Kursa kods Citi1016

Kredītpunkti 3

Ievads studijās

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits33

Kursa apstiprinājuma datums21.06.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Aina Muška

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par augstākās izglītības sistēmu Latvijā, zināšanas par apgūstamo specialitāti, par studiju procesa organizāciju un studiju tiesisko bāzi. Studējošais iegūst zināšanas par LBTU un ESAF vēsturi, struktūru un pārvaldi, iepazīst studiju programmas plānu un studiju kursu saturu, studēšanas metodes un prasmes studiju darbu un pētniecisko darbu izstrādē. Iepazīst studiju darbus, to izstrādes un noformēšanas prasības. Iegūst prasmes, izmantot bibliotēkas datu bāzes pētniecisko darbu izstrādē un studiju procesā. Pēc studiju kursa noklausīšanās tiek iegūtas zināšanas par LBTU pieejamo studiju resursu izmantošanu, studiju un pieredzes apmaiņas iespējām ārzemēs.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas par apgūstamo specialitāti, studiju programmas saturu, par studiju procesa organizāciju un studiju normatīvo bāzi LBTU – eseja.
2. Izpratne un zināšanas par LBTU un ESAF vēsturi, struktūru un pārvaldi - domu karte.
3. Izpratne un zināšanas par LBTU mācību pētījumu saimniecību “Vecauce” – patstāvīgais darbs.
4. Spēj pielietot iegūtās zināšanas un mācīšanās metodes un stilus - praktiskie darbi.
5. Spēj pamatot savu profesionālo izvēli – eseja.
6. Prot izskaidrot un prezentēt citiem sava darba rezultātus - domu kartes demonstrējums.
7. Spēj darboties darba grupā - domu karte.
8. Spēja atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - praktiskie darbi un eseja.

9. Spēj pielietot bibliotēkas un e-resursus studiju procesā un pētījumu veikšanā - praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads (Lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs -1 stunda)
2. Studiju veidi (Lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs -1 stunda)
3. Studentu tiesības un pienākumi (Lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs -1 stunda)
4. Studentu sadzīve (Lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs -1 stunda)
5. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes struktūra. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Satversme. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes izveides un attīstības vēsture. LBTU akadēmiskās institūcijas. LBTU fakultātes, katedras un institūti. LBTU mācību pētījumu saimniecība “Vecauce” (Lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs -1 stunda, mācību izbraukuma ekskursija uz LBTU mācību pētījumu saimniecību “Vecauce” – 16 stundas)
6. Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes struktūra. ESAF izveides un attīstības vēsture. ESAF struktūrvienības. ESAF Dome. Dekāns. Institūtu direktors. Studiju programmas direktors. ESAF tradīcijas (Lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs -1 stunda)
7. Akadēmiskais personāls LBTU (Lekcija – 1 stunda)
8. Bibliogrāfijas pamati. Informācijas meklēšanas datu bāzēs. Reģistrēta lietotāja iespējas BIS ALEPH (Lekcija – 2 stundas, praktiskie darbi - 4 stundas)
9. Moodle vides pamatu iepazīšana un tās izmantošanas kārtība Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (Lekcija – 2 stundas, praktiskie darbi -2 stundas)
10. Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes prasības studiju darbu izstrādāšanai un noformēšanai (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi -2 stundas)

11. Uzņēmējam nepieciešamās prasmes (Praktiskie darbi -2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošais vērtējums, apkopojot studiju kursa daļu izpildes vērtējumus.
Studiju kursā jāizpilda 3 praktiskie darbi praktisko darbu laikā:
(1) e-resursu un bibliotēkas resursu izmantošana Moodle vidē,
(2) dokumenta noformēšana atbilstoši studiju darbu izstrādes un noformēšanas prasībām un augšupielāde e-studijās,
(3) domu karšu par LBTU un ESAF vēsturi, struktūru, pārvaldi izstrāde un demonstrējums,
un divi patstāvīgie darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Jāuzraksta eseja par studiju programmas izvēli, vēlmēm un gaidām, studējot LBTU (apjoms vismaz viena lpp, augšupjālādē e-studijās līdz semestra beigām). Jāizpilda patstāvīgais darbs par LBTU mācību pētījumu saimniecību “Vecauce”.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Lai studiju kursā iegūtu vērtējumu „ieskaitīts”, visos praktiskajos un patstāvīgos darbos jāiegūst vērtējums vismaz 4 punkti katrā.

Obligātā literatūra

1. LBTU pamatdokumenti [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.lbtu.lv/lv/llu-pamatdokumenti
2. Studijas [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.lbtu.lv/lv/studijas
3. Studiju darbs LBTU (pieejams LBTU iekštīklā)
4. Augstskolu likums [tiešsaiste]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=37967
5. Metodiskie norādījumi bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.esaf.lbtu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
6. Metodiskie norādījumi kursa darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.esaf.lbtu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
7. Uzņēmuma vadītāja profesijas standarts [tiešsaiste]. Pieejams: https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2017.shtml
8. Izglītības likums [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=50759
9. MK noteikumi Nr. 305 „Noteikumi par valsts profesionālās augstākās izglītības standartu” (13.06.2023.) [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/342818-noteikumi-par-valsts-profesionalas-augstakas-izglitibas-standartu
10. Bazens T. Efektīvas mācīšanās rokasgrāmata. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2008., 198 lpp.

Papildliteratūra

1. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes mājas lapa // https://www.lbtu.lv/lv
2. LBTU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes mājas lapa// https://www.esaf.lbtu.lv/lv
3. Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa // http://www.izm.gov.lv/
4. Augstākās izglītības padomes mājas lapa // http://www.aip.lv/
5. LLU Ekonomikas fakultāte Latvijas izaugsmei: 2009.-2013. gads / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fakultāte; [galvenais redaktors un sastādītājs: Voldemārs Strīķis]. Jelgava: LLU, 2013., 279 lpp.
6. LLU Ekonomikas fakultāte: 2004.-2008. gadi / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fakultāte; [galvenais redaktors un sastādītājs, Voldemārs Strīķis]. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fakultāte, 2008., 236 lpp.

Piezīmes

Vispārizglītojošais studiju kurss (B1 daļa) ESAF profesionālā bakalaura studiju programmai „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”