaitīti visi laboratorijas darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti noformē laboratorijas darbu atskaites un gatavojas to aizstāvēšanai. Gatavojas eksāmenam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējumu veido par katru eksāmena jautājuma atbildi iegūtā punktu skaita summa:
- Pareiza visaptveroša, plaša atbilde: 3 punkti,
- Pareiza atbilde ar nelielām nepilnībām vai kļūdām: 2 punkti,
- Atbilde, kas satur tikai pamatjēdzienus bez skaidrojuma vai satur būtiskas kļūdas: 1 punkts,
- Atbildes nav, atbilde aplama, atbildē ir ļoti rupjas būtiskas kļūdas: 0 punktu.
Iegūstot 9 punktus, ir iespēja veikt pārrunas, kuru rezultātā studentam uzrādot atbilstošas zināšanas un izpratni ir iegūstama atzīme 10 – izcili.

Uzrādot teicamas zināšanas laboratorijas darbu izstrādē un aizstāvēšanā, sekmīga eksāmena atzīme var tikt paaugstināta.

Obligātā literatūra

1. Klegeris I.Ž. Lietišķā elektrotehnika: studiju materiāli. Lekciju konspekts. Jelgava: LLU, 2008. 81 lpp.

2. Leščevics P., Galiņš A. Elektronika un sakaru tehnika. Mācību līdzeklis lietišķajā elektronikā. Jelgava: LLU, 2008. 121 lpp.

Papildliteratūra

1. Mikroelektronikas komponentes un pamatshēmas. Tehn. Red. A. Galiņš, A. Kaķītis, A. Vārna. Valmiera: VPIC, 2003. 512 lpp.
2. Priednieks Ē. Elektriskās ķēdes un to vienādojumi. Rīga: RTU, 2002. 100 lpp.

3. Zemsprieguma elektriskie aparāti. A.Baltiņš u.c. Rīga: Jumava, 2007. 348 lpp.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lietišķā enerģētika" studijās.