Kursa kods BūvZP055

Kredītpunkti 3

Topogrāfiskā uzmērīšana

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums23.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author

Raitis Piļka

Bc. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2058, Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā

BūvZ3135, Ģeodēzija I

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iepazīstas ar topogrāfiskajā uzmērīšanā lietojamām uzmērīšanas metodēm, normatīvajiem dokumentiem, topogrāfisko darbu organizēšanu. Studenti nostiprina iepriekš iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas 1) sagatavošanas darbu organizēšanā, 2) ģeodēziskā atbalsttīkla izvēršanā, topogrāfiskās uzmērīšanas nodrošināšanai 3) uzmērīšanas organizēšanai aizklātā un atklātā apvidū 4) iegūto mērījumu datu apstrādē un analīzē, 5) dažāda veida inženierkomunikāciju sistēmu identificēšanā apvidū un uzmērīšanā 6) topogrāfisko plāna sagatavošanā, atbilstoši normatīvajām prasībām.
Nostiprina prasmes strādāt rūpīgi un precīzi kā patstāvīgi tā arī grupā. Noformēt mērījumu dokumentāciju atbilstoši izvirzītajām prasībām. Apgūst patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, kas nepieciešama ražošanas darbā paredzamo uzdevumu veikšanai – to pielietojot, pieņemt lietderīgus lēmumus un risināt radušās problēmas. Praktizē savlaicīgi atklāt pieļautās mērījumu kļūdas, analizēt to rašanās cēloņus un rast novēršanas iespējas. Spēt kritiski novērtēt savas zināšanas un prasmes, spēt atbildēt par sava veiktā darba kvalitāti

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zina ģeodēziskā tīkla nozīmi un izmantošanu topogrāfiskajā uzmērīšanā
2. Pārzina topogrāfiskās uzmērīšanas ciklu un secību, kā to veic. Darbības mācību praksē
3. Prot iegūtās teorētiskās zināšanas lietot praktiski, vadoties no dotā uzdevuma konkrētos apvidus apstākļos, strādāt rūpīgi un precīzi kā patstāvīgi, tā arī komandā, noformēt mērījumu dokumentus atbilstoši normatīvajiem dokumentiem; Darbības mācību praksē
4. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, kas nepieciešama praksē paredzēto darbu veikšanai, un to izmantot, pieņemt lēmumus atbilstoši savai kompetencei un risināt radušās problēmas saistībā ar izpildāmo darbu, izprot profesionālo ētiku, spēj izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību. Spēj kritiski novērtēt savas zināšanas un prasmes un izprast turpmākas izglītošanās nepieciešamību, atbildēt par sava veiktā darba kvalitāti. Darbības mācību praksē
5. Prot sastādīt un noformēt atskaiti par veiktajām ģeodēziskajām darbībām. Mācību prakses aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Ģeodēzisko punktu identificēšana apvidū, abrisa sastādīšana.
Ģeodēziskās atbalsta sistēmas izveidošana pēc pastāvošajiem valsts vai vietējas nozīmes ģeodēziskajiem punktiem. Gājienu sistēmas shēmas sastādīšana.
2. Topogrāfiskā uzmērīšana lauku apvidū. Datu apstrāde un topogrāfiskā plāna izgatavošana atbilsoši normatīvajām prasībām.
3. Topogrāfiskā uzmērīšana apdzīvotā apvidū. Datu apstrāde, komunikāciju meklēšana apvidū un uznešana topogrāfiskajā plāna, topogrāfiskā plāna izgatavošana atbilstoši normatīvajām prasībām.
Atskaites sagatavošana. Aizstāvēšana

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Mācību prakses aizstāvēšana:
- Praktisko iemaņu pārbaude darbam ar ģeodēziskajiem instrumentiem un mērīšanas metodēm;
- Studenti prezentē mācību prakses loģisko gaitu, diskusijas par iegūtajiem rezultātiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

- Mācību praksi studenti izpilda grupu sastāvā, realizējot prakses uzdevumus saskaņā ar programmu un sagatavo dokumentus prakses atskaitei;
- Pēc mācību prakses atskaites sagatavošanas un tā nodošanas prakses vadītājam prakses grupa kārto gala pārbaudījumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

- Mācību prakses novērtējums ir atkarīgs no praktisko iemaņu pārbaudes rezultātiem un prakses gaitas iegūto rezultātu un to novērtējuma prezentācijas.
- Jābūt izpildītiem visiem mācību prakses uzdotajiem uzdevumiem.

Obligātā literatūra

1. Auziņš A., Īpašuma topogrāfiskie uzmērījumi. Mācību materiāls. Rīga, 2009., 134 lpp.
2. Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi: MK notikumi Nr. 281 [tiešsaiste]. Rīgā, 2012.gada 24.aprīlī. [Skatīts 01.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/246998-augstas-detalizacijas-topografiskas-informacijas-un-tas-centralas-datubazes-noteikumi

Periodika un citi informācijas avoti

https://geo-matching.com/
https://www.gim-international.com/
https://www.lgia.gov.lv/
http://lmb.lv/
http://leica.com/
https://trimble.com
http://mernieks.lv
http://vzd.gov.lv
http://lgia.gov.lv

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība un mērniecība” pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijās