Kursa kods Ekon3098

Kredītpunkti 3

Tirgzinība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareTirgzinība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums27.01.2021

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Arnis Lēnerts

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt izpratni par tirgzinības nozīmi mūsdienu konkurences un globalizācijas apstākļos. Studiju kurss ietver tirgvedības teorijas jautājumu apguvi, sākot no tirgvedības procesa elementu analīzes un beidzot ar globālā tirgus attīstības tendenču izpēti. Kursa praktisko nodarbību laikā studenti apgūs zinības par pircējiem un viņu rīcību tirgū, motivāciju veikt pirkumu, par preci, tās īpašībām, cenu, kā arī par preču virzīšanu tirgū, metodēm, reklāmu un pārdošanas veicināšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – vispusīgas zināšanas par tirgzinības teorētiskajām nostādnēm - tirgvedības būtību, funkcijām, attīstības tendencēm un tās nozīmi. (kontroldarbs, individuālais praktiskais darbs)
Prasmes – prot pielietot un analizēt elementu kompleksu un vadības sistēmu, spēj izstrādāt un pieņemt lēmumus saistībā ar tirgvedības jautājumiem, tirgus izpēti, cenu noteikšanas stratēģiju; spēj rast radošu pieeju mūsdienu mainīgās tirgus situācijas analīzē un iegūto zināšanu implementēšanā praksē. (praktiskie darbi)

Kompetence - tiek iegūtas zināšanas un praktiskās iemaņas formulēt, aprakstīt un analizēt tirgvedības elementus, kā arī izmantot zināšanas par aktuālu tirgvedības pieeju nepieciešamību uzņēmuma darbībā. (kontroldarbs, praktiskie darbi)

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mārketinga būtība, mērķi un veidi (2 h lekcijas/ 2h praktiskie darbi).
2 Mārketinga iekšējā, ārējā un digitālā vide (2 h lekcijas / 2 h praktiskie darbi).
3 Mārketinga stratēģiskā plānošana un vadīšana (2 h lekcijas / 2 h praktiskie darbi).
4 Patērētāju rīcības modelis fiziskajā un digitālajā tirgus vidē (2 h lekcijas / 2 h praktiskie darbi).
5 Fiziskā un digitālā tirgus segmentēšana un mērķa tirgus noteikšana (2 h lekcijas / 2 h praktiskie darbi).
6 Preces dzīves cikls un produkta pozicionēšana (2 h lekcijas / 2 h praktiskie darbi).
7 Mārketinga virzīšanas pasākumu komplekss izmantojot fizisko un digitālo vidi (2 h lekcijas / 2 h praktiskie darbi).

8 Mārketinga plāns (2 h lekcijas / 2 h praktiskie darbi).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa ietvaros jābūt sekmīgi izpildītiem praktisko nodarbību uzdevumiem, studiju kursa noslēgumā jāizstrādā un jāprezentē individuālais praktiskais darbs par mārketinga vides izpēti un produktu virzīšanas iespējām tirgū. Studiju kursā jābūt sekmīgi uzrakstītam 1 kontroldarbam par teorētiskajiem jautājumiem. Noslēgumā akumulējošais vērtējums ir ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa ietvaros students veic praktiskos darbus par tirgvedības elementu kompleksa un to vadības sistēmu izpēti, analīzi, plānošanu un pielietošanu uzņēmumu darbībā. Tiek veikta mārketinga vides izpēte un produkta virzīšanas tirgū stratēģijas izstrāde. Praktisko darbu rezultātus students izmanto individuālā patstāvīgā darbā par mārketinga vides izpēti un produktu virzīšanas iespējām tirgū izstrādei, kas jāprezentē praktisko nodarbību laikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējums – ieskaite ar atzīmi studiju kursā veidojas akumulējoši: no aktivitātēm praktiskajās nodarbībās un praktisko darbu izpildes (vērtējuma īpatsvars - 30%); no kontroldarba atzīmes (20%) un no individuālā patstāvīgā darba (vērtējuma īpatsvars – 50%). 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Praude V. Mārketings. 1. grāmata. Rīga: Burtene, 2011. 528 lpp.
2. Praude V. Mārketings. 2. grāmata. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.

3. Praude V., Šalkovska J. Satura mārketings internetā. Rīga: Burtene, 2018. 256 lpp.

Papildliteratūra

1. Niedrītis J. Ē. Mārketings. 4. pārstrād. un papild. izd. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 487 lpp.
2. Fisks P. Mārketinga ģēnijs. Jelgava: Jāņa Rozes apgāds, 2009. 390 lpp.
2. Dārziņa Ē. Vai mārketings ir lieki tēriņi? Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2011. 120 lpp.
3. Armsa B. Vietējais mārketings. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 144 lpp.

4. Kotlers F. Mārketinga pamati. Rīga: Jumava, 2006. 647 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga :Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
2. Latvijas Makroekonomiskais apskats Ekonomikas ministrija. www.em.gov.lv
3. E-komercijas jaunumi – www.ecommercetimes.com
4. Marketing Association. www.ama.org
5. European Journal of Marketing. ISSN: 0309-0566, www.emerald.com

6. Tirgus, sabiedriskās domas un mediju izpēte - www.kantar.lv

Piezīmes

Specializācijas kurss LLU TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Mašīnu projektēšana un ražošana”.