Kurs-Code Citi3058

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)27.02.2017

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Jānis Gailis

author

Linards Sisenis

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Studiju noslēguma darbu struktūra un noformēšana: metodiskie norādījumi [tiešsaiste]. Sast. L.Sisenis, A. Ābele. Jelgava: LLU, 2015. 18 lpp. [Skatīts 16.03.2017.]. Pieejams: http://www.mf.llu.lv/getfile.php?id=1383
2. Zinātniskās darbības likums. Pieņemts: 14.04.2005. Stājas spēkā: 19.05.2005. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=107337.

Weiterfuhrende Literatur

1. Nozares zinātniskie raksti, konferenču materiāli
2. Zinātnisko publikāciju datu bāzes