Kursa kods Ekon5066

Kredītpunkti 3

Patērētājs un pārtikas marketings

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareTirgzinība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits6

Semināru un praktisko darbu stundu skaits18

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Dace Kļava

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa mērķis: nodrošināt iespēju studējošajiem apgūt teorētiskās zināšanas par pārtikas mārketinga teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, lai patstāvīgi veiktu tirgus pētījumu un analizētu iegūtos rezultātus un pielietotu jaunu pārdošanas aktivitāšu īstenošanā, kā arī lai veicinātu Pasaules Veselības organizācijas, Eiropas Savienības un Latvijas uzturpolitikas mērķus.
Kursa uzdevumi:
1) dot padziļinātas zināšanas par mārketinga pasākumu būtību, pamatelementus un reglamentējošos noteikumus; patērētāju aspekti – pirkšanas lēmuma pieņemšana, mērķtiecīga virzīšana; informācijas nodrošināšana patērētājiem;

2) dot padziļinātas zināšanas par pārtikas mārketinga aktivitāšu Eiropas Savienības un nacionālo normatīvo aktu tiesisko bāzi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
1) izprot mārketinga būtību un nozīmi pārtikas produktu pārdošanas veicināšanā, tostarp obligātās pārtikas informācijas sniegšanu patērētājiem, atbilstoši ES likumdošanas aktu prasībām.
Prasmes:
2) izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai izstrādātu pārtikas pārdošanas stratēģiju, izmantojot dažādas mārketinga aktivitātes, kas saistītas ar pārtikas produktu virzīšanu tirgū;
3) spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par pārtikas produktu atšķirībām un mārketinga jautājumiem atbilstoši produktam un mērķauditorijai.
Kompetences:

4) patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt pārtikas produktu pārdošanas problēmas, spēj integrēt dažādu zinātņu nozaru un apakšnozaru zināšanas un dot ieguldījumu informācijas sniegšanai patērētājam produkta noieta veicināšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mārketinga jēdziena skaidrojums: mārketinga definīcijas un loma; mārketings un patērētāju interešu nodrošināšana; mārketings un pārtikas kvalitāte; pārtikas marķēšanas un izsekojamības nodrošināšana. Maslova vajadzību piramīda pārtikas pieprasījuma raksturošanai. Mērķtirgus noteikšanas pamatprincipi. L1h.
Seminārs. Mārketinga jēdziena pielietojums produktu pārdošanas veicināšanas pasākumos. Tirgus segmentēšana un atbilstošu produktu grupas segmentēšanas paņēmieni. Mērķgrupas noteikšanas nozīme no produktu pārdošanas aspekta. S2h.
2. Pārtikas mārketings un patērētāji: patērētāju vajadzību un vēlmju hierarhija. Pircēju rīcība patēriņa tirgū. Pirkšanas lēmuma pieņemšana un virzīšana. Patērētāju vajadzības, vēlmes un lomas pirkšanas procesā. Pircēju rīcību ietekmējošie faktori – ekonomiskie, kultūras, sociālie, personiskie, psiholoģiskie faktori. Patērētāju vajadzību un motivācijas izpētes iespējas un pielietojums mārketingā. Impulsa, ikdienas, periodiska pieprasījuma pārtikas preces. L1h.
Seminārs. Patērētāju vajadzību, vēlmju un prasību apmierināšana. Patērētāju izvēles kritēriji un pirkšanas lēmuma pieņemšanas process. S2h.
3.Produkta jēdziens, raksturlielumi un sortiments. Preces dzīves cikla raksturojums un izmantošana mārketinga aktivitātēs. Patēriņa produktu raksturojums – pārtikas garša, struktūra, izskats un smarža. Pārtikas produktā ietvertais pakalpojuma aspekts. Pārtikas produktu pozicionēšana. Preces dzīves cikla vispārējie posmi (ieviešana, attīstība, briedums, kritums). Pārtikas marķēšanas prasību ievērošan. Cenu veidošanas stratēģija. L1h,
Seminārs. Pārtikas produktu raksturojums, sortimenta izvērtējums un pozicionēšana atbilstoši mērķtirgus prasībām. Cenu noteikšanas metodes un piemērotība atbilstošam mērķtirgum. Mārketinga aktivitāšu analīze, atbilstoši preces dzīves cikla posmam. S4h
4. Mārketinga koncepciju raksturojums. Tirgus izpēte un analīze. Mārketinga koncepcijas un to piemērotība pārtikas produktu pārdošanai. Tirgus pētījuma veidi un nozīme uzņēmējdarbībā. L1h.
Seminārs: Tirgus pētījuma mērķa noteikšana, pētījuma gaita un rezultātu apkopošana. Noteikta tirgus pētījuma izstrāde atbilstoša mērķa sasniegšanai. S2h
5. Mārketinga mix kompleksa elementi. Produktu un pakalpojumu mārketings. Ražotāja un patērētāja interešu nodrošināšana. Mārketinga mix kompleksa raksturojums: “četru P” jeb tirgotāju viedokļa un “četru C” jeb patērētāju viedokļa sabalansēšana. Mārketinga aktivitāšu koncepcijas, t.sk. ražošanas, produkta, pārdošanas, mārketinga, sociālā/ sabiedrības mārketinga salīdzinošs raksturojums. L1h
Seminārs. Mērķtiecīgu pasākumu kopumu analīze pircēja uzmanības piesaistīšanai. Pārtikas preču izvietošana tirdzniecības zālēs un izkārtojums tirdzniecības iekārtās. Uzrakstu un zīmju noformēšana. S4h
6. Produkta virzīšana tirgū. Pārtikas izplatīšanas veicināšanas pasākumi. Vispārējās prasības reklāmu veidošanā. Speciālās prasības pārtikas preču reklamēšanā. Preču virzīšana tirgū – reklāma, preču realizācijas veicināšana, sabiedriskās attiecības, personiskā apkalpošana. Preču realizācijas stimulēšanas veidi. Reklāma, t.sk. reklāmas raksturojumi un trūkumi; reklāmas veidi un efektivitāte; reklāmas mērķi un uzdevumi.
L1h

Seminārs. Vispārējās un specifiskās prasības pārtikas preču reklāmai un prezentācijai, kas noteiktas likumdošanas aktos. Pārtikas preču reklāmas piemēri, to analīze S4h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā jāpiedalās semināru nodarbībās, jāsagatavo 4 mājas darbi un ziņojumi par mārketinga elementu izmantošanu pārtikas produktu pārdošanas veicināšanai.
Semināru apmeklējums un aktivitāte tajos – obligāta (10%).
Sekmīgi jāizstrādā un jāaizstāv 4 patstāvīgie darbi (40%). Pārbaudījums kursa noslēgumā – eksāmens (rakstveidā) - 50%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studējošo patstāvīgais darbs tiek organizēts individuāli un/vai darba grupās, uzdodot šādus uzdevumus:
1) patstāvīgi gatavoties semināriem;
2) sagatavot prezentāciju par pārtikas produkta mārketinga stratēģiju, informācijas sniegšanu un pārdošanas aktivitātēm, atbilstoši jaunākām tendencēm;

3) studēt ar kursa tēmām saistīto literatūru un veikt tās analīzi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtēšanas kritēriji
1) aktīva dalība semināros – 10%;
2) izpildīti 4 patstāvīgie darbi – 40%;

3) noslēguma pārbaudījums – eksāmens (50%).

Obligātā literatūra

1.Praude, Valērijs, Mārketings: teorija un prakse / Valērijs Praude. 3., pārstr. un papild. izd. [Rīga] : Burtene, [2011]. 2 sēj. : il., tab. ; 25 cm. ISBN 9789984833033 (1).
2. Kotler, Philip, Principles of marketing / Philip Kotler, Gary Armstrong, Sridhar Balasubramanian. Nineteenth edition, global edition. Harlow : Pearson, 2024. 768 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm ISBN 9781292449364 (brošēts).
3.Westwood, John, Kā rakstīt mārketinga plānu / Džons Vestvuds : [no angļu valodas tulkojusi Antra Legzdiņa]. Rīga : Zvaigzne ABC, c2008. 127 lpp.: diagr., tab.; 22 cm. Bizness un karjera. ISBN 9789984406275
5.Paul Baines, Chris Fill, Kelly Page. Marketing. 2nd edition – Oxford University Press, 2011, p.748.
6. Eagle, Lynne Marketing communications / Lynne Eagle, Barbara Czarnecka, Stephan Dahl and Jenny Lloyd. Second edition. Abingdon, Oxon ;New York, NY : Routledge, 2021. 1 tiešsaistes resurss (xviii, 401 lpp.: ilustrācijas). ISBN 9781000176513 (PDF).

7. Frans Folkvord. The Psychology of Food Marketing and (Over)eating. London: Routledge, 2019. p.144. e-book ISBN 9780429274404

Papildliteratūra

1. Frans Folkyord, The Psychology of Food Marketing and Overeating. Taylor& Francis group, 2020, p.144. ISBN 9780367223168
2. Kamarulzaman Y., Nor Khalidah Abu, Principles of Marketing. Oxford Revision Series, Oxford University Press 2017, p. ISBN: 978-1-4575-5929-7
3. Reklāmas likums https://likumi.lv/ta/id/163-reklamas-likums
4. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1924/2006 (2006.gada 20.decembris) par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem
5. Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 25.oktobra Regula Nr.1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem
6. LR Patērētāju tiesību aizsardzības likums https://likumi.lv/doc.php?id=23309
7. LR Preču un pakalpojumu drošuma likums (28.04.2004.) https://likumi.lv/doc.php?id=87664
8. LR Pārtikas aprites uzraudzības likums (06.03.1998., ar grozījumiem)
https://likumi.lv/doc.php?id=47184

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mārketinga un reklāmas vortāls http://www.alberts.lv
2. Food Marketing (Pārtikas mārketings): http://www.consumerpsychologist.com/food_marketing.html
3. Food Marketing workgroup:
https://www.foodmarketing.org/

Piezīmes

Izvēles kurss starpaugstskolu maģistra studiju programmā “Uzturzinātne” un obligātais kurss pilna laika maģistra studiju programmā “Pārtikas zinātne”.