Код курса Demo2001

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса07.12.2021

Разработчик курса

author

Ženija Krūzmētra

Предварительные знания

Soci1005,

Soci1014,

Учебная литературa

1. Zvidriņš P. Demogrāfija, 2003. Rīga: Latvijas Universitāte, 279 lpp.
2. Demogrāfisko terminu skaidrojošā vārdnīca: latviešu un angl̦u valodā, Latvijas Universitāte, 2001. 129 lpp.
3. Bērziņš A. Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra Latvijā, Nacionālā enciklopēdija. Pieejams: https://enciklopedija.lv/skirklis/20820-iedz%C4%ABvot%C4%81ju-dzimuma-un-vecuma-strukt%C5%ABra-Latvij%C4%81
4. Demogrāfija 2020: statistisko datu krājums. CSB, Rīga: Centrālā statistikas pārvalde. 2020. 127 lpp. Piejams: https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/iedzivotaju-skaits/meklet-tema/417-demografija-2020
5. Lundquist J., Anderton D., Yaukey D. Demography: The Study of Human Population, Long Grove, Illinois, 2015. 498 p. Pieejams: http://www.ru.ac.bd/stat/wp-content/uploads/sites/25/2019/03/402_10_00_Lundquist_Demography.pdf

Дополнительная литература

1. Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi, red. Juris Krūmiņš, Zaiga Krišjāne, LU Akadēmiskais apgāds 2019, 300 lpp. Pieejams: https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Tautas_ataudze/talsai_viss.pdf
2. Latvijas emigrantu kopienas, red. Inta Mieriņa, LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2015, 240 lpp.
3. Hartmann M. Demographic Methods for the Statistical Offices, Sweeden, 154 p.
4. Smas L., Fredricsson C., Clasessen H. (2013) Demografhic Changes, Housing Policies and Urban Planning, Nordregio Working Paper, 2009., 48.p.
5. World population to 2300, United Nations 2004 Pieejams: http://www.un.org/esa/population/publications/longrange2/WorldPop2300final.pdf
6. World Population Data Sheet, Piejams: http://www.prb.org/pdf16/prb-wpds2016-web-2016.pdf

Периодика и другие источники информации

1. Journal of Population Research, Pieejams: https://www.springer.com/journal/12546
2. ISSN: 1443-2447 (Print) 1835-9469 (Online)
3. Journal Demographic Research, Pieejams: https://www.demographic-research.org/
4. Population, Space and Place, Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15448452 Online ISSN:1544-8452