Код курса Ekon5066

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций6

Kоличество часов семинаров и практических занятий18

Количество часов самостоятельной работы студента57

Дата утвеждения курса30.03.2021

Разработчик курса

author

Dace Kļava

Учебная литературa

1.Praude, Valērijs, Mārketings: teorija un prakse / Valērijs Praude. 3., pārstr. un papild. izd. [Rīga] : Burtene, [2011]. 2 sēj. : il., tab. ; 25 cm. ISBN 9789984833033 (1).
2. Kotler, Philip, Principles of marketing / Philip Kotler, Gary Armstrong, Sridhar Balasubramanian. Nineteenth edition, global edition. Harlow : Pearson, 2024. 768 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm ISBN 9781292449364 (brošēts).
3.Westwood, John, Kā rakstīt mārketinga plānu / Džons Vestvuds : [no angļu valodas tulkojusi Antra Legzdiņa]. Rīga : Zvaigzne ABC, c2008. 127 lpp.: diagr., tab.; 22 cm. Bizness un karjera. ISBN 9789984406275
5.Paul Baines, Chris Fill, Kelly Page. Marketing. 2nd edition – Oxford University Press, 2011, p.748.
6. Eagle, Lynne Marketing communications / Lynne Eagle, Barbara Czarnecka, Stephan Dahl and Jenny Lloyd. Second edition. Abingdon, Oxon ;New York, NY : Routledge, 2021. 1 tiešsaistes resurss (xviii, 401 lpp.: ilustrācijas). ISBN 9781000176513 (PDF).

7. Frans Folkvord. The Psychology of Food Marketing and (Over)eating. London: Routledge, 2019. p.144. e-book ISBN 9780429274404

Дополнительная литература

1. Frans Folkyord, The Psychology of Food Marketing and Overeating. Taylor& Francis group, 2020, p.144. ISBN 9780367223168
2. Kamarulzaman Y., Nor Khalidah Abu, Principles of Marketing. Oxford Revision Series, Oxford University Press 2017, p. ISBN: 978-1-4575-5929-7
3. Reklāmas likums https://likumi.lv/ta/id/163-reklamas-likums
4. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1924/2006 (2006.gada 20.decembris) par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem
5. Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 25.oktobra Regula Nr.1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem
6. LR Patērētāju tiesību aizsardzības likums https://likumi.lv/doc.php?id=23309
7. LR Preču un pakalpojumu drošuma likums (28.04.2004.) https://likumi.lv/doc.php?id=87664
8. LR Pārtikas aprites uzraudzības likums (06.03.1998., ar grozījumiem)
https://likumi.lv/doc.php?id=47184

Периодика и другие источники информации

1. Mārketinga un reklāmas vortāls http://www.alberts.lv
2. Food Marketing (Pārtikas mārketings): http://www.consumerpsychologist.com/food_marketing.html
3. Food Marketing workgroup:
https://www.foodmarketing.org/