Kurs-Code BūvZP044

Kreditpunkte 9

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)243

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)243

Bestätigt am (Datum)10.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Lilita Ozola

author

Jānis Kreilis

Vorkenntnisse

BūvZ6026,

BūvZ6033,

BūvZ6034,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Ievads pētniecībā :stratēģijas, dizaini, metodes. Sastādītāja K. Mārtinsone. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.
2. Arhipova I. Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas pielietojumi inženierzinātnēs: mācību līdzeklis. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Informācijas tehnoloģiju fakultāte. Jelgava: LLU, 2008. 125 lpp.
3. Kalis H., Kango I. Matemātiskās metodes inženierzinātnēs: mācību līdzeklis. Rēzekne: RA Izdevniecība, 2004. 291 lpp. Ir LLU FB 1 eks.
4. Hofmann A. H. Scientific writing and communication: papers, proposals, and presentations. New York; Oxford: Oxford University Press, 2010. 682 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Kottegoda N. T., Rosso R. Applied statistics for civil and environmental engineers. Oxford; Malden, MA: Blackwell Publishing, 2008. 718 p.
2. Kumar R. Research methodology: a step-by-step guide for beginners. Los Angeles, London: SAGE, 2014. 399 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 1691-9262.
2. Building and Environment. The International Journal of Building Service and its Application, Pergamon. ISSN: 0360-1323.
3. Metodiskie noteikumi maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai LLU Lauku inženieru fakultātes studiju programmās.Apstiprināts LIF Domes sēdē 2015.gada 17. jūnijā.