Code du cours Demo2001

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours07.12.2021

Auteur du cours

author

Ženija Krūzmētra

Connaissances de base

Soci1005,

Soci1014,

Manuels

1. Zvidriņš P. Demogrāfija, 2003. Rīga: Latvijas Universitāte, 279 lpp.
2. Demogrāfisko terminu skaidrojošā vārdnīca: latviešu un angl̦u valodā, Latvijas Universitāte, 2001. 129 lpp.
3. Bērziņš A. Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra Latvijā, Nacionālā enciklopēdija. Pieejams: https://enciklopedija.lv/skirklis/20820-iedz%C4%ABvot%C4%81ju-dzimuma-un-vecuma-strukt%C5%ABra-Latvij%C4%81
4. Demogrāfija 2020: statistisko datu krājums. CSB, Rīga: Centrālā statistikas pārvalde. 2020. 127 lpp. Piejams: https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/iedzivotaju-skaits/meklet-tema/417-demografija-2020
5. Lundquist J., Anderton D., Yaukey D. Demography: The Study of Human Population, Long Grove, Illinois, 2015. 498 p. Pieejams: http://www.ru.ac.bd/stat/wp-content/uploads/sites/25/2019/03/402_10_00_Lundquist_Demography.pdf

Ouvrages supplémentaires

1. Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi, red. Juris Krūmiņš, Zaiga Krišjāne, LU Akadēmiskais apgāds 2019, 300 lpp. Pieejams: https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Tautas_ataudze/talsai_viss.pdf
2. Latvijas emigrantu kopienas, red. Inta Mieriņa, LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2015, 240 lpp.
3. Hartmann M. Demographic Methods for the Statistical Offices, Sweeden, 154 p.
4. Smas L., Fredricsson C., Clasessen H. (2013) Demografhic Changes, Housing Policies and Urban Planning, Nordregio Working Paper, 2009., 48.p.
5. World population to 2300, United Nations 2004 Pieejams: http://www.un.org/esa/population/publications/longrange2/WorldPop2300final.pdf
6. World Population Data Sheet, Piejams: http://www.prb.org/pdf16/prb-wpds2016-web-2016.pdf

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Journal of Population Research, Pieejams: https://www.springer.com/journal/12546
2. ISSN: 1443-2447 (Print) 1835-9469 (Online)
3. Journal Demographic Research, Pieejams: https://www.demographic-research.org/
4. Population, Space and Place, Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15448452 Online ISSN:1544-8452