Kurs-Code Ekon2120

Kreditpunkte 4

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)160

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge48

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)96

Bestätigt am (Datum)18.12.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Baiba Mistre

Vorkenntnisse

Ekon1012,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Leibus I., Grigorjeva R., Jesemčika A., Svarinska A. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 195 lpp.
2. Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Atkārtots un atjaunots 8. izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018. 147 lpp. Ir LLU FB 15 eks.
3. Bojarenko J., Beļavska L., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. I daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009. 268 lpp. Ir LLU FB 19 eks.
4. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp. Ir LLU FB 6 eks.
5. Kelmere L. Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 255 lpp.
6. Beļavska L. Grāmatvedības pamati atbilstoši starptautiskajiem un nacionālajiem standartiem: Mācību līdzeklis. Rīga: SIA KIF Biznesa Komplekss, 2007. 248 lpp. Nav LLU FB. Ir LNB.
7. Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие. - Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. - 576 с.

Weiterfuhrende Literatur

1. Par grāmatvedību: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 14.10.1992. Stājas spēkā 01.01.1993. ar grozījumiem [skatīts 12.12.2019.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/66460-par-gramatvedibu
2. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums: LR likums [tiešsaiste] Pieņemts: 22.10.2015. Stājas spēkā 01.01.2016. ar grozījumiem [skatīts 12.12.2019.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums
3. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju: MK noteikumi Nr. 585 [tiešsaiste] Pieņemts: 21.10.2003. Stājas spēkā 30.10.2003. ar grozījumiem [skatīts 12.12.2019.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=80418

4. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi: MK noteikumi Nr. 558 [tiešsaiste] Pieņemts: 04.09.2018. [stājas spēkā 07.09.2018.] ar grozījumiem [skatīts 12.12.2019.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/301436-dokumentu-izstradasanas-un-noformesanas-kartiba

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2000. ISSN 1407-5709
2. iFinanses – žurnāls par nodokļiem, grāmatvedību, darba un komerctiesībām. Rīga: iŽurnāli. ISSN 2255-985x Pieejams: http://ifinanses.lv
3. LR tiesību aktu mājas lapa. Pieejams: http:// www.likumi.lv

4. VID mājas lapa. Pieejams: http://www.vid.gov.lv