Код курса Citi1016

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента32

Дата утвеждения курса21.06.2018

Разработчик курса

author

Aina Muška

Учебная литературa

1. LLU Satversme [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/llu-pamatdokumenti
2. LLU Studiju nolikums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
3. Augstskolu likums [tiešsaiste]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=37967
4. LLU iekšējās kārtības noteikumi studējošajiem [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
5. Metodiskie norādījumi bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
6. Metodiskie norādījumi kursa darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
7. Profesijas – Uzņēmuma vadītāja/ vadītāja vietnieka profesijas – standarts [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/profesiju_standarti.pdf
8. Izglītības likums: LR likums [tiešsaiste]. LR IZM. Pieņemts: 29.10.1998.; stājas spēkā 01.06.1999. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=50759
9. Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu: MK noteikumi Nr. 512 [tiešsaiste]. Pieņemts: 26.08.2014. Stājas spēkā: 12.09.2014. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=268761
10. LLU Prakšu nolikums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/studiju-prakses
11. LLU e-studijas [tiešsaiste].Pieejams: https://estudijas.llu.lv/

12. Bazens T. Efektīvas mācīšanās rokasgrāmata. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2008. 198 lpp.

Дополнительная литература

1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes mājas lapa. Pieejams: http://www.llu.lv/
2. LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes mājas lapa. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/
3. Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa. Pieejams: http://www.izm.gov.lv/
4. Augstākās izglītības padomes mājas lapa. Pieejams: http://www.aip.lv/
5. LLU Ekonomikas fakultāte Latvijas izaugsmei: 2009.-2013. gads. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fakultāte; galvenais redaktors un sastādītājs: Voldemārs Strīķis. Jelgava: LLU, 2013. 279 lpp.

6. LLU Ekonomikas fakultāte: 2004.-2008. gadi. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fakultāte; galvenais redaktors un sastādītājs, Voldemārs Strīķis. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fakultāte, 2008. 236 lpp.