Код курса Ekon3095

Кредитные пункты 4.50

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса19.11.2019

Разработчик курса

author

Arnis Lēnerts

Предварительные знания

Ekon2100,

Ekon2109,

VadZ2028,

Учебная литературa

1. Bioeconomy. Shaping the Transition to a Sustainable, Biobased Economy. Editor Levwandowski I. Stuttgart: University of Hohenheim, 2018, 354 pp. ISBN 978-3-319-68151-1
2. Vide un ilgtspējīga attīstība. Kļaviņš M., Zaļoksnis J. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010, 334 lpp. ISBN 978-9984-45-220-3

3. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas iespējas ar klimatam draudzīgu lauksaimniecību un mežsaimniecību Latvijā. Rivžas P. red. Jelgava: LLU, 2018, 277 lpp. ISBN 978-9984-48-308-5

Дополнительная литература

1. Biotehonomika. Blumberga D., Barisa A., Kubule A. Rīga: RTU, 2016. 340 lpp.
2. Atjaunojamā enerģija un tās efektīva izmantošana Latvijā. Monogrāfija. Rivžas P. red. Jelgava, LLU, 2012, 391 lpp. ISBN 978-9984-48-085-5.

3. Treisijs M. Lauksaimniecība un pārtika tirgus ekonomikā. Rīga: LVAEI, 1996. 406 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Ziņojumi par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Rīga: LR Ekonomikas ministrija.
2. Lauksaimniecības gada ziņojumi. Rīga: LR Zemkopības ministrija.

3. Latvijas Valsts meži. www. lvm.lv