Kursa kods EnerP012

Kredītpunkti 7.50

Ievirze enerģētiķa profesijā

Zinātnes nozareEnerģētika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā200

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits200

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2022

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Raimunds Šeļegovskis

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

EnerR001 [GENRR001] Ievirze enerģētiķa profesijā

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: apgūt energoiekārtu tehniskās informācijas iegūšanas paņēmienus: tehniskās un izziņas literatūras un dokumentācijas analīze, novērošana, intervijas un diskusijas. Studenti pēta un analizē prakses uzņēmuma enerģētisko aprīkojumu, tā darbību, iepazīstas ar enerģijas uzskaites principiem, piedalās ražošanas procesā - novērošanas un izpildītājdarbos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - pārzin un izprot tehniska, tehnoloģiska un energoekonomiska rakstura dokumentālo informāciju un spēj to analizēt – ieskaite;
Prasmes - spēj formulēt, kritiski izvērtēt enerģētiskā aprīkojuma pamatparametrus; izvēlēties konkrētam pētījumam atbilstošas pētīšanas un datu apstrādes metodes, pamatot to izvēli; interpretēt datu apstrādes rezultātus; formulēt rezultātiem atbilstošus secinājumus – ieskaite;
Kompetences - veikt tehnoloģiskā procesa novērojumu reģistrāciju; praktiski veikt informācijas apstrādi – ieskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. 1Formalitāšu nokārtošana uzņēmumā. Dokumentu noformēšana pieņemot darbā. Atbilstošās drošības tehnikas instruktāžas saņemšana. 8 h
2. Vispārēja iepazīšanās ar prakses objektu. Prakses norises kalendārā plāna sastādīšana. Iepazīšanās ar prakses gaitā veicamajiem darbiem, lai apgūtu paredzētās iemaņas. 8 h
3. Iepazīšanās ar uzņēmuma darba specifiku un tā uzdevumiem. 8 h
4. Prakses vadītāja klātbūtnē iepazīstas ar ražošanas iekārtām uzņēmumā, ar siltuma un elektroapgādes sistēmām, ražošanas objektiem un tajos veicamajiem darbiem. 16 h
5. Darbu veikšana atbilstoši prakses programmai, lai tiktu apgūtas pamatiemaņas programmā norādītajās sfērās tādā apjomā, kas ļautu veikt nākamajā praksē paredzētos uzdevumus. Tehniska, tehnoloģiska un energoekonomiska rakstura dokumentālas informācijas analīze. 30 h
6. Darbu veikšana atbilstoši prakses programmai, lai tiktu apgūtas pamatiemaņas programmā norādītajās sfērās. Tehnoloģiskā procesa novērošana un intervijas ar konkrētajās prakses vietās strādājošiem. 30 h
7. Darbu veikšana atbilstoši prakses programmai, lai tiktu apgūtas pamatiemaņas programmā norādītajās sfērās. Tehnoloģiskā procesa novērojumu reģistrācija un piedalīšanās izpildītājdarbos. 40 h
8. Darbu veikšana atbilstoši prakses programmai, lai tiktu apgūtas pamatiemaņas programmā norādītajās sfērās. Informācijas apstrāde prakses pārskatam.30 h
9. Datu apkopošana, kas nepieciešami prakses atskaites noformēšanai atbilstoši norādījumiem prakses saturā. Prakses pārskata noformēšana, apstiprināšana un prakses vietas atsauksmes saņemšana. 22 h
10. Nepieciešamās dokumentācijas noformēšana, kas saistītas ar darbu uzņēmumā. Praktikanta raksturojuma saņemšana. 8 h
Nepilna laika neklātiene:
Tiek īstenotas visas tēmas pilnā apjomā, kas norādītas pilna laika klātienei.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakse 5 nedēļas. Ieskaite ar atzīmi - diskusija, prakses pārskata aizstāvēšana.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakses atskaites izstrāde atbilstoši prakses programmai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju rezultātu vērtēšana notiek, balstoties uz studenta atbildēm ieskaites laikā, novērtējot prakses pārskatu, kā arī students ir uzrādījis atbilstošas zināšanas.

Obligātā literatūra

1. Latvijas energostandarts LEK 002-01. Elektrostaciju, tīklu un lietotāju elektroietaišu tehniskā ekspluatācija. Rīga: Latvijas Elektrotehnikas komisija, 2000. 140 lpp.
2. Latvijas energostandarts LEK 025. Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs. Rīga: Latvijas Elektrotehnikas komisija, 2008. 120 lpp.

Papildliteratūra

1. Baltiņš A., Kanbergs A., Miesniece S. Zemsprieguma elektriskie aparāti. Mācību līdzeklis: Rīga: Jumava, 2003. 331 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Enerģija un Pasaule. Rīga: Briga Plus. ISSN 1407-5911.
2. Enerģētika & Automatizācija: profesionāls žurnāls par enerģētiku un automatizācijas risinājumiem. Rīga: Biznesa Portāls. ISSN 1407-8589.

Piezīmes

Prakse iekļauta profesionālā bakalaura studiju programmas “Lietišķā enerģētika” obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās