Код курса BūvZP055

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Количество часов самостоятельной работы студента80

Дата утвеждения курса23.02.2021

Разработчик курса

author

Raitis Piļka

Предварительные знания

BūvZ2058,

BūvZ3135,

Учебная литературa

1. Auziņš A., Īpašuma topogrāfiskie uzmērījumi. Mācību materiāls. Rīga, 2009., 134 lpp.
2. Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi: MK notikumi Nr. 281 [tiešsaiste]. Rīgā, 2012.gada 24.aprīlī. [Skatīts 01.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/246998-augstas-detalizacijas-topografiskas-informacijas-un-tas-centralas-datubazes-noteikumi

Периодика и другие источники информации

https://geo-matching.com/
https://www.gim-international.com/
https://www.lgia.gov.lv/
http://lmb.lv/
http://leica.com/
https://trimble.com
http://mernieks.lv
http://vzd.gov.lv
http://lgia.gov.lv