Kursa kods Ekon2119

Kredītpunkti 2

Reģionālā ekonomika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareReģionālā ekonomika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.12.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Zane Vītoliņa

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1012, Mikroekonomika

Ekon2109, Makroekonomika

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek iegūtas zināšanas par reģionu ekonomisko attīstību, kā arī valsts un pašvaldību lomu reģionālajā ekonomikā un attīstība. Kursa ietvaros tiek analizēti reģionālās ekonomikas raksturojošie rādītāji, reģionālās attīstības atbalsta instrumenti un to ietekme uz reģionu attīstību. Detalizēti tiek analizēta plānošanas reģionu ekonomiskā situācija un diskutēts par līdzsvarotas reģionālās attīstības priekšnosacījumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
• Zināšanas par reģionālās ekonomikas, attīstības jēdzieniem, klasifikāciju un veidiem – kontroldarbs, eksāmens.
• Izpratne par valsts un pašvaldību lomu reģionālajā ekonomikā un attīstība - diskusijas nodarbībās.
• Pārzina reģionālo politiku Eiropas Savienībā un Latvijā - diskusijas nodarbībās, kontroldarbs, eksāmens.
• Izpratne par plānošanas reģionu ekonomisko situāciju, problēmām un attīstības iespējām - diskusijas nodarbībās.

Prasmes:
• Prot noteikt reģionālās attīstības līmeni un analizēt reģionālās attīstības veicinošos un kavējošos faktorus -diskusija nodarbībās.
• Spēj izmantot reģionālās ekonomikas rādītājus un analīzes metodes - patstāvīgs darbs.
• Spēja atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - patstāvīgais darbs.
• Prot atlasīt informāciju un prezentēt veiktos aprēķinus, izteiktos priekšlikumus - patstāvīgais darbs.

Kompetences:

• Spēja salīdzināt un izvērtēt dažādu reģionu ekonomiskās attīstības iespējas un izstrādāt priekšlikumus teritoriju līdzsvarotai attīstībai – patstāvīgais darbs, kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Reģionālā attīstība (1 h lekcija).
2. Reģionālās attīstības teorijas un modeļi (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
3. Latvijas reģioni un valsts programmas reģionu attīstībai (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
4. Eiropas Savienības reģionālā politika (1 h lekcija).
5. Latvijas reģionālās attīstības politika ES kontekstā (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
6. Reģionālo attīstību raksturojošie rādītāji un analīzes metodes (2 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
7. Reģionālās attīstības atbalsta instrumenti (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
8. Kurzemes plānošanas reģiona raksturojums (1 h lekcija, 2 h praktiskais darbs).
9. Zemgales plānošanas reģiona raksturojums (1 h lekcija, 2 h praktiskais darbs).
10. Vidzemes plānošanas reģiona raksturojums (1 h lekcija, 2 h praktiskais darbs).
11. Latgales plānošanas reģiona raksturojums (1 h lekcija, 2 h praktiskais darbs).
12. Rīgas plānošanas reģiona raksturojums (1 h lekcija, 2 h praktiskais darbs).
13. Reģionālās telpas plānošana (2 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).

14. Pilsētu un lauku mijiedarbība reģionālajā ekonomikā (1 h lekcija).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. kontroldarbs semestra laikā
2. divi patstāvīgie darbi un to prezentācijas

3. eksāmens

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.patstāvīgais darbs – Plānošanas reģiona sociālekonomiskās situācijas izvērtējums (Individuāls pētījums un prezentācija)

2.patstāvīgais darbs - Izvēlēta novada/republikas pilsētas raksturojums un specializācijas iespējas

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējumu veido:
1. Eksāmens – 40%;
2. Kontroldarbi – 20%

3. Patstāvīgie darbi – 40%

Obligātā literatūra

1. Čapello R. Regional Economics 2nd Revised edition. New York: Routledge, 2016. 354 p.
2. McCann P. Modern urban and regional economics. Oxford : Oxford University Press. 2013, 408.lpp
3. Vaidere I., Vanaga E., Vanags I., Vilka I. Reģionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas Savienībā un Latvijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgādes Latvijas Statistikas institūts. 2006. 295 lpp.
4. Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvotspējai. Monogrāfija, galvenā redaktore B. Rivža. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2018, 325 lpp.

Papildliteratūra

Boroņenko V. (2007) Klasteru pieeja reģionu attīstībai zināšanu ekonomikas apstākļos. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”. 370 lpp.
2. Keišs S., Kazinovskis A. (2014) Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās reformas norises gaita, problēmas, risinājumi. Monogrāfija. Rīga: Vītola izdevniecība, 616 lpp.
3. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam. Pieejams: http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/?doc=13857
4. Latvijas Nacionālais attīstības plāns. Pieejams: http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/ilgtsp_att/?doc=13858
5. LR Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=185993
6. Territorial Impact Assessment of Policies and EU Directives: A practical guidance for policymakers and practitioners based on contributions from ESPON projects and the European Commission. The ESPON 2013 Programme, 2012, p.77.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Reģionālās attīstības likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=61002 2. Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam. pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=261409 3. Ministru kabineta noteikumi Nr. 614 (27.10.2015) “Reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/278154 4. Ministru kabineta noteikumi Nr. 367 (01.07.2014) “Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/267737

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss ESAF akadēmiskās bakalaura studiju programmai „Ekonomika”