Код курса Citi2036

Кредитные пункты 1.50

Общее количество часов40

Kоличество часов лекций12

Kоличество часов семинаров и практических занятий20

Количество часов самостоятельной работы студента8

Дата утвеждения курса10.03.2020

Разработчик курса

author

Linards Sisenis

Предыдущая версия курса

CitiB005 [GCITB005]

Учебная литературa

• Kājnieku kaujas apmācība: Instruktora rokasgrāmata: NBS reglaments: MR 3-2.12. Sast. J. Hartmanis, A. Grikevics. Rīga: Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecība, 2006. 181 lpp.
• Latvijas Republikas Nacionālie bruņotie spēki, “Paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanas rokasgrāmata karavīram”.
• 5,56 mm triecienšautene G36V, G36KV, G36KV3: tehniskā rokasgrāmata: ieroča uzbūve un apkope. LR Nacionālie bruņotie spēki; sast. J. Ovsjankovs. Rīga: Mācību vadības pavēlniecība, 2009. 80 lpp.
• Šaušanas pamati: māc. līdz. Sast. A. Valters; Latvijas Nacionālā aizsardzības akad. Taktikas katedra. Rīga: NAA, 2001. 179 lpp.
• Karo pareizi: rokasgrāmata bruņotajiem spēkiem par kaujas likumiem. Rīga: Nacionālo Bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecība, 2005. 245 lpp.

Дополнительная литература

Karavīru fiziskās sagatavošanas noteikumi: noteikumi Nr.35-NOT [tiešsaiste]. Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu 2008. gada 23. maijā Rīgā. [Skatīts 13.03.2020.].Pieejams: http://www.mrcc.lv/~/media/NBS/PDF/Sports/Not_35_23.05.2008(1).ashx

Ierindas noteikumi. LR Aizsardzības ministrija; noteikumus izstr. darba grupa: E.Rubenis, A.Leicāns, A.Grīnvalds u.c. Rīga, 2007. 125 lpp. Apstiprināti ar LR Aizsardzības ministrijas 2006. g. 7. aprīļa Noteikumiem No. 8-no
Karavīra rokasgrāmata. Sast. majors A. J. Bramanis, kapteinis M. Aperāns. Rīga: NBS Mācību vadības pavēlniecība, 2005. 103 lpp.
Mācību materiāls MVP procedūru publikācija LMPrP-7.4-10 (1) u.c. NBS publikācijas, noteikumi, grāmatas.

Периодика и другие источники информации

Latvijas Republikas likumi:
- Militārā dienesta likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 30.05.2002. Stājas spēkā 01.07.2002. [Skatīts 13.03.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=63405
- Nacionālās drošības likum: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.12.2000. Stājas spēkā 12.01.2001. [Skatīts 13.03.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/14011-nacionalas-drosibas-likums
- Latvijas Republikas Zemessardzes likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 06.05.2010. Stājas spēkā 01.09.2010. [Skatīts 13.03.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/210634-latvijas-republikas-zemessardzes-likums
- Nacionālo bruņoto spēku likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 04.11.1999. Stājas spēkā 08.12.1999. [Skatīts 13.03.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/15836-nacionalo-brunoto-speku-likums