Код курса Ekon2120

Кредитные пункты 4

Общее количество часов160

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий48

Количество часов самостоятельной работы студента96

Дата утвеждения курса18.12.2018

Разработчик курса

author

Baiba Mistre

Предварительные знания

Ekon1012,

Учебная литературa

1. Leibus I., Grigorjeva R., Jesemčika A., Svarinska A. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 195 lpp.
2. Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Atkārtots un atjaunots 8. izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018. 147 lpp. Ir LLU FB 15 eks.
3. Bojarenko J., Beļavska L., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. I daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009. 268 lpp. Ir LLU FB 19 eks.
4. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp. Ir LLU FB 6 eks.
5. Kelmere L. Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 255 lpp.
6. Beļavska L. Grāmatvedības pamati atbilstoši starptautiskajiem un nacionālajiem standartiem: Mācību līdzeklis. Rīga: SIA KIF Biznesa Komplekss, 2007. 248 lpp. Nav LLU FB. Ir LNB.
7. Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие. - Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. - 576 с.

Дополнительная литература

1. Par grāmatvedību: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 14.10.1992. Stājas spēkā 01.01.1993. ar grozījumiem [skatīts 12.12.2019.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/66460-par-gramatvedibu
2. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums: LR likums [tiešsaiste] Pieņemts: 22.10.2015. Stājas spēkā 01.01.2016. ar grozījumiem [skatīts 12.12.2019.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums
3. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju: MK noteikumi Nr. 585 [tiešsaiste] Pieņemts: 21.10.2003. Stājas spēkā 30.10.2003. ar grozījumiem [skatīts 12.12.2019.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=80418

4. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi: MK noteikumi Nr. 558 [tiešsaiste] Pieņemts: 04.09.2018. [stājas spēkā 07.09.2018.] ar grozījumiem [skatīts 12.12.2019.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/301436-dokumentu-izstradasanas-un-noformesanas-kartiba

Периодика и другие источники информации

1. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2000. ISSN 1407-5709
2. iFinanses – žurnāls par nodokļiem, grāmatvedību, darba un komerctiesībām. Rīga: iŽurnāli. ISSN 2255-985x Pieejams: http://ifinanses.lv
3. LR tiesību aktu mājas lapa. Pieejams: http:// www.likumi.lv

4. VID mājas lapa. Pieejams: http://www.vid.gov.lv