Kursa kods Ekon2120

Kredītpunkti 6

Grāmatvedības pamati

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareGrāmatvedības un uzskaites teorija

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums18.12.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Baiba Mistre

Ph.D.

Priekšzināšanas

Ekon1012, Mikroekonomika

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti apgūst grāmatvedības nozīmi, uzdevumus, prasības, uzskaites objektus un metodi. Apgūst uzskaites objektu atspoguļošanu divkāršā un vienkāršā ieraksta sistēmā, sastāda biežāk lietotos grāmatvedības dokumentus, reģistrus un pārskatus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zina un izprot grāmatvedības nozīmi un prasības, uzskaites objektus un metodi - Diskusija nodarbībā, Kontroldarbs.
2. Zina un izprot divkāršā ieraksta sistēmu grāmatvedībā - Kontroldarbs ar aprēķiniem.
3. Zina un izprot vienkāršā ieraksta sistēmu grāmatvedībā- Kontroldarbs ar aprēķiniem.
4. Spēj parādīt zināšanas par grāmatvedības dokumentiem, reģistriem un pārskatiem - Patstāvīgais darbs.
5. Spēj pielietot grāmatvedību reglamentējošo tiesisko aktu normas grāmatvedības uzskaitē divkāršā un vienkāršā ieraksta sistēmā - Diskusija un praktiskie darbi.
6. Spēj veikt uzņēmuma saimniecisko līdzekļu, finansēšanas avotu, saimniecisko procesu un finansiālā rezultāta uzskaiti divkāršā ieraksta sistēmā - Praktiskie darbi.
7. Spēj aizpildīt galvenos reģistrus vienkāršā ieraksta sistēmā - Praktiskie darbi.
8. Spēj veikt ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu un kreditoru uzskaiti vienkāršā ieraksta sistēmā- Praktiskie darbi.
9. Spēj atbildīgi plānot uzdodos uzdevumus- Praktiskie darbi.
10. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt nepieciešamo informāciju un to izmantot grāmatvedības uzdevumi izpildē - Praktiskie darbi.
11. Spēj patstāvīgi atspoguļot saimnieciskos darījumus divkāršā un vienkāršā ieraksta sistēmā - Kontroldarbi, praktiskie darbi.

12. Izprot grāmatvedības pārskatu būtību, sastāvu, saturu, sastādīšanas un iesniegšanas kārtību. Spēj patstāvīgi sastādīt bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu - Eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Grāmatvedība, tās nozīme, uzdevumi un prasības (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi -2 stundas)
2. Grāmatvedības priekšmets un metode (Lekcija – 2 stundas, praktiskie darbi - 4 stundas)
3. Grāmatvedības bilance (Lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs -7 stundas)
1.Kontroldarbs: Līdzekļu un avotu klasifikācija, grāmatvedības bilance, bilances posteņu izmaiņas (1 stunda)
4. Grāmatvedības konti un saimniecisko darījumu atspoguļojums kontos (Lekcija – 2 stundas, praktiskie darbi -14 stundas)
5. Grāmatvedības dokumenti un reģistri (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi -3 stundas)
6. Grāmatvedības darba organizācija (Lekcija – 2 stundas)
7. Grāmatvedības pārskati (Lekcija – 1 stunda)
2. Kontroldarbs: Grāmatvedības konti un divkāršais ieraksts, dokumentācija (1 stunda)
8. Ieņēmumu un izdevumu uzskaite vienkāršā ieraksta grāmatvedībā (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi -2 stundas)
9. Vienkāršā ieraksta grāmatvedības uzskaites objekti (Lekcija – 3 stundas, praktiskie darbi -7 stundas)
10. Nodokļu aprēķināšana un uzskaite (Lekcija – 2 stundas, praktiskie darbi -6 stundas)

3. Kontroldarbs: Vienkāršā ieraksta grāmatvedības uzskaite un nodokļu aprēķināšana (1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa vērtējumu veido:
Rakstisks eksāmens - 40%
Eksāmenu veido tests, jautājumi par visām tēmām un uzdevumi.
1.kontroldarbs– 20%
2.kontroldarbs – 20%
3.kontroldarbs – 20%
10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Apgūt un nostiprināt teorijas materiālu, studēt normatīvo bāzi un izpildīt praktiskos darbus.
Sagatavoties kontroldarbiem un eksāmenam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no kontroldarbu un eksāmena vērtējuma - 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā

Obligātā literatūra

1. Leibus I., Grigorjeva R., Jesemčika A., Svarinska A. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 195 lpp.
2. Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Atkārtots un atjaunots 8. izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018. 147 lpp. Ir LLU FB 15 eks.
3. Bojarenko J., Beļavska L., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. I daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009. 268 lpp. Ir LLU FB 19 eks.
4. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp. Ir LLU FB 6 eks.
5. Kelmere L. Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 255 lpp.
6. Beļavska L. Grāmatvedības pamati atbilstoši starptautiskajiem un nacionālajiem standartiem: Mācību līdzeklis. Rīga: SIA KIF Biznesa Komplekss, 2007. 248 lpp. Nav LLU FB. Ir LNB.
7. Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие. - Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. - 576 с.

Papildliteratūra

1. Par grāmatvedību: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 14.10.1992. Stājas spēkā 01.01.1993. ar grozījumiem [skatīts 12.12.2019.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/66460-par-gramatvedibu
2. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums: LR likums [tiešsaiste] Pieņemts: 22.10.2015. Stājas spēkā 01.01.2016. ar grozījumiem [skatīts 12.12.2019.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums
3. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju: MK noteikumi Nr. 585 [tiešsaiste] Pieņemts: 21.10.2003. Stājas spēkā 30.10.2003. ar grozījumiem [skatīts 12.12.2019.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=80418

4. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi: MK noteikumi Nr. 558 [tiešsaiste] Pieņemts: 04.09.2018. [stājas spēkā 07.09.2018.] ar grozījumiem [skatīts 12.12.2019.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/301436-dokumentu-izstradasanas-un-noformesanas-kartiba

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2000. ISSN 1407-5709
2. iFinanses – žurnāls par nodokļiem, grāmatvedību, darba un komerctiesībām. Rīga: iŽurnāli. ISSN 2255-985x Pieejams: http://ifinanses.lv
3. LR tiesību aktu mājas lapa. Pieejams: http:// www.likumi.lv

4. VID mājas lapa. Pieejams: http://www.vid.gov.lv

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai “Ekonomika”