Код курса Citi1016

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента33

Дата утвеждения курса21.06.2018

Разработчик курса

author

Aina Muška

Учебная литературa

1. LBTU pamatdokumenti [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.lbtu.lv/lv/llu-pamatdokumenti
2. Studijas [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.lbtu.lv/lv/studijas
3. Studiju darbs LBTU (pieejams LBTU iekštīklā)
4. Augstskolu likums [tiešsaiste]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=37967
5. Metodiskie norādījumi bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.esaf.lbtu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
6. Metodiskie norādījumi kursa darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.esaf.lbtu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
7. Uzņēmuma vadītāja profesijas standarts [tiešsaiste]. Pieejams: https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2017.shtml
8. Izglītības likums [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=50759
9. MK noteikumi Nr. 305 „Noteikumi par valsts profesionālās augstākās izglītības standartu” (13.06.2023.) [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/342818-noteikumi-par-valsts-profesionalas-augstakas-izglitibas-standartu
10. Bazens T. Efektīvas mācīšanās rokasgrāmata. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2008., 198 lpp.

Дополнительная литература

1. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes mājas lapa // https://www.lbtu.lv/lv
2. LBTU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes mājas lapa// https://www.esaf.lbtu.lv/lv
3. Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa // http://www.izm.gov.lv/
4. Augstākās izglītības padomes mājas lapa // http://www.aip.lv/
5. LLU Ekonomikas fakultāte Latvijas izaugsmei: 2009.-2013. gads / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fakultāte; [galvenais redaktors un sastādītājs: Voldemārs Strīķis]. Jelgava: LLU, 2013., 279 lpp.
6. LLU Ekonomikas fakultāte: 2004.-2008. gadi / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fakultāte; [galvenais redaktors un sastādītājs, Voldemārs Strīķis]. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fakultāte, 2008., 236 lpp.