Kursa kods Ekon2139

Kredītpunkti 3

Ekonomikas teorija un grāmatvedība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2022

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Aija Eglīte

Dr. oec.

author pasn.

Anna Jesemčika

Mg. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iegūt izpratni par ekonomiskajām likumsakarībām gan mikroekonomikas, gan makroekonomikas līmenī un par grāmatvedības sistēmu Latvijā. Studiju kursā tiek analizētas aktuālās norises Latvijā makroekonomikas līmenī, ļaujot studentiem izvērtēt un izteikt savu viedokli par nākotnes prognozēm ekonomikas attīstībā.
Studiju kurss sniedz pamatzināšanas par grāmatvedības sistēmu Latvijā, uzskaites darbības jomām, principiem un metodēm, uzskaites objektiem un uzskaites objektu atspoguļošanu grāmatvedībā divkāršā ieraksta sistēmā, grāmatvedības gada pārskata saturu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par mikroekonomikas pamatrādītājiem un par makroekonomisko rādītāju būtību un sakarībām tiek vērtētas kontroldarbā. Zināšanas par meža nozares lomu tautsaimniecības attīstībā, starptautiskajā tirdzniecībā. vērtē ar pastāvīgā darba prezentāciju. Izprot grāmatvedības sistēmu Latvijā, grāmatvedības metodoloģiju. Novērtēšanas metode: diskusija nodarbībā. Izprot pamatprasības uzņēmuma līdzekļu, kapitāla, ieņēmumu un izmaksu uzskaitē. Novērtēšanas metode: kontroldarbs ar aprēķiniem.
Profesionālās prasmes pastāvīgi un kritiski atlasīt, analizēt aktuālos tautsaimniecības rādītājus, izdarīt argumentētus secinājumus un dot priekšlikumus situācijas uzlabošanai iegūtas pastāvīgajā un grupu darbā, prezentācijā un pārbaudītas kontroldarbā. Prot pielietot grāmatvedības metodes un ievērot grāmatvedības principus bilances posteņu novērtēšanai: diskusija nodarbībā. Diskusiju, grupu darbu, pašpārbaudes testos un prezentāciju laikā attīsta vispārīgās prasmes plānot uzdevumus noteiktos termiņos, uzņemties atbildību, attīstīt komunikācijas prasmes un kritisko domāšanu par makroekonomikas aktualitātēm. Spēj vākt informāciju, izmantojot dažādus informācijas resursus, iesaistīties sarunā, argumentēti aizstāvot savu viedokli: patstāvīgais darbs, diskusija nodarbībā.
Kompetenci - spēju pamatojoties vispusīgām ekonomikas teorētiskajām zināšanām un likumsakarībām patstāvīgi iegūt, atlasīt, sistematizēt nepieciešamo informāciju, patstāvīgi analizēt un risināt problēmas, pieņemt argumentētus lēmumus vērtē praktiskajos darbos. Spēj pamatot uzskaites nodrošināšanu uzņēmumā, formulēt un izanalizēt problēmas grāmatvedības darba organizācijā: praktiskie darbi un kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ekonomika analīzes līmeņi. Pieprasījums un piedāvājums. (2 stundas)
2. Pieprasījuma un piedāvājuma elastība. Patērētāju rīcība tirgū. (2 stundas)
3. Ražošana, ražošanas izmaksas (2 stundas)
4. Tirgus konkurences formas, to pazīmes. Ražošanas faktoru (resursu) tirgus. Kontroldarbs. (2 stundas)
5. Makroekonomikas pamatrādītāji. Kopējais pieprasījums un piedāvājums (2 stundas)
6. Nodarbinātība un bezdarbs. Inflācija. (2 stundas)
7. Studentu prezentācijas par meža nozares lomu tautsaimniecības attīstībā (2 stundas)
8. Nauda un banku sistēma. Valsts budžets un nodokļu politika (2 stundas)
9. Ievads. Grāmatvedības koncepcijas (jēdzieni). Grāmatvedības būtība, uzdevumi. Grāmatvedības datu izmantotāji. Grāmatvedības organizācijas un kārtošanas pamatprasības. Naudas izteiksmes koncepcija (1 stunda).
10. Grāmatvedības priekšmets un metodes. Grāmatvedības uzskaites objekti. Izmaksas un vērtības. Atsevišķās vērtēšanas princips. Grāmatvedības metodes elementi. Finanšu grāmatvedības priekšmets (1 stunda).
11. Grāmatvedības (bilances) vienādojums. Bilances jēdziens un uzbūve. Bilances posteņu izmaiņas. Biznesa vienādojums (iegūta peļņa). Ilgtermiņa ieguldījumi un apgrozāmie līdzekļi. Kapitāls un ieņēmumi. Kreditori un debitori (4 stundas).
12. Grāmatvedības konti un to vispārējā uzbūve. Bilances kontu uzbūve. Operāciju kontu uzbūve. Sintētiskie un analītiskie konti. Saimniecisko operāciju reģistrēšana. Uzskaite reģistros un divkāršā ieraksta sistēma (3 stundas).
13. Dokumentiem izvirzītās prasības. Dokumentu klasifikācija: naudas līdzekļu, produkcijas, izejvielu, materiālu un pamatlīdzekļu kustības, darba algas aprēķināšanas un citi dokumenti. Kļūdu labošana grāmatvedības dokumentos un reģistros (2 stundas).
14. Grāmatvedības politika un grāmatvedības organizācijas dokumenti. Inventarizācija. (2 stundas).
15. Gada pārskata saturs, sastādīšana, apstiprināšana un iesniegšana. Peļņas vai zaudējumu aprēķins (3 stundas).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīts kontroldarbs ar aprēķiniem par mikroekonomikas rādītājiem, prezentācija praktiskajās nodarbībās kā pastāvīgā pētījuma rezultāts par ekonomikas rādītājiem meža nozarē un tās lomu tautsaimniecībā. Piedalīšanās praktiskajās nodarbībās un izpildīti e-studiju platformā pieejamie pašpārbaudes testi. Sekmīgi uzrakstīt kontroldarbu ar aprēķiniem par grāmatvedības bilance, kontiem un tās uzbūve, un saimniecisko operāciju reģistrēšanu. Praktisko darbu uzdevumu izpildes aktivitātes. Spēja diskutēt par grāmatvedības metodēm un principiem, komunikatīvo prasmju izmantošana nodarbībai raksturīgo prasmju nodrošināšanā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgajā darbā studentam jāanalizē ekonomisko rādītāju tendences un to ietekme uz tautsaimniecības attīstību. Jāgatavojas diskusijām nodarbībās par ekonomikas pamatrādītāju analizēšanas nozīmi. Norādītās normatīvās literatūras un mācību literatūras studēšana, sagatavošanās diskusijām par būtiskam grāmatvedības jautājumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi. Kontroldarbs mikroekonomikā veido 20% no gala vērtējuma, patstāvīgi izstrādātā un prezentētā prezentācija veido 20% no gala vērtējuma, piedalīšanās patstāvīgajos darbos un iesaiste diskusijās- 10%. Grāmatvedība: diskusija nodarbībā veido 10%; praktiskie darbi veido 25%, un kontroldarbs ar aprēķiniem veido 15% no gala vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi:
mācību līdzeklis /Veronika Bikse. Rīga: Izglītības soļi, 2007.454 lpp
2. Šenfelde, M. Makroekonomika.
Rīga : RTU izdevniecība, 2012. 244 lpp.
3. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. I. Leibus, R.Grigorjeva, A. Jesemčika, A. Svarinska. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 195 lpp.
4. Kelmere L. Ievads grāmatvedībā jeb grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 255 lpp.

Papildliteratūra

1. King, D. (2012). Economics / David King. New York: Oxford University Press 676 p. LLU lasītavā
2.Finanšu grāmatvedība. I. Leibus, I. Pētersone, A. Jesemčika, A. Svarinska, R. Grigorjeva Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 320 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: ISSN 1407-2041.
2. Forbes. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018
3. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. 2005- ISSN 14075709
4. iFinanses. Rīga: Izdevniecība iŽurnāli. ISSN 2255-985X

Piezīmes

Obligātais studiju kurss LLU Meža fakultātes akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Mežzinātne” un profesionālās bakalaura studiju programmas “Mežinženieris” studentiem