Код курса BūvZP044

Кредитные пункты 9

Общее количество часов243

Количество часов самостоятельной работы студента243

Дата утвеждения курса10.03.2021

Разработчики курса

author

Lilita Ozola

author

Jānis Kreilis

Предварительные знания

BūvZ6026,

BūvZ6033,

BūvZ6034,

Учебная литературa

1. Ievads pētniecībā :stratēģijas, dizaini, metodes. Sastādītāja K. Mārtinsone. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.
2. Arhipova I. Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas pielietojumi inženierzinātnēs: mācību līdzeklis. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Informācijas tehnoloģiju fakultāte. Jelgava: LLU, 2008. 125 lpp.
3. Kalis H., Kango I. Matemātiskās metodes inženierzinātnēs: mācību līdzeklis. Rēzekne: RA Izdevniecība, 2004. 291 lpp. Ir LLU FB 1 eks.
4. Hofmann A. H. Scientific writing and communication: papers, proposals, and presentations. New York; Oxford: Oxford University Press, 2010. 682 p.

Дополнительная литература

1. Kottegoda N. T., Rosso R. Applied statistics for civil and environmental engineers. Oxford; Malden, MA: Blackwell Publishing, 2008. 718 p.
2. Kumar R. Research methodology: a step-by-step guide for beginners. Los Angeles, London: SAGE, 2014. 399 p.

Периодика и другие источники информации

1. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 1691-9262.
2. Building and Environment. The International Journal of Building Service and its Application, Pergamon. ISSN: 0360-1323.
3. Metodiskie noteikumi maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai LLU Lauku inženieru fakultātes studiju programmās.Apstiprināts LIF Domes sēdē 2015.gada 17. jūnijā.