Kursa kods Ekon3095

Kredītpunkti 4.50

Bioekonomika II

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.11.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Arnis Lēnerts

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2100, Bioekonomika I

Ekon2109, Makroekonomika

VadZ2028, Saimniekošanas mācība

Kursa anotācija

Kurss sniedz studentiem zināšanas, attīsta profesionālās un vispārīgās prasmes par jaunākajām tendencēm bioekonomikas attīstībā pasaules, jo īpaši Eiropas, prioritāri Latvijas mērogā. Kurss sistēmiski aptver tautsaimniecības primārās nozares – lauksaimniecību, mežsaimniecību, zivsaimniecību, kā arī apstrādājošās rūpniecības nozares, kas izmanto biotehnoloģijas, tādējādi ilgtspējīgi izmanto un ražo dabiskus, kvalitatīvus, inovatīvus bioproduktus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS:
1) Spēj izprast galvenos agrārās un vides politikas sinerģijas principus, kā arī pārzina galvenās bioresursu pilnīgākas un efektīvākas izmantošanas iespējas bioekonomikā. Individuālais patstāvīgais darbs. Kontroldarbs.
2) Zina un saprot galvenos bioekonomikas nozaru un lauku attīstību raksturojošos rādītājus, kā arī to ietekmējošos faktorus. Diskusija. Eksāmens.
PRASMES
Profesionālās prasmes
1) Spēj patstāvīgi analizēt un salīdzināt bioekonomikas nozaru un lauku attīstību ietekmējošos iekšējos un ārējos faktorus, dot savu vērtējumu to ilgtspējīgā izmantošanā.
Patstāvīgais darbs. Gadījuma izpēte.
2) Spēj noteikt principus un kritērijus atbilstošas biotehnoloģijas metodes izvēlei ilgtspējīgai bioresursu izmantošanai produktu ražošanā. Praktiskais individuālais/grupu darbs. Prezentācija.
Vispārīgās prasmes
1) Spēj saskatīt un analizēt neveiksmju cēloņus, kombinēt, sintezēt un interpretēt uzdevuma rezultātus. Patstāvīgais darbs.
2) Spēj attīstīt profesijai atbilstošas komunikācijas, saziņas prasmes. Praktiskie darbi. Diskusija.
KOMPETENCE:

Spēj metodoloģiski pareizi vadīt un analizēt bioekonomikas nozaru un lauku attīstības ekonomiskos procsus. Spēj sadarboties un izstrādāt patstāvīgus secinājumus un priekšlikumus par agrārās un vides politikas ietekmi uz bioekonomikas sektoru un lauku attīstību. Eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ražošanas resursi biomasas ražošanā
Bioekonomikas nozarēs izmantoto ražošanas resursu /faktoru/ pieprasījuma un piedāvājuma /zeme, kapitāls, investīcijas, darbaspēks, informācija un sociālais kapitāls/ ekonomika. Kopsakarības starp produktu un faktoru tirgu. (1h – lekcija, 2h praktiskie darbi)
2. Produkcijas ražošanas vērtības kāpināšanas iespējas
Produktu vērtības veidošanās. Lauku saimniecību uzskaites datu tīkls /SUDAT/. Lauksaimnieciskās ražošanas ekonomiskais kopaprēķins /LEK/. Bioprodukti kā izejvielas, to eksports, ieguvumi. Pārstrādes iespējas Latvijā, to eksports, ieguvumi. (1h – lekcija, 2h praktiskie darbi)
3. Ražošana, izmaksas, ieņēmumi, efektivitāte
Ražošana, izmaksas, ieņēmumi. Ekonomiskā un tehnoloģiskā efektivitāte. Kobba-Duglasa ražošanas funkcija. Ražošanas funkcija ar vienu mainīgo. Ražošanas funkcija ar diviem mainīgajiem. Resursu atdeves mazināšanas likums. Ražotāja līdzsvars. (1h – lekcija, 2h praktiskie darbi)
4. Pievienotās vērtības kāpināšanas iespējas
Produkta fiziskā stāvokļa izmaiņa /graudu malšana un pārstrāde; sadalīšana sastāvdaļās/. Ražošanas veidi, kas paaugstina produktu vērtību /bioloģiskā lauksaimniecība/. Produkta identitātes veidošana /sklandrauši; šprotes/. Kaskadēšana. Simbioze. Bioekonomikas industriālo parku loma. (1h – lekcija, 2h praktiskie darbi)
5. Ekonomiskie procesi
Intensifikācija un produktivitāte, to teorētiskie pamati; zinātniski tehniskais progress, inovācijas; absolūtas un relatīvas priekšrocības; specializācijas zinātniskie pamati; specializācija un diversifikācija. (1h – lekcija, 2h praktiskie darbi)
6. Kooperācija
Kooperācijas modeļi. Nozaru integrācija. Kooperācijas attīstība Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē. (1h – lekcija, 2h praktiskie darbi)
7. Lauku attīstība
Lauksaimniecības, pārtikas, meža nozaru, zivsaimniecības, bioresursu ekonomikas jautājumi saistībā ar šo resursu un ražoto produktu tālākas izmantošanas iespējām un ieguvumiem. (1h – lekcija, 2h praktiskie darbi)
8. Augkopības ekonomika
Augkopības nozaru raksturojums: ražošanas apjomi, dinamika un ekonomiskie rādītāji. Bioekonomikas loma augkopības nozaru produkcijas ražošanā, ieguvumi, iespējas. (1h – lekcija, 2h praktiskie darbi)
9. Lopkopības ekonomika
Lopkopības nozaru raksturojums: ražošanas apjomi, dinamika un ekonomiskie rādītāji. Bioekonomikas loma lopkopības nozaru produkcijas ražošanā, ieguvumi, iespējas. (1h – lekcija, 2h praktiskie darbi)
10. Pārtikas ražošanas ekonomika
Pārtikas ražošanas nozaru raksturojums: ražošanas apjomi, dinamika un ekonomiskie rādītāji. Bioekonomikas loma pārtikas ražošanas nozaru attīstībā. Pārtikas produktu ražošanas ķēdes raksturojums. (1h – lekcija, 2h praktiskie darbi)
11. Meža nozaru ekonomika
Meža nozaru raksturojums: ražošanas apjomi, dinamika un ekonomiskie rādītāji. Bioekonomikas loma meža nozaru produkcijas ražošanā. Meža nozaru produktu ražošanas ķēdes raksturojums. (1h – lekcija, 2h praktiskie darbi)
12. Zivsaimniecības nozaru ekonomika
Zivsaimniecības nozaru raksturojums: ražošanas apjomi, dinamika un ekonomiskie rādītāji. Bioekonomikas loma zivsaimniecības nozaru produkcijas ražošanā. Zivsaimniecības nozaru produktu ražošanas ķēdes raksturojums. (1h – lekcija, 2h praktiskie darbi)
13. Biodegvielas, elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas ekonomika
Izmaksas un ieņēmumi. SEG emisijas. Nozaru simbioze. Enerģijas /siltums; elektrība; degviela/ ražošana. (1h – lekcija, 2h praktiskie darbi)
14. Alternatīvo ražošanas nozaru attīstība laukos
Bioloģiskā lauksaimniecība. Mājražošana. (1h – lekcija, 2h praktiskie darbi)
15. Bioekonomikas zinātnes un prakses sasaiste lauku attīstībā
Ražošanas, apstrādes, pārstrādes varianti un perspektīvie modeļi, iztirzājums. Bioekonomikas zinātnes un prakses kopsaiste, kas veltīta bioekonomikas attīstības perspektīviem piemēriem Latvijā un citās ES valstīs. (1h – lekcija, 2h praktiskie darbi)
16. Bioekonomikas nozaru produktu tirdzniecība
Bioproduktu vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība. Bioproduktu imports un eksports. Tirdzniecība Eiropas Savienības vienotajā tirgū un pasaulē. Speciālie importa un eksporta pasākumi. Pasaules Tirdzniecības organizācija. (1h – lekcija, 2h praktiskie darbi)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa teorētiskajās nodarbībās studenti apgūst agrārās un vides politikas izmaiņu procesu un tās ietekmi uz bioekonomikas sektoru un lauku attīstības ekonomiskiem procesiem. Praktiskajās nodarbībās analizē bioresursu pilnīgākas un efektīvākas izmantošanas iespējas bioekonomikā, ražojot produktus pēc inovatīviem biotehnoloģiju principiem. Studentu patstāvīgā darba izpildes kontrolei jāraksta kontroldarbs. Grupu darba laikā praktiskajās nodarbībās jāanalizē bioekonomikas nozaru un lauku ekonomisko attīstību raksturojošie rādītāji un tos ietekmējošie faktori veicot gadījuma izpēti. Iegūtos rezultātus apkopo un prezentē.
Studiju kurss noslēdzas ar eksāmenu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1) Studenti iepazīstas un studē literatūru par agrārās un vides politikas izmaiņām, kā arī par bioresursu pilnīgākas un efektīvākas izmantošanas iespējām bioekonomikā.
2) Studiju kursa laikā tiek patstāvīgi veikta bioekonomikas nozaru un lauku ekonomisko attīstību raksturojošie rādītāju un tos ietekmējošo faktoru analīze. Gadījuma izpētes rezultātus prezentē praktiskajās nodarbībās.

3)Tiek iegūta informācija un veidota sapratne par bioekonomikas diskusiju tēmām praktiskajām nodarbībām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kopējais vērtējums veidojas: 50% veido eksāmens; 20% bioekonomikas sektora gadījuma izpēte un rezultātu prezentācija; 15% novērtējums par studenta aktivitāti diskusijās un debatēs praktiskajās nodarbībās un 15% bioekonomikas teorijas izpētes patstāvīgais darbs.

Obligātā literatūra

1. Bioeconomy. Shaping the Transition to a Sustainable, Biobased Economy. Editor Levwandowski I. Stuttgart: University of Hohenheim, 2018, 354 pp. ISBN 978-3-319-68151-1
2. Vide un ilgtspējīga attīstība. Kļaviņš M., Zaļoksnis J. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010, 334 lpp. ISBN 978-9984-45-220-3

3. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas iespējas ar klimatam draudzīgu lauksaimniecību un mežsaimniecību Latvijā. Rivžas P. red. Jelgava: LLU, 2018, 277 lpp. ISBN 978-9984-48-308-5

Papildliteratūra

1. Biotehonomika. Blumberga D., Barisa A., Kubule A. Rīga: RTU, 2016. 340 lpp.
2. Atjaunojamā enerģija un tās efektīva izmantošana Latvijā. Monogrāfija. Rivžas P. red. Jelgava, LLU, 2012, 391 lpp. ISBN 978-9984-48-085-5.

3. Treisijs M. Lauksaimniecība un pārtika tirgus ekonomikā. Rīga: LVAEI, 1996. 406 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Ziņojumi par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Rīga: LR Ekonomikas ministrija.
2. Lauksaimniecības gada ziņojumi. Rīga: LR Zemkopības ministrija.

3. Latvijas Valsts meži. www. lvm.lv

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss (B daļa) ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programma „Ekonomika”.