Kursa kods Citi3058

Kredītpunkti 3

Pētījumu metodoloģija

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums27.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Jānis Gailis

Dr. agr.

author prof.

Linards Sisenis

Dr. silv.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas par zinātni un zinātniskajām institūcijām Latvijā, kā arī zinātnes nozīmi tautsaimniecībā un inovāciju radīšanā, kā arī zināšanas par zinātniskā pētījuma struktūru, metodikas izvēli un matemātiskajām datu apstrādes metodēm, kas izmantojas pētot ar darba aizsardzību un cilvēka drošību saistītus jautājumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas par zinātniskā darba organizāciju un struktūru.
• prasmes patstāvīgi izvēlēties un nodefinēt pētījuma virzienu, patstāvīgi studējot zinātnisko literatūru atrast un sava pētāmā jautājuma risināšanai piemērot pētījumam atbilstošu metodiku, ievākt reprezentatīvus datus, tos matemātiski apstrādāt, analizēt, interpretēt un iegūt secinājumus.
• kompetence patstāvīgi veikt zinātnisko darbu.

Kursa saturs(kalendārs)

1Zinātne Latvijā. Zinātniskās institūcijas. Zinātniskās darbības likums
2Zinātniskā darba struktūra, pētījuma temata un pamatinformācijas formulēšana
3Informācijas iegūšana - zinātniskie raksti, datubāzes u.c. Līdzšinējo pētījumu apskats, tā saturs un izstrādes gaita
4Pētījuma objekta (vietas) izvēle, apraksts.
5Zinātniski pētnieciskā darba metodikas izvēle, apraksts
6Iegūto datu apstrāde, rezultātu analīze un interpretācija
7Secinājumu un priekšlikumu izstrāde, 1.kontroldarbs
8Metodes fizisko darba vides riska faktoru izpētei.
9Metodes fizikālo darba vides riska faktoru izpētei.
10 Metodes psiho-emocionālo darba vides riska faktoru izpētei.
11 Metodes citu darba vides riska faktoru izpētei.
12 Reprezentatīvas paraugkopas izvēle dažādu darba vides faktoru izpētē.
13 Biežāk lietoto datu matemātiskās apstrādes metožu apskats.
14 Biežāk lietoto datu matemātiskās apstrādes metožu apskats, 2. kontroldarbs.
15 Zinātniski pētnieciskā darba noformēšana
16 Zinātniski pētnieciskā darba prezentācijas izstrāde un darba aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstītiem 2 kontroldarbiem, iesniegtam patstāvīgajam darbam. Ieskaite ar atzīmi.

Obligātā literatūra

1. Studiju noslēguma darbu struktūra un noformēšana: metodiskie norādījumi [tiešsaiste]. Sast. L.Sisenis, A. Ābele. Jelgava: LLU, 2015. 18 lpp. [Skatīts 16.03.2017.]. Pieejams: http://www.mf.llu.lv/getfile.php?id=1383
2. Zinātniskās darbības likums. Pieņemts: 14.04.2005. Stājas spēkā: 19.05.2005. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=107337.

Papildliteratūra

1. Nozares zinātniskie raksti, konferenču materiāli
2. Zinātnisko publikāciju datu bāzes

Piezīmes

Obligāts studiju kurss profesionālās maģistra studiju programmas “Darba aizsardzība un drošība” nepilna laika studijām.