Kursa kods Ekon3115

Kredītpunkti 3

Tirgvedība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareTirgzinība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums21.06.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Gunta Grīnberga-Zālīte

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1024, Mikroekonomika

Kursa anotācija

Tirgvedība ir studiju kurss, kas iepazīstina studentus ar tirgus darbības principiem un prasībām tā dalībniekiem. Apgūstot šo kursu, studenti varēs izprast tirgus darbības sistēmu, tās elementus, iekšējos un ārējos faktorus, pratīs veikt konkurences izpēti un noteikt produkcijas noieta iespējas. Studenti padziļināti izzinās mārketinga elementu kompleksu: produkts vai pakalpojums, sadale un izplatīšana, virzīšana tirgū un cenu veidošana, iepazīs mārketinga komunikācijas līdzekļus un izpratīs to pielietošanas iespējas. Kursa noslēgumā studenti pratīs izvēlēties piemērotāko marketinga stratēģiju uzņēmuma mērķu sasniegšanai, kā arī izveidot ilgtspējīgu marketinga vadības sistēmu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
Izprot tirgus darbības principu un likumsakarību teorētiskos aspektus, pieprasījuma un piedāvājuma būtību tirgū dažādos tirgus konkurences apstākļos. Izpratne par tirgvedības funkcijām uzņēmumā, to nodrošināšanu, ar tām saistīto problēmjautājumu risināšanu. Zināšanas par mārketinga analīzes metodēm, to izmantošanas specifiku un iespējām. Zināšanas tiek vērtētas rakstiskā kontroldarbā un pētījuma izstrādē.
Prasmes
Prot analizēt mārketinga mix elementu kompleksu un tā vadības sistēmu. Prot praktiski un mērķorientēti apkopot informāciju un pielietot mārketinga analīzes metodes konkrētu tirgvedības problēmu izvērtēšanai. Prasmes tiek vērtētas diskusijās nodarbībās, grupu darbos un individuālos darbos.
Kompetences

Izmantojot teorētiskās zināšanas un praktiski pielietojot mārketinga analīzes metodes, spēj patstāvīgi un kritiski izanalizēt produkta tirgus potenciālu un izvērtēt uzņēmuma mārketinga funkciju nodrošinājumu, piedāvājot konkrētus risinājumus tā konkurētspējas veicināšanai. Kompetences tiek vērtētas noslēguma darba izstrādē un tā prezentēšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mārketinga jēdziens un būtība. (1h lekcija, 1h praktiskais darbs)
2. Mārketinga darbības koncepciju raksturojums un evolūcijas virzītājspēki. (1h lekcija, 1h praktiskais darbs)
3. Tirgus veidi. Pieprasījuma stāvokļa tirgū variācijas un tam pakārtotie mārketinga veidi. (1h lekcija, 1h praktiskais darbs)
4. Mārketinga iekšējās un ārējās vides faktori. Mārketinga vides analīze. (1h lekcija, 1h praktiskais darbs)
5. Produktu klasifikācija. Uzņēmuma produktu portfolio analīze. (1h lekcija, 1h praktiskais darbs)
6. Tirgus segmentēšana, mērķa tirgus noteikšana. (1h lekcija, 1h praktiskais darbs)
7. Produkta pozicionēšanas un zīmolvedības stratēģijas. (1h lekcija, 1h praktiskais darbs)
8. Sadales kanālu dalībnieki un to funkcijas. (1h lekcija, 1h praktiskais darbs)
9. Cenu noteikšanas pieejas. Cenu politikas izstrāde. (1h lekcija, 1h praktiskais darbs)
10. Konkurences būtība, formas, analīzes metodes. Konkurētspējas priekšrocību noteikšana. (1h lekcija, 1h praktiskais darbs)
11. Mārketinga mix elementu komplekss – 4P un 7P modelis. (1h lekcija, 1h praktiskais darbs)
12. Mārketinga audits un stratēģiskā plānošana. (1h lekcija, 1h praktiskais darbs)
13. Patērētāju uzvedība tirgū. (1h lekcija, 1h praktiskais darbs)
14. Mārketinga komunikācijas komplekss. (1h lekcija, 1h praktiskais darbs)
15. Mārketinga ētika. Sociālās atbildības aspekti mārketinga projektos. (1h lekcija, 1h praktiskais darbs)

16. Konkurences likuma, Reklāmas likuma un Datu aizsardzības tiesiskā regulējuma aspekti un problemātika mārketinga pasākumu īstenošanā. (1h lekcija, 1h praktiskais darbs)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīga kontroldarba nokārtošana par mārketinga teorētiskajiem jautājumiem. Sekmīgs vērtējums par praktisko mārketinga problēmjautājumu risināšanu. Sekmīgs vērtējums par patstāvīgo darbu ar aprēķiniem. Sekmīgs vērtējums par individuāli veiktā darba rezultātu sagatavošanu un prezentēšanu eksāmenā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mārketinga mix elementu izstrāde, analīze; dažādu mārketinga problēmjautājumu izpēte.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursā tiek vērtētas četras aktivitātes: rakstisks kontroldarbs; dalība grupu darbā semināru nodarbībās; patstāvīgais darbs ar aprēķiniem; individuālā pētījuma izstrāde un prezentēšana auditorijai. Vērtējuma īpatsvari: kontroldarbs 20 %; aktivitāte grupu darbā semināru nodarbībās 10%; patstāvīgais darbs ar aprēķiniem 20 %; pētījuma izstrāde un prezentēšana eksāmena dienā 50%. Eksāmenu drīkst kārtot tikai tad, ja ir iegūts sekmīgs vērtējums kontroldarbā, grupu darbā un patstāvīgajā darbā.

Obligātā literatūra

1. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
2. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.

3. 3. Kotler P., Keller K.L. Marketing Management, 14th ed., Pearson Education, 2012. 812p. E-grāmata, pieejama: http://socioline.ru/files/5/283/kotler_keller_-_marketing_management_14th_edition.pdf

Papildliteratūra

1. Baran, Roger J. Customer Relationship Management : the foundation of contemporary marketing strategy, 2nd edition. New York ; London : Routledge/Taylor & Francis Group, 2017, 499p.
2. Handbook of Research on Consumerism in Business and Marketing: Concepts and Practices. Editors: H.R. Kaufmann and M.F.A. Khan Pann. IGI Global, 2014, p.638.
3. Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I. Marketing 4.0 Moving from Traditional to Digital, 2016. E-grāmata, pieejama: http://www.ebook777.com/marketing-4-0-moving-traditional-digital/
4. Kotler P., Meller K.L. Marketing Management. Prentice Hall, 2015, 832p.
5. Kotler P., Meller K.L. Marketing Management. Prentice Hall, 2015, pp.832.
6. Palmer, A. Principles of Services Marketing. Berkshire, 2014, pp. 495.
7. Pilvere I., Nipers A., Krieviņa A., Upīte I. Grīnberga-Zālīte G. Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā un Krievijā. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2014, 200.lpp.

8. Praude V., Šalkovska J. Integrētā mārketinga komunikācija : reklāma, produktu realizācijas veicināšana, tiešais mārketings, interaktīvais mārketings, sabiedriskās saskarsmes, sponsorēšana, personiskā apkalpošana, izstādes, Rīga, Burtene, 2015.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness” , nedēļas laikraksts : Latvijas biznesa avīze

2. “Kapitāls”, Rīga: SIA BIG Media, ISSN 1407-2505

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss ESAF profesionālā bakalaura studiju programmai „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”.