Код курса Citi3058

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса27.02.2017

Разработчики курса

author

Jānis Gailis

author

Linards Sisenis

Учебная литературa

1. Studiju noslēguma darbu struktūra un noformēšana: metodiskie norādījumi [tiešsaiste]. Sast. L.Sisenis, A. Ābele. Jelgava: LLU, 2015. 18 lpp. [Skatīts 16.03.2017.]. Pieejams: http://www.mf.llu.lv/getfile.php?id=1383
2. Zinātniskās darbības likums. Pieņemts: 14.04.2005. Stājas spēkā: 19.05.2005. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=107337.

Дополнительная литература

1. Nozares zinātniskie raksti, konferenču materiāli
2. Zinātnisko publikāciju datu bāzes