Code du cours Citi1016

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant33

Date de l'approbation du cours21.06.2018

Auteur du cours

author

Aina Muška

Manuels

1. LBTU pamatdokumenti [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.lbtu.lv/lv/llu-pamatdokumenti
2. Studijas [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.lbtu.lv/lv/studijas
3. Studiju darbs LBTU (pieejams LBTU iekštīklā)
4. Augstskolu likums [tiešsaiste]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=37967
5. Metodiskie norādījumi bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.esaf.lbtu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
6. Metodiskie norādījumi kursa darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.esaf.lbtu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
7. Uzņēmuma vadītāja profesijas standarts [tiešsaiste]. Pieejams: https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2017.shtml
8. Izglītības likums [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=50759
9. MK noteikumi Nr. 305 „Noteikumi par valsts profesionālās augstākās izglītības standartu” (13.06.2023.) [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/342818-noteikumi-par-valsts-profesionalas-augstakas-izglitibas-standartu
10. Bazens T. Efektīvas mācīšanās rokasgrāmata. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2008., 198 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes mājas lapa // https://www.lbtu.lv/lv
2. LBTU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes mājas lapa// https://www.esaf.lbtu.lv/lv
3. Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa // http://www.izm.gov.lv/
4. Augstākās izglītības padomes mājas lapa // http://www.aip.lv/
5. LLU Ekonomikas fakultāte Latvijas izaugsmei: 2009.-2013. gads / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fakultāte; [galvenais redaktors un sastādītājs: Voldemārs Strīķis]. Jelgava: LLU, 2013., 279 lpp.
6. LLU Ekonomikas fakultāte: 2004.-2008. gadi / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fakultāte; [galvenais redaktors un sastādītājs, Voldemārs Strīķis]. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fakultāte, 2008., 236 lpp.