Kurs-Code Ekon5066

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)6

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge18

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)57

Bestätigt am (Datum)30.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Dace Kļava

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1.Praude, Valērijs, Mārketings: teorija un prakse / Valērijs Praude. 3., pārstr. un papild. izd. [Rīga] : Burtene, [2011]. 2 sēj. : il., tab. ; 25 cm. ISBN 9789984833033 (1).
2. Kotler, Philip, Principles of marketing / Philip Kotler, Gary Armstrong, Sridhar Balasubramanian. Nineteenth edition, global edition. Harlow : Pearson, 2024. 768 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm ISBN 9781292449364 (brošēts).
3.Westwood, John, Kā rakstīt mārketinga plānu / Džons Vestvuds : [no angļu valodas tulkojusi Antra Legzdiņa]. Rīga : Zvaigzne ABC, c2008. 127 lpp.: diagr., tab.; 22 cm. Bizness un karjera. ISBN 9789984406275
5.Paul Baines, Chris Fill, Kelly Page. Marketing. 2nd edition – Oxford University Press, 2011, p.748.
6. Eagle, Lynne Marketing communications / Lynne Eagle, Barbara Czarnecka, Stephan Dahl and Jenny Lloyd. Second edition. Abingdon, Oxon ;New York, NY : Routledge, 2021. 1 tiešsaistes resurss (xviii, 401 lpp.: ilustrācijas). ISBN 9781000176513 (PDF).

7. Frans Folkvord. The Psychology of Food Marketing and (Over)eating. London: Routledge, 2019. p.144. e-book ISBN 9780429274404

Weiterfuhrende Literatur

1. Frans Folkyord, The Psychology of Food Marketing and Overeating. Taylor& Francis group, 2020, p.144. ISBN 9780367223168
2. Kamarulzaman Y., Nor Khalidah Abu, Principles of Marketing. Oxford Revision Series, Oxford University Press 2017, p. ISBN: 978-1-4575-5929-7
3. Reklāmas likums https://likumi.lv/ta/id/163-reklamas-likums
4. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1924/2006 (2006.gada 20.decembris) par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem
5. Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 25.oktobra Regula Nr.1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem
6. LR Patērētāju tiesību aizsardzības likums https://likumi.lv/doc.php?id=23309
7. LR Preču un pakalpojumu drošuma likums (28.04.2004.) https://likumi.lv/doc.php?id=87664
8. LR Pārtikas aprites uzraudzības likums (06.03.1998., ar grozījumiem)
https://likumi.lv/doc.php?id=47184

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Mārketinga un reklāmas vortāls http://www.alberts.lv
2. Food Marketing (Pārtikas mārketings): http://www.consumerpsychologist.com/food_marketing.html
3. Food Marketing workgroup:
https://www.foodmarketing.org/