Kurs-Code Citi1016

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)32

Bestätigt am (Datum)21.06.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Aina Muška

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. LLU Satversme [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/llu-pamatdokumenti
2. LLU Studiju nolikums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
3. Augstskolu likums [tiešsaiste]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=37967
4. LLU iekšējās kārtības noteikumi studējošajiem [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
5. Metodiskie norādījumi bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
6. Metodiskie norādījumi kursa darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
7. Profesijas – Uzņēmuma vadītāja/ vadītāja vietnieka profesijas – standarts [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/profesiju_standarti.pdf
8. Izglītības likums: LR likums [tiešsaiste]. LR IZM. Pieņemts: 29.10.1998.; stājas spēkā 01.06.1999. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=50759
9. Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu: MK noteikumi Nr. 512 [tiešsaiste]. Pieņemts: 26.08.2014. Stājas spēkā: 12.09.2014. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=268761
10. LLU Prakšu nolikums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/studiju-prakses
11. LLU e-studijas [tiešsaiste].Pieejams: https://estudijas.llu.lv/

12. Bazens T. Efektīvas mācīšanās rokasgrāmata. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2008. 198 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes mājas lapa. Pieejams: http://www.llu.lv/
2. LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes mājas lapa. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/
3. Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa. Pieejams: http://www.izm.gov.lv/
4. Augstākās izglītības padomes mājas lapa. Pieejams: http://www.aip.lv/
5. LLU Ekonomikas fakultāte Latvijas izaugsmei: 2009.-2013. gads. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fakultāte; galvenais redaktors un sastādītājs: Voldemārs Strīķis. Jelgava: LLU, 2013. 279 lpp.

6. LLU Ekonomikas fakultāte: 2004.-2008. gadi. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fakultāte; galvenais redaktors un sastādītājs, Voldemārs Strīķis. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fakultāte, 2008. 236 lpp.