Kurs-Code Ekon2119

Kreditpunkte 3

Kursa papildus materiāli

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)19.12.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Zane Vītoliņa

Vorkenntnisse

Ekon1012,

Ekon2109,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Keišs S., Kazinovskis A. (2014) Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās reformas norises gaita, problēmas, risinājumi. Monogrāfija. Rīga: Vītola izdevniecība, 616 lpp.
2. Capello R. (2016) Regional Economics. Second edition. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, p 354.
3. McCann P (2013). Modern Urban and Regional Economics. Oxford : Oxford University Press. 408.lpp
4. Vaidere I., Vanaga E., Vanags I., Vilka I. (2006) Reģionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas Savienībā un Latvijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgādes Latvijas Statistikas institūts. 295 lpp.
5. Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvotspējai. (2018) Monogrāfija, galvenā redaktore B. Rivža. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 325 lpp.
6. Latvijas spēks ilgi pastāvēt. (2022) Monogrāfija, galvenā redaktore B. Rivža. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 479 lpp.
7. Pūķis M. (2010) Pašu vadība. Latvijas Pašvaldību savienība, 512 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. Pieejams: https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/Latvija_2030_6.pdf
2. Latvijas Nacionālais attīstības plāns. Pieejams: https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_apstiprin%C4%81ts%20Saeim%C4%81_1.pdf
3. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. (2020) Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/315654-administrativo-teritoriju-un-apdzivoto-vietu-likums
4. Reģionālās attīstības likums (2002) Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/61002-regionalas-attistibas-likums
5. Teritorijas attīstības plānošanas likums (2011). Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/238807-teritorijas-attistibas-planosanas-likums
6. Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021-2027.gadam (2019). Pieejams https://likumi.lv/ta/id/310954-par-regionalas-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Reģionālās attīstības indikatoru modelis. Pieejams: http://www.raim.gov.lv
2. Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Pieejams: http://www.vraa.gov.lv
3. Kurzemes plānošanas reģions. Pieejams: http://www.kurzemesregions.lv
4. Zemgales plānošanas reģions. Pieejams: http://www.zemgale.lv
5. Vidzemes plānošanas reģions. Pieejams: http://www.vidzeme.lv
6. Latgales plānošanas reģions. Pieejams: http://www.lpr.gov.lv

7. Rīgas plānošanas reģions. Pieejams: http://www.rpl.gov.lv