Код курса Ekon2119

Кредитные пункты 2

Kursa papildus materiāli

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса19.12.2018

Разработчик курса

author

Zane Vītoliņa

Предварительные знания

Ekon1012,

Ekon2109,

Учебная литературa

1. Keišs S., Kazinovskis A. (2014) Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās reformas norises gaita, problēmas, risinājumi. Monogrāfija. Rīga: Vītola izdevniecība, 616 lpp.
2. Capello R. (2016) Regional Economics. Second edition. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, p 354.
3. McCann P (2013). Modern Urban and Regional Economics. Oxford : Oxford University Press. 408.lpp
4. Vaidere I., Vanaga E., Vanags I., Vilka I. (2006) Reģionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas Savienībā un Latvijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgādes Latvijas Statistikas institūts. 295 lpp.
5. Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvotspējai. (2018) Monogrāfija, galvenā redaktore B. Rivža. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 325 lpp.
6. Latvijas spēks ilgi pastāvēt. (2022) Monogrāfija, galvenā redaktore B. Rivža. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 479 lpp.
7. Pūķis M. (2010) Pašu vadība. Latvijas Pašvaldību savienība, 512 lpp.

Дополнительная литература

1. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. Pieejams: https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/Latvija_2030_6.pdf
2. Latvijas Nacionālais attīstības plāns. Pieejams: https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_apstiprin%C4%81ts%20Saeim%C4%81_1.pdf
3. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. (2020) Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/315654-administrativo-teritoriju-un-apdzivoto-vietu-likums
4. Reģionālās attīstības likums (2002) Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/61002-regionalas-attistibas-likums
5. Teritorijas attīstības plānošanas likums (2011). Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/238807-teritorijas-attistibas-planosanas-likums
6. Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021-2027.gadam (2019). Pieejams https://likumi.lv/ta/id/310954-par-regionalas-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam

Периодика и другие источники информации

1. Reģionālās attīstības indikatoru modelis. Pieejams: http://www.raim.gov.lv
2. Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Pieejams: http://www.vraa.gov.lv
3. Kurzemes plānošanas reģions. Pieejams: http://www.kurzemesregions.lv
4. Zemgales plānošanas reģions. Pieejams: http://www.zemgale.lv
5. Vidzemes plānošanas reģions. Pieejams: http://www.vidzeme.lv
6. Latgales plānošanas reģions. Pieejams: http://www.lpr.gov.lv

7. Rīgas plānošanas reģions. Pieejams: http://www.rpl.gov.lv