Code du cours Ekon2119

Crédits 2

Kursa papildus materiāli

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours19.12.2018

Auteur du cours

author

Zane Vītoliņa

Connaissances de base

Ekon1012,

Ekon2109,

Manuels

1. Keišs S., Kazinovskis A. (2014) Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās reformas norises gaita, problēmas, risinājumi. Monogrāfija. Rīga: Vītola izdevniecība, 616 lpp.
2. Capello R. (2016) Regional Economics. Second edition. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, p 354.
3. McCann P (2013). Modern Urban and Regional Economics. Oxford : Oxford University Press. 408.lpp
4. Vaidere I., Vanaga E., Vanags I., Vilka I. (2006) Reģionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas Savienībā un Latvijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgādes Latvijas Statistikas institūts. 295 lpp.
5. Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvotspējai. (2018) Monogrāfija, galvenā redaktore B. Rivža. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 325 lpp.
6. Latvijas spēks ilgi pastāvēt. (2022) Monogrāfija, galvenā redaktore B. Rivža. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 479 lpp.
7. Pūķis M. (2010) Pašu vadība. Latvijas Pašvaldību savienība, 512 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. Pieejams: https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/Latvija_2030_6.pdf
2. Latvijas Nacionālais attīstības plāns. Pieejams: https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_apstiprin%C4%81ts%20Saeim%C4%81_1.pdf
3. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. (2020) Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/315654-administrativo-teritoriju-un-apdzivoto-vietu-likums
4. Reģionālās attīstības likums (2002) Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/61002-regionalas-attistibas-likums
5. Teritorijas attīstības plānošanas likums (2011). Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/238807-teritorijas-attistibas-planosanas-likums
6. Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021-2027.gadam (2019). Pieejams https://likumi.lv/ta/id/310954-par-regionalas-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Reģionālās attīstības indikatoru modelis. Pieejams: http://www.raim.gov.lv
2. Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Pieejams: http://www.vraa.gov.lv
3. Kurzemes plānošanas reģions. Pieejams: http://www.kurzemesregions.lv
4. Zemgales plānošanas reģions. Pieejams: http://www.zemgale.lv
5. Vidzemes plānošanas reģions. Pieejams: http://www.vidzeme.lv
6. Latgales plānošanas reģions. Pieejams: http://www.lpr.gov.lv

7. Rīgas plānošanas reģions. Pieejams: http://www.rpl.gov.lv