Kursa kods Ekon3133

Kredītpunkti 3

Informācijas un datu apstrāde

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums21.01.2021

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Aija Jurevica

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek iegūtas zināšanas par informācijas ieguves un datu apstrādes programmatūru. Students iegūst prasmes pielietot digitālos rīkus dažādu ekonomisko uzdevumu risināšanā, rezultātu attēlošanā un analīzē, lai spētu studiju darbus izveidot un noformēt atbilstoši ESAF studiju darbu izstrādes Metodiskajiem noteikumiem. Apgūstot studiju kursu, students spēj izvēlēties un lietot datu apstrādei un analīzei piemērotus digitālos rīkus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas par tehniskajām prasībām ESAF studiju darbu izpildei un noformēšanai. Kontroldarbs, patstāvīgais darbs.
2. Zināšanas par informācijas ieguves un datu apstrādes digitālajiem līdzekļiem. Kontroldarbi, patstāvīgais darbs.
3. Spēj pielietot digitālos rīkus dažādu ekonomisku uzdevumu risināšanā, rezultātu attēlošanā un analīzē. Kontroldarbs.
4. Spēj izpildīt darba rezultātu apkopošanai un izklāstīšanai izvirzītās tehniskās prasības. Kontroldarbs.
5. Prot sistematizēt un prezentēt citiem sava darba rezultātus. Patstāvīgais darbs.
6. Spēj izvēlēties un lietot datu apstrādei un analīzei piemērotus digitālos rīkus. Kontroldarbi, patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Dokumenta sekcijas jēdziens, tās veidošana. Darba titullapas veidošana. Noformējuma stila jēdziens, biežāk nepieciešamie stili, to pielāgošana izvirzītajām darba noformēšanas prasībām. (Praktiskie darbi - 2 stundas)
2. Noformējuma stilu sagatavošana. Darba plānojuma izveide un koriģēšana. Teksta meklēšana un aizvietošana. Tabulu veidošana un noformēšana. (Praktiskie darbi - 2 stundas)
3. Attēlu ievietošana tekstā. Zīmējuma veidošana. Attēla piesaiste tekstam. Attēlu un tabulu automātiskā numurēšana. Automātiskās norādes uz attēliem un tabulām. (Praktiskie darbi - 2 stundas)
4. Literatūras avotu meklēšana bibliotēkas datu bāzē. Literatūras saraksta veidošana. Lapu numurēšana sekcijās sadalītā dokumentā. Automātisko satura rādītāju veidošana un koriģēšana. (Praktiskie darbi - 2 stundas)
5. 1.kontroldarbs. (Praktiskie darbi - 2 stundas)
6. Prezentāciju veidošanas un noformēšanas principi. Pārskats par tipiskām kļūdām prezentācijas veidošanā un prezentēšanā. (Praktiskie darbi - 1 stunda)
7. Aritmētiski aprēķini un to dublējošo funkciju izmantošana formulās. (Praktiskie darbi - 2 stundas)
8. Informācijas meklēšana un atlase no statistikas datu bāzēm. Hronoloģisku datu apstrāde. Relatīvā un absolūtā adresācija formulās. (Praktiskie darbi - 2 stundas)
9. Datuma, Informācijas, Loģiskās, Statistikas, Matemātikas, Meklēšanas, Teksta apstrādes funkciju grupas. (Praktiskie darbi - 2 stundas)
10. Datumu informācijas apstrāde. (Praktiskie darbi - 2 stundas)
11. Nosacījumu izvirzīšana, pārbaude un veicamo darbību sazarošana atkarībā no pārbaudes rezultāta. (Praktiskie darbi - 2 stundas)
12. Darbs ar informācijas meklēšanas funkcijām. (Praktiskie darbi - 2 stundas)
13. Darbs ar Statistikas, Matemātikas, Loģikas, Meklēšanas un Teksta apstrādes grupas funkcijām. (Praktiskie darbi - 4 stundas)
14. Skaitliskas informācijas attēlošana grafiskā formā. (Praktiskie darbi - 2 stundas)
15. 2.kontroldarbs. (Praktiskie darbi - 2 stundas)
16. Patstāvīgā darba prezentēšana. (Praktiskie darbi - 1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Vērtējums veidojas no:
• 30 punkti – 1.kontroldarbs (teksta apstrāde, pētniecisko darbu noformēšanai izvirzīto tehnisko prasību izpilde);
• 20 punkti – prezentācijas veidošana un patstāvīgā darba prezentēšana;
• 30 punkti – 2.kontroldarbs (informācijas sistematizēšana, skaitlisku datu apstrāde un grafiska attēlošana).
10% no maksimālās punktu summas (jeb 8 punkti) veido studiju kursa vērtējuma 1 balli.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem.
Patstāvīgi jāizveido prezentācija par doto tematu, ievērojot norādītās prasības. Apjoms - vismaz 5 dažādas struktūras slīdi. Jāiesniedz elektroniskā veidā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaitei ar atzīmi ir akumulējošs vērtējums.
Sekmīgam vērtējumam jāiegūst vismaz 40,0% no maksimālās punktu summas (jeb 32 punkti).

Obligātā literatūra

1. Augucēvičs J. Word Microsoft Office 2013. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2015. 83 lpp.
2. Ringa E. Microsoft Office 2007 EXCEL: strādāsim ātrāk, ērtāk un efektīvāk!. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2009. 54 lpp.

Papildliteratūra

1. Augucēvičs J. Word: Microsoft Office 2010. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2013. 63 lpp.
2. Bucki L. A. Microsoft Word 2013 bible: [the comprehensive tutorial resource]. Indianapolis, Ind.: Wiley, 2013. 1010 p.
3. Metodiskie norādījumi bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Ekonomika” studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
4. Metodiskie norādījumi studiju projektu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ekonomika” studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
5. Walkenbach J. Excel 2013 bible. [the comprehensive tutorial resource]. Indianapolis, IN: Wiley, 2013. 1012 p.
6. Wempen F. Microsoft PowerPoint 2013 bible: [the comprehensive tutorial resource]. Indianapolis, IN : John Wiley & Sons, Inc., 2013. 804 p

Periodika un citi informācijas avoti

1. Excel help center. Pieejams: https://support.office.com/en-US/Excel
2. LLU e-studijas [tiešsaiste]. Pieejams: https://estudijas.llu.lv/
3. Microsoft Office. TechRepublic Blogs. Pieejams: https://www.techrepublic.com/blog/microsoft-office/
4. PowerPoint help center. Pieejams: https://support.office.com/en-US/PowerPoint
5. Word help center. Pieejams: https://support.office.com/en-US/Word

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai „Ekonomika”