Kursa kods Ekon3040

Kredītpunkti 3

Finanses un kredīts

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareFinanses un kredīts

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums09.06.2020

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Evita Apsīte

Mg. oec.

author lekt.

Anita Kreicberga

Mg. sc. soc.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir gūt zināšanas par LR finanšu, budžeta un nodokļu sistēmu, to uzbūvi, regulēšanas mehānismu un likumdošanas bāzi. Studenti apgūst banku sistēmas darbības pamatprincipus un uzraudzību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1) Izprot finanšu, budžeta, nodokļu un banku sistēmu darbības un uzraudzības mehānismus - kontroldarbs, eksāmens.
2) Spēj paradīt vispusīgas zināšanas par finanšu un kredītu teorētiskiem, likumdošanas aspektiem un valsts finanšu sistēmas darbības principiem - kontroldarbs, eksāmens.
3) Spēj saskatīt, argumentēt un skaidrot un diskutēt par valstī notiekošajiem finanšu procesiem – praktiskie darbi, patstāvīgais darbs.
4) Spēj analītiski vērtēt valstī notiekošos finanšu un kreditēšanas procesus un izprast un diskutēt par valsts budžeta izstrādi, nodokļu un banku sistēmu - praktiskie darbi.
5) Spēj pastāvīgi iegūt nepieciešamo informāciju finanšu tēmas izpētei - patstāvīgais darbs.
6) Spēj prezentēt grupu darbu un patstāvīgo darbu - grupu darbs, patstāvīgais darbs.

7) Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski izanalizēt problēmas finanšu, budžeta un nodokļu jomā - kontroldarbs, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. LR finanšu sistēma, tās struktūra, loma, funkcijas. 2h (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
2. Finanšu pārvalde. Valsts finanšu kontrole. 2h (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
3. LR budžeta sistēma, tās funkcijas. Budžeta veidošanas principi. 2h (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
4. LR likums "Par budžetu un finanšu vadību". Valsts budžeta sastādīšana, apstiprināšana. 6h (lekcija – 3 stunda, praktiskais darbs – 3 stunda).
5. Budžeta deficīts, tā regulēšanas metodes. 2h (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
6. Valsts iekšējais un ārējais parāds, tā regulēšana, kontrole. 2h (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
7. 1.kontroldarbs: Finanšu un budžeta sistēma. 1h (praktiskais darbs – 1 stunda)
8. Vietējās finanses. LR pašvaldību budžeti. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas mehānisms. 2h (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
9. LR nodokļu sistēma. LR likums "Par nodokļiem un nodevām". 4h (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas).
10. Nodokļu administrēšana. LR likums "Par Valsts ieņēmumu dienestu". 2h (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
11. LR banku sistēma. Latvijas banka. 2h (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
12. Normatīvie akti kredītiestāžu darbības regulēšanai. Kredītiestāžu attīstība un uzraudzība. Finanšu un kapitāla tirgus komisija. 2h (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
13. Banku sistēmas stabilitātes nozīme, banku krīzes. 2h (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
14. Kredītu loma ekonomikā. Kredītu veidi, to raksturojums. Kredītu izsniegšana, klienta kredītspēja, tās novērtēšana. 2h (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
15. Kredītresursu tirgus Latvijā, tā attīstība. 2h (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
16. 2.kontroldarbs Vietējās finanses, nodokļu un banku sistēma. 1h (lekcija – 1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā jāuzraksta 2 kontroldarbi: 1) Finanšu un budžeta sistēma, 2) Vietējās finanses, nodokļu un banku sistēma
Jāizstrādā patstāvīgais darbs par izvēlētu finanšu tēmu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Apgūt un nostiprināt teorijas jautājumus, studējot literatūru un likumdošanas aktus. Izpildīt praktiskos darbus. Izstrādāt patstāvīgo darbu par izvēlētu finanšu tēmu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējumu veido:
2 kontroldarbi – 40%+ 40%
Aktivitāte praktisko darbu nodarbībās – 10%
Patstāvīgais darbs – 10%
10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Krogzeme H. Finanses un nodokļi. Rīga: RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte, 2010. 568 lpp.
2. Kutuzova O. Finanses un kredīts. Rīga: Rīgas Biznesa augstskola Turība, 2012. 224 lpp.
3. Andrejeva V., Ketners K. Valsts ieņēmumu teorijas pamati. - Rīga, RTU, 2007. 351 lpp.
4. Kavale L Budžets un finanses. - Rīga, LU, 2008. 44 lpp.
5. Kavale L., Joppe A. Nodokļu politikas un administrēšanas pamati: mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 80 lpp.

Papildliteratūra

1. Kudinska M. Kreditēšana. - Rīga, Latvijas komercbanku asociācijas konsultāciju un mācību centrs, 2008. 126 lpp.
2. Gončarovs G. Finanšu teorija. Rīga: Latvijas Universitāte, 2000. 107 lpp.
3. Ketners K., Lukašina O. Nodokļi Eiropas Savienībā un Latvijā: Salīdzinošā analīze un praktiskie ieteikumi. Rīga: Merkūrijs LAT, 2008, 237 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Laikraksts Dienas Bizness: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Dienas Mediji, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005 - ISSN 1407-5709.
3. Elektroniskais žurnāls ifinanses.lv
4. LR tiesību aktu mājas lapa. Pieejams: http:// www.likumi.lv
5. Finanšu ministrijas mājaslapa. Pieejams: http://www.fm.gov.lv
6. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājaslapa. Pieejams: http:// www.fktk.lv
7. Latvijas bankas mājas lapa. Pieejams: http://www.bank.lv

Piezīmes

Obligātais kurss studiju kurss MF mežinženieru studiju programmā pilna un nepilna laika studentiem