Code du cours Ekon2120

Crédits 4

La quantité totale d'heures en classe160

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires48

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant96

Date de l'approbation du cours18.12.2018

Auteur du cours

author

Baiba Mistre

Connaissances de base

Ekon1012,

Manuels

1. Leibus I., Grigorjeva R., Jesemčika A., Svarinska A. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 195 lpp.
2. Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Atkārtots un atjaunots 8. izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018. 147 lpp. Ir LLU FB 15 eks.
3. Bojarenko J., Beļavska L., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. I daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009. 268 lpp. Ir LLU FB 19 eks.
4. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp. Ir LLU FB 6 eks.
5. Kelmere L. Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 255 lpp.
6. Beļavska L. Grāmatvedības pamati atbilstoši starptautiskajiem un nacionālajiem standartiem: Mācību līdzeklis. Rīga: SIA KIF Biznesa Komplekss, 2007. 248 lpp. Nav LLU FB. Ir LNB.
7. Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие. - Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. - 576 с.

Ouvrages supplémentaires

1. Par grāmatvedību: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 14.10.1992. Stājas spēkā 01.01.1993. ar grozījumiem [skatīts 12.12.2019.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/66460-par-gramatvedibu
2. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums: LR likums [tiešsaiste] Pieņemts: 22.10.2015. Stājas spēkā 01.01.2016. ar grozījumiem [skatīts 12.12.2019.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums
3. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju: MK noteikumi Nr. 585 [tiešsaiste] Pieņemts: 21.10.2003. Stājas spēkā 30.10.2003. ar grozījumiem [skatīts 12.12.2019.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=80418

4. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi: MK noteikumi Nr. 558 [tiešsaiste] Pieņemts: 04.09.2018. [stājas spēkā 07.09.2018.] ar grozījumiem [skatīts 12.12.2019.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/301436-dokumentu-izstradasanas-un-noformesanas-kartiba

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2000. ISSN 1407-5709
2. iFinanses – žurnāls par nodokļiem, grāmatvedību, darba un komerctiesībām. Rīga: iŽurnāli. ISSN 2255-985x Pieejams: http://ifinanses.lv
3. LR tiesību aktu mājas lapa. Pieejams: http:// www.likumi.lv

4. VID mājas lapa. Pieejams: http://www.vid.gov.lv