Kursa kods BūvZP044

Kredītpunkti 9

Pētniecība būvniecībā

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā243

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits243

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Lilita Ozola

Dr. sc. ing.

author

Jānis Kreilis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ6026, Galīgo elementu metode

BūvZ6033, Pētījumu metodoloģija un datu apstrāde

BūvZ6034, Projektu vadība būvniecībā

Kursa anotācija

Studenti apgūst pētījumu praktisko realizāciju, ievērojot prakses apstākļus, izstrādā pētījumu plānu un metodiku, studē informatīvi pieejamo pieredzi, sagatavo bāzi teorētiskajiem un eksperimentālajiem uzdevumiem. Izstrādā pētāmā objekta matemātisko vai eksperimentālo modeli (paraugus), izvēlas mērījumu metodes un līdzekļus, plāno, kā nodrošināt rezultātu ticamību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst
- zināšanas par pētniecības darbu veikšanas procesu un rezultātu analīzi;
- apgūst prasmes organizēt un veikt eksperimentālos un analītiskos pētījumus;
- spēj kompetenti definēt pētniecības darba uzdevumu, veikt eksperimentālos pētījumus, izvēlēties aprēķina metodi skaitliskai analīzei un kritiski novērtēt rezultātus.
Kursa rezultāts ir “Prakses pārskats”

Kursa saturs(kalendārs)

1. Iepazīšanās ar prakses vietu un iekšējās kārtības noteikumiem. Prakses plāna sastādīšana un gatavošanās pētījumam, studējot pieredzi.
2. Pētījumu bāzes sagatavošana – stendi, slogošanas iekārtas, mērīšanas līdzekļi.
3. Pētījuma plānošana – paraugu izgatavošana, paraugu skaits, nepieciešamie instrumenti.
4. Statistiskās metodes rezultātu ticamības nodrošināšanai un pētījuma plānošanai.
5. Matemātiskā vai fiziskā eksperimenta realizēšana. Rezultātu reģistrēšana un vizualizācija.
6. Prakses pārskata sastādīšana un aizstāvēšana katedrā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Katedrā akceptētas prakses programmas izpilde; rakstiski noformēts, katedrā iesniegts un sekmīgi aizstāvēts prakses pārskats.
Kvalitatīvais vērtējums - ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Darba iemaņu apgūšana un prakses pārskata noformēšana atbilstoši uzdevumam

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prakses pārskata saturs un kvalitāte; diskusijas vērtējums

Obligātā literatūra

1. Ievads pētniecībā :stratēģijas, dizaini, metodes. Sastādītāja K. Mārtinsone. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.
2. Arhipova I. Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas pielietojumi inženierzinātnēs: mācību līdzeklis. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Informācijas tehnoloģiju fakultāte. Jelgava: LLU, 2008. 125 lpp.
3. Kalis H., Kango I. Matemātiskās metodes inženierzinātnēs: mācību līdzeklis. Rēzekne: RA Izdevniecība, 2004. 291 lpp. Ir LLU FB 1 eks.
4. Hofmann A. H. Scientific writing and communication: papers, proposals, and presentations. New York; Oxford: Oxford University Press, 2010. 682 p.

Papildliteratūra

1. Kottegoda N. T., Rosso R. Applied statistics for civil and environmental engineers. Oxford; Malden, MA: Blackwell Publishing, 2008. 718 p.
2. Kumar R. Research methodology: a step-by-step guide for beginners. Los Angeles, London: SAGE, 2014. 399 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 1691-9262.
2. Building and Environment. The International Journal of Building Service and its Application, Pergamon. ISSN: 0360-1323.
3. Metodiskie noteikumi maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai LLU Lauku inženieru fakultātes studiju programmās.Apstiprināts LIF Domes sēdē 2015.gada 17. jūnijā.

Piezīmes

Obligātais kurss Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā “Būvniecība”