Code du cours Ekon2079

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours19.12.2018

Auteur du cours

author

Baiba Mistre

Connaissances de base

Ekon1024,

Mate2029,

Manuels

Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Atkārtots un atjaunots 8. izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018. 147 lpp. Ir LLU FB 15 eks.
2. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp. Ir LLU FB 6 eks.
3. Leibus I., Grigorjeva R., Jesemčika A., Svarinska A. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 195 lpp.
4. Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā: MK noteikumi Nr. 188 [tiešsaiste]. Pieņemts 20.03.2007. Stājas spēkā 24.03.2007. ar grozījumiem [skatīts 12.12.2019.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/154840-kartiba-kada-individualie-komersanti-individualie-uznemumi-zemnieku-un-zvejnieku-saimniecibas-citas-fiziskas-personas


Ouvrages supplémentaires

1. Par grāmatvedību: LR likums [tiešsaiste] Pieņemts 14.10.1992. Stājas spēkā 01.01.1993. ar grozījumiem [skatīts 12.12.2019.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/66460-par-gramatvedibu
2. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju: MK noteikumi Nr. 585 [tiešsaiste] ar grozījumiem. Pieņemts 21.10.2003. Stājas spēkā 30.10.2003. [skatīts 12.12.2019.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=80418

3. Leibus I. Individuālā uzņēmēja grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 288 lpp. Ir LLU FB 1 eks.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm, Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2000. ISSN 1407-5709
2. iFinanses – žurnāls par nodokļiem, grāmatvedību, darba un komerctiesībām. Rīga: iŽurnāli. ISSN 2255-985x Pieejams: http://ifinanses.lv
3. LR tiesību aktu mājaslapa. Pieejams: http://www.likumi.lv

4. VID mājaslapa. Pieejams: http://www.vid.gov.lv