Kurs-Code Demo2001

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)07.12.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ženija Krūzmētra

Vorkenntnisse

Soci1005,

Soci1014,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Zvidriņš P. Demogrāfija, 2003. Rīga: Latvijas Universitāte, 279 lpp.
2. Demogrāfisko terminu skaidrojošā vārdnīca: latviešu un angl̦u valodā, Latvijas Universitāte, 2001. 129 lpp.
3. Bērziņš A. Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra Latvijā, Nacionālā enciklopēdija. Pieejams: https://enciklopedija.lv/skirklis/20820-iedz%C4%ABvot%C4%81ju-dzimuma-un-vecuma-strukt%C5%ABra-Latvij%C4%81
4. Demogrāfija 2020: statistisko datu krājums. CSB, Rīga: Centrālā statistikas pārvalde. 2020. 127 lpp. Piejams: https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/iedzivotaju-skaits/meklet-tema/417-demografija-2020
5. Lundquist J., Anderton D., Yaukey D. Demography: The Study of Human Population, Long Grove, Illinois, 2015. 498 p. Pieejams: http://www.ru.ac.bd/stat/wp-content/uploads/sites/25/2019/03/402_10_00_Lundquist_Demography.pdf

Weiterfuhrende Literatur

1. Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi, red. Juris Krūmiņš, Zaiga Krišjāne, LU Akadēmiskais apgāds 2019, 300 lpp. Pieejams: https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Tautas_ataudze/talsai_viss.pdf
2. Latvijas emigrantu kopienas, red. Inta Mieriņa, LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2015, 240 lpp.
3. Hartmann M. Demographic Methods for the Statistical Offices, Sweeden, 154 p.
4. Smas L., Fredricsson C., Clasessen H. (2013) Demografhic Changes, Housing Policies and Urban Planning, Nordregio Working Paper, 2009., 48.p.
5. World population to 2300, United Nations 2004 Pieejams: http://www.un.org/esa/population/publications/longrange2/WorldPop2300final.pdf
6. World Population Data Sheet, Piejams: http://www.prb.org/pdf16/prb-wpds2016-web-2016.pdf

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Journal of Population Research, Pieejams: https://www.springer.com/journal/12546
2. ISSN: 1443-2447 (Print) 1835-9469 (Online)
3. Journal Demographic Research, Pieejams: https://www.demographic-research.org/
4. Population, Space and Place, Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15448452 Online ISSN:1544-8452