Kursa kods Demo2001

Kredītpunkti 3

Demogrāfija

Zinātnes nozareDemogrāfija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums07.12.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ženija Krūzmētra

Dr. geogr.

Priekšzināšanas

Soci1005, Pētnieciskā darba pamati

Soci1014, Vispārējā socioloģijas teorija

Kursa anotācija

Studiju kursa apgūšanas mērķis ir sniegt zināšanas un veidot izpratni par demogrāfisko procesu dinamiku, likumsakarībām un diferenciāciju globālā, reģionālā un lokālā līmenī, un prasmi sasaistīt to ar sabiedrības attīstību. Kurss sniedz pamatzināšanas par demogrāfijas zinātni, sabiedrības demogrāfisko struktūru, tās izpēti, galvenajiem demogrāfiskajiem procesiem – dzimstību, mirstību, laulātību, migrāciju; demogrāfisko procesu mērīšanu, analīzi, demogrāfiskajām likumsakarībām, teorijām un konceptiem. Tas veido izpratni par jaunākajām demogrāfiskajām prognozēm un demogrāfiskās politikas pamatiem. Studenti iegūst prasmes un iemaņas patstāvīgi veikt demogrāfisko datu un scenāriju analīzi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas. Pārzina demogrāfiskos procesus, tos raksturojošos koeficientus, demogrāfiskās teorijas un konceptus, demogrāfisko datu avotus (praktiskie darbi, semināri, kontroldarbs, ieskaite); izprot demogrāfiskās likumsakarības, demogrāfiskās prognozes un demogrāfiskās politikas instrumentus dažādu demogrāfisko scenāriju analīzei (praktiskie darbi, diskusijas).
Prasmes. Spēj patstāvīgi analizēt demogrāfisko procesu dinamiku, saistīt to ar sabiedrības attīstību; spēj apkopot, apstrādāt un analizēt dažāda rakstura demogrāfiskos datus; spēj analizēt dažādus demogrāfiskos scenārijus, sasaistīt tos ar dažāda veida demogrāfiskajām politikām (praktiskie darbi, diskusijas, kontroldarbs, ieskaite).
Kompetence. Spēj patstāvīgi analizēt dažādus demogrāfiskos procesus, izstrādāt pamatotus priekšlikumus sabiedrības attīstībai; spēj sintezēt dažādu teoriju atziņas par sabiedrības attīstību demogrāfisko problēmu risināšanai (praktiskie darbi, semināri, diskusijas).

Kursa saturs(kalendārs)

Kursa plāns/saturs (16 stundas)
1. Demogrāfijas priekšmets un metode. - 2 stundas
2. Iedzīvotāju skaits un izvietojums. - 1 stunda
3. Iedzīvotāju vecuma un dzimuma struktūra. - 2 stundas
4. Dzimstība un reproduktīvā uzvedība. - 1 stunda
5. Iedzīvotāju mirstība un mūža ilgums. - 2 stundas
6. Iedzīvotāju migrācija. - 2 stundas
7. Demogrāfiskās prognozes. - 2 stundas
8. Demogrāfiskās koncepcijas un teorijas. - 2 stundas
9. Demogrāfiskā politika. - 2 stundas
Semināru un praktisko nodarbību tēmu saraksts (16 stundas)
1. Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra. Praktiskais darbs. - 2 stundas
2. Dzimstība un reproduktīvā uzvedība. Praktiskais darbs. - 2 stundas
3. Iedzīvotāju mirstība un mūža ilgums. Praktiskais darbs. - 2 stundas
4. Iedzīvotāju migrācija. Praktiskais darbs. - 2 stundas
5. Demogrāfiskās prognozes. Diskusija. - 2 stundas
6. Demogrāfiskās teorijas un koncepcijas. Praktiskais darbs. Seminārs. - 2 stundas
7. Demogrāfiskā politika. Praktiskais darbs. Seminārs. - 2 stundas
8. Kontroldarbs. - 2 stundas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kurss noslēdzas ar ieskaiti ar atzīmi. Gala vērtējums ir akumulējošs par šādām tēmām un uzdevumiem: 1) Praktisko darbu kopums par visiem galvenajiem demogrāfiskajiem procesiem (praktiskie darbi, diskusijas 40%; 2) Kontroldarbs (60%)

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras studijas, praktiskie darbi, prezentāciju veidošana, gatavošanās kontroldarbam par visām kursā apskatītajām tēmām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentiem jāsagatavo praktiskie darbi un diskusijas (40%), sekmīgi jāuzraksta kontroldarbs par visām kursā apgūtajām tēmām (60%). 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Zvidriņš P. Demogrāfija, 2003. Rīga: Latvijas Universitāte, 279 lpp.
2. Demogrāfisko terminu skaidrojošā vārdnīca: latviešu un angl̦u valodā, Latvijas Universitāte, 2001. 129 lpp.
3. Bērziņš A. Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra Latvijā, Nacionālā enciklopēdija. Pieejams: https://enciklopedija.lv/skirklis/20820-iedz%C4%ABvot%C4%81ju-dzimuma-un-vecuma-strukt%C5%ABra-Latvij%C4%81
4. Demogrāfija 2020: statistisko datu krājums. CSB, Rīga: Centrālā statistikas pārvalde. 2020. 127 lpp. Piejams: https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/iedzivotaju-skaits/meklet-tema/417-demografija-2020
5. Lundquist J., Anderton D., Yaukey D. Demography: The Study of Human Population, Long Grove, Illinois, 2015. 498 p. Pieejams: http://www.ru.ac.bd/stat/wp-content/uploads/sites/25/2019/03/402_10_00_Lundquist_Demography.pdf

Papildliteratūra

1. Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi, red. Juris Krūmiņš, Zaiga Krišjāne, LU Akadēmiskais apgāds 2019, 300 lpp. Pieejams: https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Tautas_ataudze/talsai_viss.pdf
2. Latvijas emigrantu kopienas, red. Inta Mieriņa, LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2015, 240 lpp.
3. Hartmann M. Demographic Methods for the Statistical Offices, Sweeden, 154 p.
4. Smas L., Fredricsson C., Clasessen H. (2013) Demografhic Changes, Housing Policies and Urban Planning, Nordregio Working Paper, 2009., 48.p.
5. World population to 2300, United Nations 2004 Pieejams: http://www.un.org/esa/population/publications/longrange2/WorldPop2300final.pdf
6. World Population Data Sheet, Piejams: http://www.prb.org/pdf16/prb-wpds2016-web-2016.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Population Research, Pieejams: https://www.springer.com/journal/12546
2. ISSN: 1443-2447 (Print) 1835-9469 (Online)
3. Journal Demographic Research, Pieejams: https://www.demographic-research.org/
4. Population, Space and Place, Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15448452 Online ISSN:1544-8452

Piezīmes

Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas bakalauru studiju programmas B daļa.