Code du cours Citi2036

Crédits 1.50

La quantité totale d'heures en classe40

Nombre de conferences12

Nombre de travaux pratiques et des séminaires20

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant8

Date de l'approbation du cours10.03.2020

Auteur du cours

author

Linards Sisenis

Le cours remplacé

CitiB005 [GCITB005]

Manuels

• Kājnieku kaujas apmācība: Instruktora rokasgrāmata: NBS reglaments: MR 3-2.12. Sast. J. Hartmanis, A. Grikevics. Rīga: Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecība, 2006. 181 lpp.
• Latvijas Republikas Nacionālie bruņotie spēki, “Paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanas rokasgrāmata karavīram”.
• 5,56 mm triecienšautene G36V, G36KV, G36KV3: tehniskā rokasgrāmata: ieroča uzbūve un apkope. LR Nacionālie bruņotie spēki; sast. J. Ovsjankovs. Rīga: Mācību vadības pavēlniecība, 2009. 80 lpp.
• Šaušanas pamati: māc. līdz. Sast. A. Valters; Latvijas Nacionālā aizsardzības akad. Taktikas katedra. Rīga: NAA, 2001. 179 lpp.
• Karo pareizi: rokasgrāmata bruņotajiem spēkiem par kaujas likumiem. Rīga: Nacionālo Bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecība, 2005. 245 lpp.

Ouvrages supplémentaires

Karavīru fiziskās sagatavošanas noteikumi: noteikumi Nr.35-NOT [tiešsaiste]. Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu 2008. gada 23. maijā Rīgā. [Skatīts 13.03.2020.].Pieejams: http://www.mrcc.lv/~/media/NBS/PDF/Sports/Not_35_23.05.2008(1).ashx

Ierindas noteikumi. LR Aizsardzības ministrija; noteikumus izstr. darba grupa: E.Rubenis, A.Leicāns, A.Grīnvalds u.c. Rīga, 2007. 125 lpp. Apstiprināti ar LR Aizsardzības ministrijas 2006. g. 7. aprīļa Noteikumiem No. 8-no
Karavīra rokasgrāmata. Sast. majors A. J. Bramanis, kapteinis M. Aperāns. Rīga: NBS Mācību vadības pavēlniecība, 2005. 103 lpp.
Mācību materiāls MVP procedūru publikācija LMPrP-7.4-10 (1) u.c. NBS publikācijas, noteikumi, grāmatas.

Périodiques et d`autres ressources d`information

Latvijas Republikas likumi:
- Militārā dienesta likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 30.05.2002. Stājas spēkā 01.07.2002. [Skatīts 13.03.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=63405
- Nacionālās drošības likum: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.12.2000. Stājas spēkā 12.01.2001. [Skatīts 13.03.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/14011-nacionalas-drosibas-likums
- Latvijas Republikas Zemessardzes likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 06.05.2010. Stājas spēkā 01.09.2010. [Skatīts 13.03.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/210634-latvijas-republikas-zemessardzes-likums
- Nacionālo bruņoto spēku likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 04.11.1999. Stājas spēkā 08.12.1999. [Skatīts 13.03.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/15836-nacionalo-brunoto-speku-likums