Kursa kods Ekon6001

Kredītpunkti 3

Pārtika un uzņēmējdarbība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums20.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Dina Popluga

Dr. oec.

Priekšzināšanas

PārZ5021, Pārtikas likumdošana

Kursa anotācija

Studiju kurss izveidots uz uzņēmējdarbības un ekonomikas zinātnes bāzes, ievērtējot pārtikas ražošanas tehnoloģisko specifiku. Studiju kurss paredz iegūt padziļinātas zināšanas pārtikas uzņēmējdarbības ekonomikā, organizēšanā un pārtikas ražošanu ietekmējošā normatīvajā regulējumā. Kursa programma ir veidota tā, lai pēc tā apgūšanas maģistranti spēj kritiski un daudzpusīgi analizēt pārtikas tirgu un pārtikas produktu konkurētspēju. Studiju kursa fokusācija ir uz pārtikas ražošanas tehnoloģijām un ekonomikas kopsakarībām uzņēmējdarbības kontekstā, kā arī pasaules, Eiropas Savienības, Baltijas valstu un Latvijas pārtikas tirgus un to nosacījumu aspektā. Kurss dod studentiem padziļinātas teorētiskas un specializētas zināšanas, kā arī praktiskas iemaņas pārtikas uzņēmējdarbības attīstīšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - padziļinātas un specializētas zināšanas par pārtikas nozīmi; par pārtikas ražošanas un patēriņa ekonomiskajiem aspektiem, problēmām un tendencēm pasaules, Eiropas Savienības un Latvijas līmenī; par pārtikas apriti un to ietekmējošiem faktoriem. Kritiska izpratne par pārtikas ražošanas resursiem un to nozīmi pārtikas uzņēmējdarbībā; par pārtikas ražošanas uzņēmuma ekonomisko darbību un tās plānošanu. Zināšanas tiek novērtētas ar sekojošām metodēm: diskusijas, grupu darbs, prezentācija.
• Prasmes - attīstītas prasmes novērtēt ekonomisko apstākļu atšķirības pārtikas nozarē; saskatīt problēmas, pretrunas, attīstību un galvenos ietekmējošos faktorus pārtikas nozarē, apakšnozarē; spēt padziļināti analizēt un vērtēt pārtikas uzņēmuma darbību un noteikt uz aprēķiniem balstītu produktu attīstības stratēģiju. Prasmes tiek novērtētas ar sekojošām metodēm: kontroldarbi, situācijas analīze.
• Kompetences – demonstrē attīstītas kompetences pārtikas uzņēmējdarbības attīstīšanai, izmantojot iegūtās zināšanas par pārtikas nozares ekonomiskajiem aspektiem un specializētas prasmes uzņēmējdarbības un produktu attīstības stratēģiju plānošanā.
Kompetences tiek novērtētas ar sekojošām metodēm: diskusijas, grupu darbs, prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas
1. Pārtikas jēdziena būtība. Pārtikas sociālā nozīme, tās dažādie aspekti. Pārtikas ekonomiskā nozīme. Pārtikas ražošanas un patēriņa ekonomiskie aspekti, problēmas un tendences pasaulē. (2 h)
2. Eiropas Savienības pārtikas nozares raksturojums. Latvijas pārtikas nozares raksturojums. Pārtikas nozares tiesiskais un institucionālais ietvars. (2 h)
3. Pārtikas pārstrāde un aprites cikls. Pārtikas ražošanas resursi un to nozīme pārtikas uzņēmējdarbībā. (2 h)
4. Pārtikas uzņēmējdarbības plānošana, uzņēmējdarbības subjekti un to mijiedarbība, jauna biznesa idejas un to novērtēšanas paņēmieni, biznesa modeļa izvēles pamatprincipi, biznesa ideja un tā aizsardzība. Biznesa plānošana un uzņēmējdarbības uzsākšana. (2 h)
5. Uzņēmējdarbības formas. Atbalsts uzņēmējdarbības attīstīšanai. Mājražotāju loma Latvijas pārtikas nozarē. (2 h)
6. Preces cenas noteikšana. Uzņēmuma ieņēmumi un bezzaudējuma punkts. Materiālo resursu sagāde un krājumu pārvaldība. (2 h)
Praktiskie darbi un semināri
1. Pārtikas produkta dzīves cikla novērtējums. ( 1 h)
2. Izejvielu sagāde pārtikas uzņēmumā. (2 h)
3. Izvēlētās pārtikas produkta grupas svarīgākie ārējie-ekonomiskie rādītāji. (2 h)
4. 1. kontroldarbs - aprēķini par pārtikas uzņēmuma ražošanas izmaksām, ieņēmumiem, peļņu. (2 h)
5. 2. kontroldarbs - aprēķini par pārtikas ražošanas uzņēmuma cenu veidošanos un ietekmi uz finansiālās darbības rezultātu. Preču stratēģijas veidošana pielietojot ABC/XYZ metodi. (2 h)
6. Seminārs – prezentācija par izvēlētā pārtikas produkta/produktu grupas ražošanas/ pārstrādes ārējo ekonomisko faktoru izvērtējumu. (3 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi tiek iegūta, ja students uzraksta 2 kontroldarbus ar sekmīgu vērtējumu un prezentē veikto pētījumu par izvēlētā pārtikas produkta/produktu grupas ražošanas/ pārstrādes ārējo ekonomisko faktoru izvērtējumu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Jāizvēlas konkrēta pārtikas produktu/ ražošanas nozare vai sfēru. Jāizvērtē izvēlēto produktu/ nozari vai sfēru pēc svarīgākajiem uzņēmējdarbību ietekmējošajiem faktoriem, iekļaujot vērtējumos datus, to analīzi un interpretējumu. Katram no faktoriem jāsniedz pamatots vērtējums (ar datiem vai ekspertu vērtējumiem, citātiem no biznesa informācijas avotiem.) Jāsniedz galvenie secinājumi un priekšlikumi ražošanas nozares vai sfēras uzlabošanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums veidojas akumulējoši: 1. kontroldarbs par produkta izmaksu un ieņēmumu plānošanu un analīzi veido 25% no atzīmes, 2. kontroldarbs par pārtikas preču grupu stratēģijas noteikšanu veido 25% no atzīmes, prezentācija par izvēlētā pārtikas produkta ārējo ekonomisko faktoru izvērtējumu veido 50% no atzīmes.

Obligātā literatūra

1. Bunte F., Dagevos H. (2009) Food Economy: Global Issues and Challenges. Wageningen Academic Publishers, eBook.
2. Blundel R., Lockett N., Wang C. Exploring Entrepreneurship. Second ed. Sage Publications Ltd, 2018. 458 p. ISBN 978-1-4739-4807-5
3. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Turība, 2004, 143 lpp.

Papildliteratūra

1. Conforti P. (ed.) (2011) Looking ahead in world food and agriculture: perspectives to 2050. Rome: FAO, 539 pp.
2. Paarlberg R. L. (2010) Food Politics: What Everyone Needs to Know. New York: Oxford University Press, eBook
3. Pilvere I., u.c. (2014) Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā un Krievijā: zinātniska monogrāfija. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 200 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem, krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: SIA Izdevniecība IKK. ISSN 1407-2505
2. AS Attīstības finanšu institūcija ALTUM - https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/uznemumiem/
3. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra - http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020
4. Latvijas Republikas tiesību akti - www.likumi.lv
5. TOP 500: Latvijas lielākie uzņēmumi: Laikraksta Dienas Bizness pielikums. Rīga: Dienas Bizness, 2018. 240 lpp.

Piezīmes

Obligātais kurss Pārtikas tehnoloģiju fakultātes akadēmiskā maģistra studiju programmai „Pārtikas zinātne”