Kursa kods Ekon3045

Kredītpunkti 2

Nodokļi un nodevas

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareFinanses un kredīts

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums18.12.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Baiba Mistre

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1023, Mikroekonomika

Kursa anotācija

Kursa ietvaros studenti apgūst Latvijas Republikas nodokļu un nodevu būtību un aprēķināšanas kārtību. Studenti pārzina nodokļu un nodevu normatīvo bāzi. Praktiskajās nodarbībās tiek gūtas iemaņas nodokļu aprēķināšanā un deklarāciju sastādīšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zina un izprot nodokļus un nodevas reglamentējošo normatīvo bāzi – Diskusija nodarbībā un patstāvīgais darbs. Kontroldarbs.
2. Zina un izprot nodokļu un nodevu aprēķināšanas kārtību – Kontroldarbs ar aprēķiniem. Praktiskie darbi.
3. Spēj pielietot nodokļus un nodevas reglamentējošo tiesisko aktu normas nodokļu aprēķinos – Praktiskie darbi.
4. Spēj aprēķināt svarīgākos nodokļus un aizpildīt deklarācijas – Praktiskie darbi.
5. Spēj atbildīgi plānot uzdodos uzdevumus –Praktiskie darbi.
6. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt nepieciešamo informāciju un to izmantot grāmatvedības uzdevumu izpildē – Praktiskie darbi.
7. Balstoties uz nodokļus un nodevas reglamentējošo tiesisko aktu normām, spēj patstāvīgi aprēķināt nodokļus un aizpildīt nodokļu deklarācijas – Praktiskie darbi. Kontroldarbi.

8. Spēj patstāvīgi analizēt aprēķinātos nodokļus – Praktiskie darbi. Kontroldarbi.

Kursa saturs(kalendārs)


1.LR nodokļu sistēma (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
2.Valsts un vietējās nodevas (Lekcija – 1 stunda)
3.Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (Lekcija – 2 stundas, praktiskie darbi – 2 stundas)
4.Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (Lekcija – 2 stundas, praktiskie darbi – 3 stundas)
5.Uzņēmumu ienākuma nodoklis (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
6.Mikrouzņēmumu nodoklis (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
7.Pievienotās vērtības nodoklis (Lekcija – 2 stundas, praktiskie darbi – 1 stunda)
8.Nekustamā īpašuma nodoklis (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
1.Kontroldarbs: tiešo nodokļu aprēķināšana (1stunda)
9.Dabas resursu nodoklis (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
10.Akcīzes nodoklis (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
11.Izložu un azartspēļu nodoklis (Lekcija – 1 stunda)
12. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis un transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
13.Elektroenerģijas nodoklis (Lekcija – 1 stunda)
2.Kontroldarbs: netiešo nodokļu aprēķināšana (1 stunda)

Nepilna laika neklātienes studijās:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa vērtējumu (ieskaites atzīmi) veido:
1.kontroldarbs – 40%
2.kontroldarbs – 50%
Praktiski risināmie uzdevumi – 10%
Studiju vērtējums ir akumulējošs – 100%

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Apgūt un nostiprināt teorijas materiālu, studēt normatīvo bāzi un izpildīt praktiskos darbus.
Sagatavoties kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no kontroldarbu un praktisko darbu vērtējuma - 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Jurušs M. Nodokļi. Rīga: RTU Izdevniecība, 2019. 172 lpp.
2. Leibus I. Uzņēmuma darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2022. 175 lpp.
3. Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2022. 151 lpp.

Papildliteratūra

1. Ketners K., Pētersone M. Eiropas Savienības nodokļu politika: mācību līdzeklis. Rīga:RTU Izdevniecība, 2014, 207 lpp.
2. Krogzeme H. Finanses un nodokļi. Rīga, RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte, 2010, 568 lpp.
3. Kavale L, Joppe A. Nodokļu politikas un administrēšanas pamati: Mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008, 80 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2000. ISSN 1407-5709
2. Dienas Bizness: nedēļas laikrasts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
3. iFinanses – žurnāls par nodokļiem, grāmatvedību, darba un komerctiesībām. Rīga: iŽurnāli. ISSN 2255-985x Pieejams: http://ifinanses.lv
4. Finanšu ministrijas mājas lapa http://www.fm.gov.lv
5. LR tiesību aktu mājas lapa. Pieejams: http:// www.likumi.lv

6. VID mājas lapa. Pieejams:http://www.vid.gov.lv

Piezīmes

Profesionālās darbības jomas teorētisko zināšanu pamatkurss pirmā cikla profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai “Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība”