Kurs-Code BūvZP055

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)81

Bestätigt am (Datum)23.02.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Raitis Piļka

Vorkenntnisse

BūvZ2058,

BūvZ3135,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Auziņš A., Īpašuma topogrāfiskie uzmērījumi. Mācību materiāls. Rīga, 2009., 134 lpp.
2. Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi: MK notikumi Nr. 281 [tiešsaiste]. Rīgā, 2012.gada 24.aprīlī. [Skatīts 01.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/246998-augstas-detalizacijas-topografiskas-informacijas-un-tas-centralas-datubazes-noteikumi

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

https://geo-matching.com/
https://www.gim-international.com/
https://www.lgia.gov.lv/
http://lmb.lv/
http://leica.com/
https://trimble.com
http://mernieks.lv
http://vzd.gov.lv
http://lgia.gov.lv