Kursa kods Ekon5066

Kredītpunkti 2

Patērētājs un pārtikas marketings

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareTirgzinība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Dace Kļava

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa mērķis: nodrošināt iespēju studējošajiem apgūt teorētiskās zināšanas par pārtikas mārketinga teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, lai patstāvīgi veiktu tirgus pētījumu un analizētu iegūtos rezultātus un pielietotu jaunu pārdošanas aktivitāšu īstenošanā, kā arī lai veicinātu Pasaules Veselības organizācijas, Eiropas Savienības un Latvijas uzturpolitikas mērķus.
Kursa uzdevumi:
1) dot padziļinātas zināšanas par mārketinga pasākumu būtību, pamatelementus un reglamentējošos noteikumus; patērētāju aspekti – pirkšanas lēmuma pieņemšana, mērķtiecīga virzīšana; informācijas nodrošināšana patērētājiem;

2) dot padziļinātas zināšanas par pārtikas mārketinga aktivitāšu Eiropas Savienības un nacionālo normatīvo aktu tiesisko bāzi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
1) izprot mārketinga būtību un nozīmi pārtikas produktu pārdošanas veicināšanā, tostarp obligātās pārtikas informācijas sniegšanu patērētājiem, atbilstoši ES likumdošanas aktu prasībām.
Prasmes:
2) izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai izstrādātu pārtikas pārdošanas stratēģiju, izmantojot dažādas mārketinga aktivitātes, kas saistītas ar pārtikas produktu virzīšanu tirgū;
3) spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par pārtikas produktu atšķirībām un mārketinga jautājumiem atbilstoši produktam un mērķauditorijai.
Kompetences:

4) patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt pārtikas produktu pārdošanas problēmas, spēj integrēt dažādu zinātņu nozaru un apakšnozaru zināšanas un dot ieguldījumu informācijas sniegšanai patērētājam produkta noieta veicināšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas:
1. ES un Latvijas likumdošanas aktos noteikto prasību piemērošana pārtikas mārketinga un patērētāju aizsardzības sfērā. Pārtikas marķēšanas un izsekojamības nodrošināšana. L1 S2
2. Mārketinga jēdziena skaidrojums: mārketinga definīcija un loma; mārketings un patērētāju interešu nodrošināšana; mārketings un pārtikas kvalitāte. L1 S2
3. Produkta jēdziens, raksturlielumi, sortiments. Preces dzīves cikla raksturojums un izmantošana mārketinga aktivitātēs. L21 S2
4. Pārtiks mārketings un patērētāji: patērētāju vajadzību un vēlmju hierarhija. Pircēju rīcība patēriņa tirgū. Pirkšanas lēmuma pieņemšana un virzīšana. L1 S4
5. Pārtikas produktu mārketinga ietekmējošie faktori – uzņēmējdarbības iekšējā un ārējā vide. Mārketinga vieta un loma uzņēmējdarbības veicināšanā. L1 S2
6. Mārketinga koncepciju raksturojums. Tirgus izpēte un analīze. L1 S2
7. Mārketinga mix kompleksa elementi. Produktu un pakalpojumu mārketings. Ražotāja un patērētāja interešu nodrošināšana. L1 S2
8. Produkta virzīšana tirgū. Pārtikas izplatīšanas veicināšanas pasākumi. Vispārējās prasības reklāmu veidošanā. Speciālās prasības pārtikas preču reklamēšanā. L1 S4
Semināri:
1. seminārs. Pārtikas marķēšanas un izsekojamības nodrošināšana.
2. seminārs. Mārketings un pārtikas kvalitāte.
3. seminārs. Preces dzīves cikla raksturojums un izmantošana mārketinga aktivitātēs.
4. seminārs. Pircēju rīcība patēriņa tirgū. Pirkšanas lēmuma pieņemšana un virzīšana.
5. seminārs. Pārtikas produktu mārketinga ietekmējošie faktori – uzņēmējdarbības iekšējā un ārējā vide.
6. seminārs. Tirgus izpēte un analīze.
7. seminārs. Produktu un pakalpojumu mārketings. Ražotāja un patērētāja interešu nodrošināšana.

8. seminārs. Produkta virzīšana tirgū. Pārtikas izplatīšanas veicināšanas pasākumi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā jāpiedalās semināru nodarbībās, jāsagatavo 4 mājas darbi un ziņojumi par mārketinga elementu izmantošanu pārtikas produktu pārdošanas veicināšanai.
Semināru apmeklējums un aktivitāte tajos – obligāta (10%).
Sekmīgi jāizstrādā un jāaizstāv 4 patstāvīgie darbi (40%). Pārbaudījums kursa noslēgumā – eksāmens (rakstveidā) - 50%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studējošo patstāvīgais darbs tiek organizēts individuāli un/vai darba grupās, uzdodot šādus uzdevumus:
1) patstāvīgi gatavoties semināriem;
2) sagatavot prezentāciju par pārtikas produkta mārketinga stratēģiju, informācijas sniegšanu un pārdošanas aktivitātēm, atbilstoši jaunākām tendencēm;

3) studēt ar kursa tēmām saistīto literatūru un veikt tās analīzi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtēšanas kritēriji
1) aktīva dalība semināros – 10%;
2) izpildīti 4 patstāvīgie darbi – 40%;

3) noslēguma pārbaudījums – eksāmens (50%).

Obligātā literatūra

1) Praude, V. (2011) Mārketings: teorija un prakse. 3. pārstrādātais un papildinātais izdevums. Burtene.
2) Kotler, P. (2007) Kotlers par mārketingu: kā radīt, iekarot tirgu un dominēt tajā. Lietišķās informācijas dienests.
3) Westwood, J. (2008) Kā rakstīt mārketinga plānu. Zvaigzne ABC.
4) Tirgzinības pamati. (2007) Atbild. redakt. A.Zālīte. Jumava.
5) Baines, P., Fill, C., Page, K. (2011) Marketing. 2nd edit. Oxford University Press.
6) Armstrong, G., Kotler, P., Harker, M., Brennann, R. (1998) Marketing: An introduction. Pearson Education Limited.

7) Belonax, J.J. (1998) Food marketing. Simon & Schuster Custom Publ.

Papildliteratūra

1. Fisk, P. (2009) Mārketinga ģēnijs. Jāņa Rozes apgāds.
2. Reklāmans likums https://likumi.lv/ta/id/163-reklamas-likums
3. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 1924/2006 (2006. gada 20. decembris) par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem.
4. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem
5. Patērētāju tiesību aizsardzības likums https://likumi.lv/doc.php?id=23309
6. Preču un pakalpojumu drošuma likums https://likumi.lv/doc.php?id=87664
7. Pārtikas aprites uzraudzības likums https://likumi.lv/doc.php?id=47184
8. World Health Organisation (2010) Set of recommendations on marketing of foods and non-alcoholic beverages to children.
9. Hawkes, C. 92007) Marketing food to children. Changes in the global regulatory environment. WHO.

10. Guidelines for responsible food marketing to children (2005) Institute of Medicine of National Academy, USA.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs http://www.ptac.gov.lv
2. Food safety: from farm to fork http://ec.europe.eu
3. Food Marketing http://consumerpsycohologist.com/food_marketing.html
4. Interneta mārketinga blogs http://blogs.svmarketing.lv/

5. Mārketinga un reklāmas vortāls http://www.alberts.lv

Piezīmes

Izvēles kurss starpaugstskolu maģistra studiju programmas Uzturzinātne maģistrantiem pilna laika studijās un Pārtikas zinātnes maģistrantiem.
Kursa autore: Aija Melngaile Latvijas Universitāte.