Kurs-Code Ekon2079

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)19.12.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Baiba Mistre

Vorkenntnisse

Ekon1024,

Mate2029,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Atkārtots un atjaunots 8. izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018. 147 lpp. Ir LLU FB 15 eks.
2. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp. Ir LLU FB 6 eks.
3. Leibus I., Grigorjeva R., Jesemčika A., Svarinska A. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 195 lpp.
4. Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā: MK noteikumi Nr. 188 [tiešsaiste]. Pieņemts 20.03.2007. Stājas spēkā 24.03.2007. ar grozījumiem [skatīts 12.12.2019.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/154840-kartiba-kada-individualie-komersanti-individualie-uznemumi-zemnieku-un-zvejnieku-saimniecibas-citas-fiziskas-personas


Weiterfuhrende Literatur

1. Par grāmatvedību: LR likums [tiešsaiste] Pieņemts 14.10.1992. Stājas spēkā 01.01.1993. ar grozījumiem [skatīts 12.12.2019.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/66460-par-gramatvedibu
2. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju: MK noteikumi Nr. 585 [tiešsaiste] ar grozījumiem. Pieņemts 21.10.2003. Stājas spēkā 30.10.2003. [skatīts 12.12.2019.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=80418

3. Leibus I. Individuālā uzņēmēja grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 288 lpp. Ir LLU FB 1 eks.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm, Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2000. ISSN 1407-5709
2. iFinanses – žurnāls par nodokļiem, grāmatvedību, darba un komerctiesībām. Rīga: iŽurnāli. ISSN 2255-985x Pieejams: http://ifinanses.lv
3. LR tiesību aktu mājaslapa. Pieejams: http://www.likumi.lv

4. VID mājaslapa. Pieejams: http://www.vid.gov.lv