Kursa kods Ekon2079

Kredītpunkti 3

Vienkāršā grāmatvedība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareGrāmatvedības un uzskaites teorija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.12.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Baiba Mistre

Ph.D.

Priekšzināšanas

Ekon1024, Mikroekonomika

Mate2029, Matemātika ekonomistiem

Kursa anotācija

Kursa ietvaros studenti apgūst individuālo komersantu un citu pašnodarbināto personu tiesisko statusu, grāmatvedību un nodokļus reglamentējošo normatīvo bāzi, iepazīstas ar grāmatvedības pamatprincipiem, uzskaites objektiem, līdzekļu novērtēšanas metodēm, ieņēmumu un izdevumu atspoguļošanu vienkāršās grāmatvedības sistēmā. Studenti apgūst individuālā komersanta finanšu pārskata saturu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zina un izprot grāmatvedības nozīmi, prasības un uzskaites objektus - kontroldarbs ar aprēķiniem.
2. Zina un izprot grāmatvedības uzskaiti vienkāršā ieraksta sistēmā un nodokļu aprēķināšanu individuālā komersanta, zemnieku saimniecības un fizisko personu saimnieciskajā darbībā - kontroldarbs ar aprēķiniem.
3. Spēj pielietot grāmatvedību reglamentējošo tiesisko aktu normas vienkāršā ieraksta grāmatvedības uzskaitē – diskusija un praktiskie darbi.
4. Spēj aizpildīt galvenos reģistrus un pārskatus vienkāršā ieraksta sistēmā – praktiskie darbi.
5. Spēj veikt ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu un kreditoru uzskaiti vienkāršā ieraksta sistēmā - praktiskie darbi.
6. Spēj atbildīgi plānot uzdodos uzdevumus – praktiskie darbi.
7. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt nepieciešamo informāciju un to izmantot uzdoto uzdevumi izpildē - praktiskie darbi.
8. Spēj patstāvīgi veikt grāmatvedības uzskaiti vienkāršā ieraksta sistēmā - kontroldarbi, praktiskie darbi.

9. Spēj patstāvīgi analizēt problēmas grāmatvedības un nodokļu uzskaitē vienkāršā ieraksta sistēmā – eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Grāmatvedības kārtošana un organizācija. Grāmatvedības priekšmets un metode (Lekcija -2 stundas, praktiskais darbs - 1stunda)
2. Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite (Lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs -1 stunda)
3. Vienkāršā ieraksta grāmatvedības uzskaites objekti (Lekcija – 5 stundas, praktiskie darbi -5 stundas)
1.kontroldarbs - Grāmatvedības būtība un prasības. Grāmatvedības uzskaites objekti (1 stunda)
4. Nodokļu aprēķināšana un uzskaite (Lekcija – 5 stundas, praktiskie darbi - 4 stundas)
5. Gada ienākumu deklarācija un finanšu pārskats (Lekcija – 2 stundas, praktiskie darbi - 3 stundas)

2. kontroldarbs – Nodokļu aprēķināšana un uzskaite (1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa vērtējumu veido:
Rakstisks eksāmens - 40%
Eksāmenu veido tests, jautājumi par visām tēmām un uzdevumi.
1. kontroldarbs– 30%
2. kontroldarbs – 30%

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Apgūt un nostiprināt teorijas materiālu, studēt normatīvo bāzi un izpildīt praktiskos darbus.
Sagatavoties kontroldarbiem un eksāmenam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no kontroldarbu un eksāmena vērtējuma - 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā

Obligātā literatūra

Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Atkārtots un atjaunots 8. izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018. 147 lpp. Ir LLU FB 15 eks.
2. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp. Ir LLU FB 6 eks.
3. Leibus I., Grigorjeva R., Jesemčika A., Svarinska A. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 195 lpp.
4. Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā: MK noteikumi Nr. 188 [tiešsaiste]. Pieņemts 20.03.2007. Stājas spēkā 24.03.2007. ar grozījumiem [skatīts 12.12.2019.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/154840-kartiba-kada-individualie-komersanti-individualie-uznemumi-zemnieku-un-zvejnieku-saimniecibas-citas-fiziskas-personas


Papildliteratūra

1. Par grāmatvedību: LR likums [tiešsaiste] Pieņemts 14.10.1992. Stājas spēkā 01.01.1993. ar grozījumiem [skatīts 12.12.2019.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/66460-par-gramatvedibu
2. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju: MK noteikumi Nr. 585 [tiešsaiste] ar grozījumiem. Pieņemts 21.10.2003. Stājas spēkā 30.10.2003. [skatīts 12.12.2019.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=80418

3. Leibus I. Individuālā uzņēmēja grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 288 lpp. Ir LLU FB 1 eks.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm, Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2000. ISSN 1407-5709
2. iFinanses – žurnāls par nodokļiem, grāmatvedību, darba un komerctiesībām. Rīga: iŽurnāli. ISSN 2255-985x Pieejams: http://ifinanses.lv
3. LR tiesību aktu mājaslapa. Pieejams: http://www.likumi.lv

4. VID mājaslapa. Pieejams: http://www.vid.gov.lv

Piezīmes

Nozares teorētiskais pamatkurss un informācijas tehnoloģiju kurss (B2 daļa) ESAF profesionālā bakalaura studiju programmai "Komercdarbība un uzņēmuma vadība"