Kursa kods Ekon2119

Kredītpunkti 3

Reģionālā ekonomika

Kursa papildus materiāli

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareReģionālā ekonomika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.12.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Zane Vītoliņa

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1012, Mikroekonomika

Ekon2109, Makroekonomika

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek iegūtas zināšanas par ekonomisko attīstību reģionos, kā arī valsts un pašvaldību lomu reģionālajā ekonomikā un līdzsvarotā attīstībā. Tiek izprasta nacionālā un ES reģionālā politika. Kursa ietvaros tiek analizēti reģionālās ekonomikas raksturojošie rādītāji, iegūta izpratne par analīzes metodēm un reģionālās attīstības atbalsta instrumentiem un to ietekmi uz reģionu attīstību. Detalizēti tiek analizēta plānošanas reģionu ekonomiskā situācija un diskutēts par līdzsvarotas reģionālās attīstības priekšnosacījumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
• Zināšanas par reģionālās ekonomikas, attīstības jēdzieniem, klasifikāciju un veidiem – kontroldarbs, eksāmens.
• Zināšanas par valsts un pašvaldību lomu reģionālajā ekonomikā un attīstība - diskusijas nodarbībās.
• Zināšanas par reģionālo politiku Eiropas Savienībā un Latvijā - kontroldarbs, eksāmens.
• Izpratne par plānošanas reģionu ekonomisko situāciju, problēmām un attīstības iespējām - diskusijas nodarbībās.

Prasmes:
• Prot noteikt reģionālās attīstības līmeni un analizēt reģionālās attīstības veicinošos un kavējošos faktorus -diskusija nodarbībās.
• Spēj izmantot reģionālās ekonomikas rādītājus un analīzes metodes - patstāvīgs darbs.
• Spēja atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - patstāvīgais darbs.
• Prot atlasīt informāciju un prezentēt veiktos aprēķinus, izteiktos priekšlikumus - patstāvīgais darbs.

Kompetences:

• Spēja salīdzināt un izvērtēt dažādu reģionu ekonomiskās attīstības iespējas un izstrādāt priekšlikumus teritoriju līdzsvarotai attīstībai – praktiskie darbi, kontroldarbs, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Reģionālā attīstība (1 stunda).
2. Reģionālās attīstības teorijas un modeļi (1 stunda).
3. Latvijas reģioni un valsts programmas teritoriju attīstībai (1 stunda).
4. Eiropas Savienības reģionālā politika (2 stundas).
5. Latvijas reģionālās attīstības politika ES kontekstā (1 stunda).
6. Reģionālo attīstību raksturojošie rādītāji un analīzes metodes (3 stundas).
7. Reģionālās attīstības atbalsta instrumenti (1 stunda).
8. Latvijas plānošanas reģionu attīstības analīze (3 stundas).
9. Teritoriju attīstības plānošana (2 stundas).
10. Pilsētu un lauku mijiedarbība reģionālajā ekonomikā (1 stunda).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. kontroldarbs semestra laikā
2. divi patstāvīgie darbi un to prezentācijas

3. eksāmens

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.patstāvīgais darbs – Plānošanas reģiona sociālekonomiskās situācijas izvērtējums (Individuāls pētījums un prezentācija)

2.patstāvīgais darbs - Izvēlēta novada/valstspilsētas raksturojums un specializācijas iespējas (Individuāls pētījums un prezentācija)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējumu veido:
1. Eksāmens – 40%;
2. Kontroldarbi – 20%

3. Patstāvīgie darbi – 40%

Obligātā literatūra

1. Keišs S., Kazinovskis A. (2014) Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās reformas norises gaita, problēmas, risinājumi. Monogrāfija. Rīga: Vītola izdevniecība, 616 lpp.
2. Capello R. (2016) Regional Economics. Second edition. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, p 354.
3. McCann P (2013). Modern Urban and Regional Economics. Oxford : Oxford University Press. 408.lpp
4. Vaidere I., Vanaga E., Vanags I., Vilka I. (2006) Reģionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas Savienībā un Latvijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgādes Latvijas Statistikas institūts. 295 lpp.
5. Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvotspējai. (2018) Monogrāfija, galvenā redaktore B. Rivža. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 325 lpp.
6. Latvijas spēks ilgi pastāvēt. (2022) Monogrāfija, galvenā redaktore B. Rivža. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 479 lpp.
7. Pūķis M. (2010) Pašu vadība. Latvijas Pašvaldību savienība, 512 lpp.

Papildliteratūra

1. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. Pieejams: https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/Latvija_2030_6.pdf
2. Latvijas Nacionālais attīstības plāns. Pieejams: https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_apstiprin%C4%81ts%20Saeim%C4%81_1.pdf
3. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. (2020) Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/315654-administrativo-teritoriju-un-apdzivoto-vietu-likums
4. Reģionālās attīstības likums (2002) Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/61002-regionalas-attistibas-likums
5. Teritorijas attīstības plānošanas likums (2011). Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/238807-teritorijas-attistibas-planosanas-likums
6. Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021-2027.gadam (2019). Pieejams https://likumi.lv/ta/id/310954-par-regionalas-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam

Periodika un citi informācijas avoti

1. Reģionālās attīstības indikatoru modelis. Pieejams: http://www.raim.gov.lv
2. Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Pieejams: http://www.vraa.gov.lv
3. Kurzemes plānošanas reģions. Pieejams: http://www.kurzemesregions.lv
4. Zemgales plānošanas reģions. Pieejams: http://www.zemgale.lv
5. Vidzemes plānošanas reģions. Pieejams: http://www.vidzeme.lv
6. Latgales plānošanas reģions. Pieejams: http://www.lpr.gov.lv

7. Rīgas plānošanas reģions. Pieejams: http://www.rpl.gov.lv

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai „Ekonomika”