Код курса EnerP009

Кредитные пункты 8

Общее количество часов320

Количество часов самостоятельной работы студента320

Дата утвеждения курса20.04.2011

Разработчик курса

author

Imants Plūme

Предварительные знания

Ener3018,

Ener4001,

Ener4003,

VadZ2005,

Учебная литературa

1. Plūme I. Elektroiekārtu ekspluatācija un remonts: Mācību metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 105 lpp.
2. Krišāns Z. Elektroenerģētisko uzņēmumu vadības pamati. Lekciju konspekts. RTU.Rīga, 1997. 122 lpp.

3. Standarts LEK 002. Elektrostaciju, tīklu un lietotāju elektroietaišu tehniskā ekspluatācija. Latvijas Elektrotehnikas komisija. Rīga: 2001. 224 lpp.

Дополнительная литература

1. Baltiņš A., Kanbergs A., Miesniece S. Zemsprieguma elektriskie aparāti. Māc. līdz. Rīga: Jumava, 2003. 331 lpp.
2. Šnīders A., Fridrihsons J., Šeļegovskis R. Asinhrono dzinēju ekspluatācija lauksaimniecībā. Mācību līdzeklis. LLU. Jelgava, 1995. 80 lpp.

3. Головкин П.И. Энергосистема и потребители электроенергии. Москва: Энергоатомиздат, 1984. 358 с.

Периодика и другие источники информации

1. Enerģija un Pasaule: E & P. Rīga: Briga Plus. ISSN 1407-5911.
2. Žurnāls "Power". http://www.iee.org/oncomms/sector/power/magazine.cfm.

3. Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts, 2005-. ISSN 1025-8922.