Kursa kods Citi2036

Kredītpunkti 1.50

Pamatzināšanas valsts aizsardzībai

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits20

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits8

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2020

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Linards Sisenis

Dr. silv.

Aizstātais kurss

CitiB005 [GCITB005] Pamatzināšanas valsts aizsardzībai

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar valsts militārās aizsardzības pamatprincipiem, iepazīstināt ar pilsoņu pienākumiem militāra valsts apdraudējuma gadījumā un sniegt ieskatu militārajās pamatiemaņās. Tas tiek īstenots sadarbībā ar LR Aizsardzības ministriju, NBS un Zemessardzi.
Studenti mācību elementus apgūs teorētisko lekciju un praktisko lauka nodarbību ietvaros, katru jauno elementu apvienojot ar jau iepriekš apgūto, kas studiju kursa beigās veido ieskatu par rīcību ārkārtas situācijas, kas saistās ar valsts drošības apdraudējumu, bruņotu konfliktu gadījumā, kā arī elementāra kaujas uzdevuma izpildei.
Pēc kursa apgūšanas studentiem būs izpratne par Valsts aizsardzības un drošības sistēmas organizāciju, NBS struktūru, militāro hierarhiju, dienesta pakāpēm, militāro disciplīnu, NBS rīcībā esošo bruņojumu, saistošo normatīvo bāzi un tiesisko regulējumu, kā arī rīcību ārkārtas situācijās, kas saistās ar valsts drošības apdraudējumu vai bruņotu konfliktu gadījumā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Ir zināšanas par NBS un Zemessardzi reglamentējošo normatīvo aktu kopumu, un šo organizāciju darbības principiem, kā arī vispārējā līmenī pārzina NBS rīcībā esošo bruņojuma veidus – tests
Ir zināšanas par drošību sprādzienbīstamu priekšmetu (kājnieku mīnas, prettanku mīnas un improvizēti sprādzienbīstami priekšmeti) pielietojumu rajonos - tests
Prot rīkoties ar individuālajiem kaujas ieročiem - triecienšauteni un pistoli, zināšanas par rīcību situācijās, kas saistītas ar valsts drošības apdraudējumu un bruņotu konfliktu gadījumā – praktiskas nodarbības Zemessardzes 52.kaujas atbalsta bataljona bāzē.
Prot veikt vienkārša kaujas uzdevuma izpildei - maskēties apvidū, novērot situāciju, dokumentēt un sniegt nepieciešamo informāciju - praktiskas nodarbības Zemessardzes 52.kaujas atbalsta bataljona bāzē.
Prot sniegt pirmo palīdzību - darbības incidenta vietā un palīdzības sniegšana šautas brūces gadījumā - praktiskas nodarbības Zemessardzes 52.kaujas atbalsta bataljona bāzē.

Prot identificēt iespējamo apdraudējumu ārkārtas situācijās un bruņotu konfliktu gadījumā, kā arī spēj atbilstoši rīkoties, lai maksimāli novērstu iespējamo apdraudējumu sev un līdzcilvēkiem - tests

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pilsoniskais patriotisms, pilsoņa nozīme un pienākumi valsts drošības kontekstā - 1h
2. Aizsardzības sistēma, tās organizācijas pamatprincipi LR. Sabiedrotie, to nozīme un atbalsts militāru konfliktu gadījumā - 1h
3. Latvijas Republikas Nacionālie bruņotie spēki, struktūra, pakļautība, dienesta pakāpes; formastērpi, atšķirības zīmes. Pavēles, rīkojumi, komandas un to izpilde - 1h
4. Normatīvais regulējums, kas nosaka dienestu bruņotajās struktūrās. Profesionālais dienests, dienests zemessardzē, rezerves karavīri, rezervisti.. Mobilizācija. - 1h
5. Motivācija, sabiedrības un karaspēka morālā stāja, ticība sev, savai Valstij un saviem panākumiem - 1h
6. Valsts ārējais un iekšējais apdraudējums, Modernās karadarbības formas - hibrīdkarš, maigā vara, lienošā okupācija kibervides karalauks, sabiedriskās domas ietekmēšana. Izlūkošana. Rīcība apmeklējot valstis, kas nav lojālas LR valstiskumam un neatkarībai - 2h
7. NBS un Zemessardzes rīcība valsts drošības apdraudējuma gadījumā. Iedzīvotāju rīcība ārkārtas situācijās un bruņota konflikta gadījumā jeb X stundā. Meža nozares uzņēmumā strādājošo rīcība. Atbalsta sniegšana NBS un Zemessardzei. Aizsardzības vienību formēšanās, to pakļautība. Rīcība nonākot ienaidnieka aizmugurē, partizānu kara taktika. Komunikācija ar ienaidnieku jeb "zaļajiem cilvēciņiem", pretošanās okupācijas varai - 2 h
8. Rīcība sprādzienbīstamu priekšmetu apdraudējuma situācijās. To atklāšana un tālākā rīcība - 2
9. Iedzīvotāju rīcība krīzes situācijas pirmajās 72 stundās, Izdzīvošanas minimums, 72 h soma -1h
10. Drošība incidenta vietā pirms palīdzības sniegšanas. Informācija par kaujas ieroču un sprāgstvielu radīto traumatismu, pirmā palīdzība cietušajam ar šautām brūcēm vai brūcēm, kas radušās sprādziena rezultātā (šķembu ievainojumi, apdegumi, plēstas brūces, amputēti vai daļēji amputēti locekļi). - 2h
11. Darbības ar individuālajiem strēlnieku ieročiem. Triecienšautene un pistole (praktiskais darbs grupās) - 2h
12. NBS un Zemessardzes rīcībā esošais tehniskais aprīkojums un ieroči (praktiskais darbs grupās NBS Zemessardzes 52.kaujas atbalsta bataljonā) - 4h
13. NBS un Zemessardzes rīcībā esošais karavīra individuālais, kolektīvais un speciālais ekipējums (praktiskais darbs grupās NBS Zemessardzes bataljonā) - 2h
14. Individuālā maskēšanās, autotransporta maskēšana, /pozīciju maskēšana (praktiskais darbs grupās NBS Zemessardzes 52.kaujas atbalsta bataljonā) - 2h
15. Uzdevums kaujas vienībai komandiera vadībā - novērošanas punkta ierīkošana, maskēšanās, novērošana, informācijas dokumentēšana un ziņošana komandierim. Kaujas vienības rīcības analīze (praktiskais darbs lauka apstākļos grupās NBS Zemessardzes instruktora vadībā) - 4h

16. Uzdevums kaujas vienībai komandiera vadībā - maskēšanās, vienības nepamanāma pārvietošanās nezināmā apvidū, pārvietojot 1-2 smagi ievainotos ar improvizētām nestuvēm. Kaujas vienības rīcības analīze (praktiskais darbs lauka apstākļos grupās NBS Zemessardzes instruktora vadībā) - 4h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Obligāts teorētisko un praktisko nodarbību apmeklējums.
Sekmīga zināšanu pārbaudes darba - testa nokārtošana.

Studiju kursa noslēguma pārbaudījums - Ieskaite

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studējošais patstāvīgi iepazīstas un studē e-studiju vidē ievietoto informāciju un materiālus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Pārbaudes testā iekļauti 30 jautājumi. Pozitīva vērtējuma saņemšanai nav pieļaujamas vairāk kā 7 kļūdas.

Obligātā literatūra

• Kājnieku kaujas apmācība: Instruktora rokasgrāmata: NBS reglaments: MR 3-2.12. Sast. J. Hartmanis, A. Grikevics. Rīga: Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecība, 2006. 181 lpp.
• Latvijas Republikas Nacionālie bruņotie spēki, “Paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanas rokasgrāmata karavīram”.
• 5,56 mm triecienšautene G36V, G36KV, G36KV3: tehniskā rokasgrāmata: ieroča uzbūve un apkope. LR Nacionālie bruņotie spēki; sast. J. Ovsjankovs. Rīga: Mācību vadības pavēlniecība, 2009. 80 lpp.
• Šaušanas pamati: māc. līdz. Sast. A. Valters; Latvijas Nacionālā aizsardzības akad. Taktikas katedra. Rīga: NAA, 2001. 179 lpp.
• Karo pareizi: rokasgrāmata bruņotajiem spēkiem par kaujas likumiem. Rīga: Nacionālo Bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecība, 2005. 245 lpp.

Papildliteratūra

Karavīru fiziskās sagatavošanas noteikumi: noteikumi Nr.35-NOT [tiešsaiste]. Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu 2008. gada 23. maijā Rīgā. [Skatīts 13.03.2020.].Pieejams: http://www.mrcc.lv/~/media/NBS/PDF/Sports/Not_35_23.05.2008(1).ashx

Ierindas noteikumi. LR Aizsardzības ministrija; noteikumus izstr. darba grupa: E.Rubenis, A.Leicāns, A.Grīnvalds u.c. Rīga, 2007. 125 lpp. Apstiprināti ar LR Aizsardzības ministrijas 2006. g. 7. aprīļa Noteikumiem No. 8-no
Karavīra rokasgrāmata. Sast. majors A. J. Bramanis, kapteinis M. Aperāns. Rīga: NBS Mācību vadības pavēlniecība, 2005. 103 lpp.
Mācību materiāls MVP procedūru publikācija LMPrP-7.4-10 (1) u.c. NBS publikācijas, noteikumi, grāmatas.

Periodika un citi informācijas avoti

Latvijas Republikas likumi:
- Militārā dienesta likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 30.05.2002. Stājas spēkā 01.07.2002. [Skatīts 13.03.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=63405
- Nacionālās drošības likum: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.12.2000. Stājas spēkā 12.01.2001. [Skatīts 13.03.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/14011-nacionalas-drosibas-likums
- Latvijas Republikas Zemessardzes likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 06.05.2010. Stājas spēkā 01.09.2010. [Skatīts 13.03.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/210634-latvijas-republikas-zemessardzes-likums
- Nacionālo bruņoto spēku likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 04.11.1999. Stājas spēkā 08.12.1999. [Skatīts 13.03.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/15836-nacionalo-brunoto-speku-likums

Piezīmes

Studiju kurs paredzēts kā obligātais kurss pilna laika akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Mežzinātne", kā arī profesionālo studiju programmu "Mežinženieris" un "Kokapstrāde" 3. semestrī