Kursa kods Ekon4062

Kredītpunkti 4.50

Stratēģijas analīze un plānošana

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits30

Semināru un praktisko darbu stundu skaits18

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums25.09.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ināra Jurgena

Dr. oec.

Aizstātais kurss

EkonB006 [GEKOB006] Stratēģijas analīze un plānošana

Kursa anotācija

Studenti apgūst zināšanas par uzņēmuma stratēģisko vadīšanu, saturu un metodēm. Pielietojot dažādas pasaulē populāras stratēģiskās plānošanas metodes un modeļus, apgūst zināšanas par stratēģiskās vadīšanas praktisko pielietojumu, lai veiktu uzņēmuma darbības stratēģisko analīzi, plānošanu un vadību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

- Zina un izprot stratēģiskā vadīšanas procesa būtību, jēdzienus – kontroldarbs, praktiskie darbi, diskusija nodarbībā;
- Spēj parādīt zināšanas un izpratni par stratēģijas īstenošanas instrumentiem - diskusija nodarbībā;
- Zināšanas par portfolio analīzes pielietojumu uzņēmumos - praktisko nodarbību uzdevumu izpilde;
- Spēj patstāvīgi veikt uzņēmuma ārējas un iekšējas vides izvērtēšanu - praktiskie darbi, grupu darbi, patstāvīgais darbs;
- Spēj patstāvīgi analizēt uzņēmuma vērtības ķēdes elementus - diskusijas nodarbībās, praktiskie darbi, patstāvīgais darbs;
- Spēj atbildīgi plānot uzdotos darbus - darbs grupā, patstāvīgais darbs;
- Spēj iesaistīties komandas darbā, izteikt un argumentēt savas domas - darbs grupā;
- Spēj prezentēt izstrādātos plānus, analīzes rezultātus – prezentācijas;
- Kompetence par konkurētspējīgo priekšrocību analīzi – eksāmens;
- Kompetence par stratēģisko plānu veidošanu - praktiskie darbi, patstāvīgais darbs, eksāmens;

- Kompetence par līdzsvaroto rādītāju sistēmas (plānu) veidošanu un izmantošanu - praktiskie darbi, kontroldarbs, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Stratēģijas un stratēģiskās vadīšanas būtība un nepieciešamība. Stratēģiskās vadīšanas process (lekcija – 3 stundas).
2. Uzņēmuma situācijas analīze. Uzņēmuma stratēģisko alternatīvu izpēte un analīze (lekcija – 4 stundas, praktiskais darbs – 3 stundas).
3. Stratēģiskā plānošana funkcionālajā, biznesa un korporatīvajā līmenī (lekcija – 3 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas).
4. Konkurentu analīze. Konkurētspējīga stratēģija. Ilgtspējīgas konkurētspējas (lekcija – 3 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas).
5. Uzņēmuma Portfolio analīze (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda).
6. „Produkta-tirgus” stratēģiskā analīze (lekcija – 3 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda).
7. Stratēģiskās vadīšanas modeļi korporatīvā līmenī (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda).
8. Stratēģiskais plāns, tā īstenošana, kontrole un novērtēšana (lekcija – 4 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda)
9. Stratēģija starptautisko tirgu konkurencei (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda).
10. Līdzsvarotās vadības karte (lekcija – 4 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas).
11. Kontroldarbs (praktiskais darbs – 1 stunda)

12. Prezentācijas (praktiskais darbs – 3 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa noslēgumā jānokārto eksāmens par studiju kursā apgūtajām tēmām. Vērtējums veidojas no:
Kontroldarbs – 5 punkti;
Patstāvīgais darbs – 20 punkti;
Praktiskās nodarbības – 20 punkti;
Diskusija nodarbībās – 5 punkti;
Patstāvīga darba prezentācija – 10 punkti;
Eksāmens – 40 punkti.

Studentam jāizstrādā patstāvīgais darbs – uzņēmuma “X” stratēģiskā analīze, to prezentējot. Prezentācijas ilgums – līdz 10 minūtēm.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Kontroldarbs – 5 punkti;
2. Patstāvīgais darbs – 20 punkti;
3. Praktiskās nodarbības – 20 punkti;
4. Diskusija nodarbībās – 5 punkti;
5. Patstāvīgā darba prezentācija - uzņēmumā “X” stratēģiskā analīze – 10 punkti
6. Eksāmens – 40 punkti

10 punkti veido atzīmes 1 balli.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no patstāvīgo darbu un eksāmena vērtējuma – 10 punkti veido atzīmes 1 balli.
Patstāvīgo darbu un kontroldarbu novērtē saskaņā ar iepriekš noteikto vērtēšanas kārtību.

Obligātā literatūra

1. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. 2.izd. Rīga: Lidojošā zivs, 2009.
2. Bizness pāri robežām. Praktisks ceļvedis jaunu tirgu apgūšanā. T. Volkova, B. Aneraude u.c. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010.
3. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. Rokasgrāmata. Funkcionālā, biznesa un korporatīvā līmeņa stratēģija. Rīga: de Novo, 2004.
4. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Foranda konsultantu grupa, 2004.
5. Kasahara E. Practical strategic management: how to apply strategic thinking in business. Rikkyo University. Japan, 2015. 139 p.

6. Hill C.W.L., Gareth R. Jones Strategic management: an integrated approach. Boston, New York: Houghton Mifflin Company. 2007. 511 p.

Papildliteratūra

1. Современный стратегичекий анализ. Иванов П.В. и др. Под редакцией Иванова П.В. Ростов н/Д: Феникс, 2014. 589 с.
2. Stratēģijas atjaunošana. T.Stjuarts, Dž.Kirbija u.c. Rīga: SIA „Lietišķās informācijas dienests”, 2009.

3. Leiks N. Stratēģiskā plānošana. Rīga: Multineo, 2008.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss (B3 daļa) ESAF profesionālā bakalaura studiju programmai “Komercdarbība un uzņēmuma vadība”